Raad 18.12.2018

BF pilots sociaal Domein (Henry Elsjan)
 
In 2017 hebben we als Raad een reservebudget Sociaal Domein van in totaal 1 miljoen euro vastgesteld. In 2017 was al 78.000 euro gebruikt en nu wordt ons gevraagd om ruim 9 ton van dit budget aan te wenden voor de pilots voor 2018 en het innovatieplan 2019.
Blijft er een bedrag van 21.000 euro over.
 
In de commissievergadering Bestuur & Samenleving is ons door de wethouder al meegedeeld dat er zaken moeten worden rechtgezet betreffende formele besluitvorming voor de financiering van de pilots 2018 en verder zijn veel vragen door haar en haar ambtelijke ondersteuning verhelderend beantwoord. Onze dank daarvoor.
 
In de commissievergadering kwamen al veel vragen over zaken als rendement, kostenbesparing, vergroting personele capaciteiten met meer dan 4,5 FTE, preventie, vroeg signalering,  kwaliteitsverbetering en monitoring aan de orde met als doel  inzet om duurder maatwerk te voorkomen.
 
Vooral de monitoring blijft voor Burgerforum een heikel punt. Hoe kunnen we als Raad bepalen of een pilot structureel gaat worden ingezet of niet als we pas op het eind van een pilot antwoord krijgen op de vraag of het verminderen van zorgkosten met zich meebrengt. Onze vraag aan de wethouder zal dan ook zijn: zorg dat er op de juiste momenten wordt geëvalueerd en teruggekoppeld ( misschien kan of moet ik zeggen: hoe eerder hoe beter) of een pilot nu eventueel structureel kan worden ingezet. Een overzicht van de eventuele baten ( hoeveel heeft de inzet van personele capaciteiten nu opgeleverd) en de kosten die ermee gemoeid zijn geweest.
 
 
 
 
Share our website