Raad 17 juli 2018

BF / Zonnepark Overdinkel
Opnieuw wordt ons gevraagd een verklaring van geen bedenkingen af te geven. Nu voor een zonnepark aan de Drielandweg in Overdinkel.
En we vallen in herhaling, maar -al is BF voor groene energie en zal ook onze gemeente haar bijdrage moeten leveren- ook dít keer hebben we wel bedenkingen. Iedereen is er zich van bewust dat er op het gebied van duurzaamheid wat moet gebeuren, maar over de manier waaróp wordt verschillend gedacht. We gaan niet opnieuw in op alternatieven die er zijn, maar richten ons vanavond alleen op dit voorstel.
Ruimtelijk gezien heeft het college een hele reeks voorwaarden gesteld om het beter in te passen, zoals o.a. de hoogte van de zonnepanelen, wildwissels, brede groene randen en/of bloemenstroken, omheining, bereikbaarheid Drielandenpunt, uitzichtplatform, géén lichtbronnen, wel enkele jachtposten (overigens voor roofvogels en uilen… de naam doet anders vermoeden). Wat dat betreft de complimenten.
Een belangrijke voorwaarde is dat Kronos 800 euro per hectare per jaar in een fonds stort en dat 25 jaar lang. Daarvoor moeten extra kwaliteitsinvesteringen worden gedaan. De kwaliteitsinvesteringen die Kronos zelf doet worden óók uit dit fonds betaald. En dat roept vragen op. Bij 21 hectare gaat dat om maar 16.800 euro per jaar. De vraag is wat daarvan gedaan kan worden.
Bij die kwaliteitsinvesteringen moet het gaan om maatschappelijke doelen. Dit ter compensatie voor de ingreep in het landschap en de omgeving. Die maatschappelijke meerwaarde is ook een van de voorwaarden van de zonneladder van de provincie. Evenals dat omwonenden en belanghebbenden er bij betrokken moeten worden als het om financieel voordeel gaat. Er wordt in de stukken wel gesproken over postcoderoos, een rol voor de lokale energiecorporatie (momenteel nog in oprichting), goedkope zonnepanelen voor de inwoners door collectief inkopen, doneren van zonnepanelen aan enkele maatschappelijke functies, naast nog wat andere zaken. Máár het moet allemaal nog uitgewerkt en vastgelegd worden in een aparte overeenkomst. Kronos heeft ook geen informatiebijeenkomst gehouden waar dit soort vragen gesteld konden worden.
Veel is dus nog onduidelijk. Neem de kosten voor noodzakelijke aanpassingen (kosten 8 ton) van de energiecentrale op het industrieterrein De Zoeker Esch. Met bijkomend voordeel dat bedrijven dan ook kunnen aansluiten. De wethouder gaf aan dat dit voor rekening van Kronos zou komen. Nu horen we anders, dus hoe zit dat?
BF vindt het logischer dit voorstel uit te stellen tot het beleid t.o.v. zonneparken er is (komt eind dit jaar) en alles concreet is uitgewerkt in de overeenkomst. Dan kan het in één pakket aangeboden worden.
Zojuist sprak ik over maatregelen ter compensatie van het verlies van landschap en natuur. Het blijkt dat de eigenaar van de grond zich daar niet wat van aantrekt. Hij kapt bomen, ruimt houtwallen op en gaat na ingrijpen van de gemeente hier onverstoorbaar mee door. Dat is onacceptabel. Dus wat ons betreft moet hij in ieder geval de houtwallen weer herstellen. Hij heeft de grond -bedoeld als landbouwgrond- door ruilverkaveling verkregen. Zonneparken lijken de nieuwe lucratieve invulling van landbouwgrond te worden, maar het nog vast te stellen beleid zou duidelijk moeten maken of er geen andere, nog meer geschiktere plekken voorhanden zijn.
Afrondend: Wat de fractie van BF betreft komt dit voorstel voor een verklaring van geen bedenkingen dus te vroeg en missen we de concrete uitwerking van de voordelen voor onze eigen inwoners. Overigens hebben we wat dit betreft binnen onze fractie geen fractiediscipline en is een JA of NEE afhankelijk van ieders eigen afweging na de beantwoording van uw college.


 
Share our website