Raad 2.2.16 / POLITIESTERKTE!

Burgerforum - Motie politiesterkte (Lies ter Haar)

Voorzitter, ik lees de raadsbrede motie voor, maar daaraan gekoppeld hebben we toch wat vragen en afhankelijk van de beantwoording kijken we of de motie nog aangevuld of gewijzigd moet worden (Motie zie onder deze tekst).
 
Groot, groter, groots is wat de politie betreft dus geen voordeel maar een groot nadeel.
Uiteraard steunen we als raad elke actie die er kan toe leiden dat er meer blauw op straat komt en dit ook daadwerkelijk voor onze gemeente zoden aan de dijk zet.
 
Is de insteek van de burgemeester als portefeuillehouder meer richting kwantiteit of kwaliteit?
Voor onze gemeente belangrijk om ook daadwerkelijk dan voordeel te hebben van meer politiesterkte. We vragen ons wel eens af, als we weer eens een aankondiging van snelheidscontrole op de Pastoor van Laakstraat zien, of er geen andere straten zijn waar heel hard wordt gereden, zoals de Oldenzaalsestraat, maar er zijn ongetwijfeld meer op te noemen.
 
En of er niet méér en belangrijker zaken zijn die extra inzet vergen, zoals bijvoorbeeld meer controle op fietsverlichting (levensgevaarlijk dat fietsen zonder licht), diefstal en inbraak. Ook hoorde ik vandaag dat iemand  is opgepakt voor diefstal op het Vosbultkamp, daarvoor complimenten. Maar in die buurt, met name Veldkamp, zijn nog veel meer problemen. Daar is nog heel veel werk aan de winkel.
Dus graag een reactie.
 
MOTIE POLITIESTERKTE:
De raad van de gemeente Losser, in vergadering bijeen op 2 februari 2016;
 
 
constaterende dat:
  • de vier NOT-burgemeesters van Dinkelland, Oldenzaal, Tubbergen en Losser met grote zorgen hebben kennisgenomen van de gevolgen van het Inrichtingsplan Nationale Politie en de kortingsplannen op de formatiesterkte van het basisteam;
  • deze burgemeesters op 18 januari jI. door middel van een brief deze zorgen hebben gedeeld en hebben uitgesproken dit "een niet-acceptabele ontwikkeling" te vinden;
  • er een toezegging was dat bij de vorming van de nationale politie de kwaliteit van dienstverlening op hetzelfde niveau zou blijven;
  • Noordoost Twente geconfronteerd zal worden met een scherpe daling binnen drie jaar van 26 formatieplaatsen op de huidige 118 formatieplaatsen van het basisteam;
  • onze politieorganisatie op dit moment al over onvoldoende materieel en menskracht beschikt;
  • de term 'voldoende blauw op straat' op zeer gespannen voet staat met de voorgestane dienstverlening richting onze burgers.
 
overwegende dat:
  • ons als raadsleden juist de laatste maanden steeds vaker signalen bereiken dat onze inwoners zich minder veilig voelen;
  • een politiek signaal vanuit de volksvertegenwoordigers van de verschillende gemeenten, de gemeenteraden dus, de noodkreet van vier burgemeesters zal ondersteunen en bevestigen.
 
roept het college op om:
  • alles in het werk te stellen om "de uitholling van de politieorganisatie door verdere bezuinigingen in de formatiesterkte een halt toe te roepen";
  • een reactie te versturen naar het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Driehoek Noordoost Twente, de voorzitter van het Districtelijk Veiligheidsoverleg en de korpschef van het district Twente.
 
En gaat over tot de orde van de dag
 
De fracties van Burgerforum, CDA, D66, SDGL/PvdA, VVD
 
 
Share our website