Raad 16 oktober 2018

BF agendapunt Structuurvisie (Hans Volmbroek)

Deze structuurvisie, die we nog moesten opstellen van de provincie, kan gezien worden als tussenstap naar de omgevingsvisie. En bij het opstellen van deze omgevingsvisie moeten ondernemers en inwoners nauw betrokken worden, dat is voor ons heel belangrijk.

Wij zeiden het in de commissie al. Dit voorstel over de structuurvisie is in hoofdlijnen hetzelfde als die van 2009. Op onderdelen zijn er echter wel wijzigingen in het beleid.
Geconstateerd worden knelpunten zoals ontgroening en afname van de beroepsbevolking. Wat kunnen we daar aan doen ?Welke instrumenten hebben we hiervoor?

In de structuurvisie staat nu (een wijziging n.a.v. de commissie): “Uitbreiding en herontwikkeling van de woningvoorraad zal gericht zijn op de wensen van de eigen inwoners “. Het huidige systeem van toewijzen van huurwoningen is hiermee in tegenspraak. Slechts iets meer dan de helft van alle vrijkomende huurwoningen gaat naar inwoners uit onze gemeente, de andere helft gaat naar mensen van elders. We zullen dus moeten ingrijpen op het huurtoewijzingsbeleid als we tegemoet willen komen aan de wensen van de eigen inwoners. En we zullen meer moeten bouwen! De lange termijn prognose van Primos, te weten een daling van het aantal huishoudens, is tegenstrijdig met de laatste verwachtingen over de groei van het aantal inwoners in Nederland (tot 18 miljoen en mogelijk zelfs tot 20 miljoen in 2030) en het gebrek aan voldoende woningen. Primos misschien maar op een lager pitje zetten en inzetten op meer woningen. We willen immers onze jongeren hier houden en ook bouwen voor starters!

BF wil op voorhand niet het vml Top-Craft terrein transformeren naar woningbouw. We willen ook andere mogelijkheden voor dit terrein aan het Dinkeldal openhouden.
Dan de landbouw en veeteelt. Veeteelt is voor de meeste boeren de grootste inkomenspost, ca 76% betrekt hieruit zijn inkomen. Voor kleinere bedrijven ziet de toekomst er niet rooskleurig uit, dus zoekt men inkomsten uit o.a. toerisme.

Tevens wordt er het advies gegeven door te gaan met zorg en/ of recreatie. Bij recreatie op de boerderij kan BURGERFORUM zich nog wel iets voor stellen. Kinderen vinden boerderij en beesten leuk. Maar zorg? Er zijn al enkele zorgboerderijen in Losser of in ontwikkeling. Toch moeten we als gemeente voorzichtig zijn met het omvormen van boerderijen tot zorgboerderijen. Denk hier dan vooral aan de kosten van de zorg die dan op de gemeente af komen.

Dan duurzaamheid: Het Rijk is duidelijk…..we moeten van het gas af. De provincie stelt (tot nog toe)…. geen windmolens in NO-Twente, dus ook niet Losser. Vz, ik denk dat beide beleidskeuzes heroverwogen moeten worden. Zonder gas geen verwarming en zonder gas-, wind- en zonne-energie geen stroom. Woningen van het gas af levert 7% vermindering van CO2 op, volgens onderzoek van TU/e- hoogleraar David Smeulders, in Eindhoven. Een druppel op een gloeiende plaat. Hij verbaast zich over het gebrek aan wetenschappelijk onderbouwing in de hele energie-discussie. Volledig overstappen op elektrische energie kan nu en in de komende jaren alleen door daarvoor ook gascentrales te gebruiken, deze zelfs uit te breiden. Er is nog voor ca 300 jaar aan aardgas op deze wereld.
Shell gaat alleen al in Canada voor 27 miljard euro een fabriek bouwen die aardgas omzet in LNG, vloeibaar aardgas. De grootste industrielanden gaan de komende 20 jaar over van olie op LNG. Canada, China, Japan, India, Zuid-Korea, de VS en Duitsland, samen ruim 4 miljard inwoners gaan aan het gas, om aan de CO2 afspraken te voldoen, omdat er simpelweg nog geen alternatief is. Waarom dan een land als Nederland, dat de beste infrastructuur voor transport van gas heeft, van het gas afhalen. Nota bene een van de schoonste natuurlijke energiebronnen van deze aardbol. Windmolens en zonnepanelen kunnen op dit moment slechts een deel van de benodigde energie opwekken. Het huidige advies om woningen om te bouwen van gas naar warmtepompen is onrealistisch. Ze zijn duur, dus niet iedereen zal er gebruik van kunnen maken. Ze maken lawaai en ze gebruiken stroom, veel stroom, die dan weer door gascentrales moet worden opgewekt. Overschakelen op duurzame energie is zeker nodig, maar zolang we duurzame energie niet kunnen opslaan is aardgas het enige alternatief.

Afrondend: In grote lijnen kunnen we instemmen met deze structuurvisie en we zien deze als tussenstap naar de omgevingswet.
Op een aantal onderdelen hebben wij echter onze bezwaren zoals net aangegeven.
 
 
BURGERFORUM Nota verblijfsrecreatie (Martha Horstman)


Voorzitter u vraagt ons om in te stemmen met het vaststellen van de “nota verblijfsrecreatie noord oost Twente 2018”

Het is goed dat de 4 noordoost Twente gemeenten: Dinkelland, Tubbergen, Oldenzaal en Lossers hun beleid op elkaar afstemmen al moet er altijd ruimte blijven om als gemeente ook in te spelen op lokale verschillen.

Geconstateerd wordt dat er sprake is van verzadiging van de markt en er niet te veel van hetzelfde moet komen. Daarnaast dat er altijd wel ruimte moet blijven voor vernieuwende vormen van verblijfsrecreatie. Daar kunnen we ons wel in vinden. Daar kunnen we ons in vinden.

Na de commissievergadering blijven er toch nog een aantal vragen cq opmerkingen over.
Ten aanzien van recreatiewoningen die onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor permanente bewoning en dus woonbestemming krijgen de vraag of die dan van ons bouwcontingent afgaan. Zo ja is dat dan wel wenselijk? En weet u om hoeveel woningen dit kan gaan?

Bij uitgangspunten voor groepsaccommodaties staat bij permanente kampeerboerderij/groepsaccommodatie groter dan 500m2: positieve recreatieve bestemming. Wat wordt hiermee precies bedoeld?

Wat de ruimtelijke ordening en wel of niet bestemmingsplanwijziging, afwijkingen en maatwerk betreft zijn wij benieuwd hoe het zit met de Oelermars. Wat is daar wel of niet mogelijk en wenselijk op recreatief gebied?
Het komt voor dat de ene camping (bijv. een natuurcamping) geluidsoverlast heeft van de buurcamping die in de weekends nogal wat evenementen heeft met versterkte muziek. Dat bijt elkaar. Datzelfde geldt bijv. ook voor Erve Beverborg en de feesten die daar gehouden worden. Daar kan op gehandhaafd worden, maar welke middelen heeft u hiervoor? Daarnaast is in de APV geregeld dat afgeweken kan worden van geluidsnormen. In natuurgebieden vinden wij dat niet wenselijk. Maar ook bij recreatie bij de boer kan dit gaan spelen. Wij weten dat dit niet via deze nota geregeld kan worden, maar willen graag weten hoe het college dit ziet.

Een van de uitgangspunten voor toekomstige ontwikkelingen wordt genoemd het inspelen op grotere ruimtebehoefte vanwege de wens uit de markt naar meer rust en privacy. Dat is wat ons betreft prima, maar dan moet die grotere ruimte daarvoor ook gebruikt worden! Dus niet ingevuld worden met nog meer plekken bijv.
De presentatie van de VVV onlangs, maakte duidelijk hoe breed hun inzet al is en hoe groot de inzet van de vele vrijwilligers, daarvoor de complimenten. Het maakt ook duidelijk dat een VVV moet inspelen op de veranderende samenleving. Wij vroegen ons af, gezien ook deze afstemming met onze omliggende gemeenten, of hier ook niet nauwer samengewerkt kan worden en bijvoorbeeld gebruik gemaakt kan worden van elkaars deskundigheid.

 
BURGERFORUM agendapunt onderzoek rekenkamer (Henry Elsjan)

De rekenkamercommissie heeft in mei 2018 formeel het onderzoeksrapport aan de raad aangeboden. Er zijn reeds een aantal maanden overheen gegaan, maar vandaag wordt ons verzocht om in te stemmen met de reactie van het college op hoofdlijnen en de aanbevelingen die zijn gedaan.

Daarnaast als 2e punt om in lijn met de reacties van het college uitvoering te blijven geven aan de aanbevelingen.

In de commissie Bestuur & Samenleving hebben we al veel antwoorden van het college mogen ontvangen op vragen van de verschillende fracties. Daarvoor onze dank.
Ik wil toch echter nog een paar punten aanstippen:
• Wat betreft het onderdeel capaciteit blijft het voor BF belangrijk om de budgetten die daar mee gemoeid zijn goed te bewaken en indien nodig op tijd bij de raad terug te komen of aan te kloppen met de vraag om extra capaciteit, maar dan wel graag gefundeerd. 
• De burgerparticipatie als nieuwe werkwijze, daar is wel een begin mee gemaakt. U geeft zelf aan dat u het een leerproces vindt, maar helaas merken we als raad dat bij nieuwe projecten het daar nog wel eens aan schort. ik zou daar graag aandacht voor willen vragen en tevens graag een reactie van de wethouder hierop.
• Ik wil ook graag nog even het volgende onder de aandacht brengen. Tot dus ver heeft de rekenkamercommissie gewerkt met eigen raadsleden. Ons inziens heeft dat altijd prima gewerkt. Als we dat dan met externen moeten gaan uitvoeren is onze vraag of dat beter zal gaan. Graag een reactie van het college hierover.
• Als laatste punt in uw reactie van aanbevelingen geeft u aan dat er kritisch gekeken moet worden naar samenwerkingsvormen. BF kan dit alleen maar onderstrepen. Vooral samenwerking binnen Noordoost Twente heeft hier duidelijk onze voorkeur.
Voorzitter, BF kan vooralsnog instemmen met dit raadsvoorstel toekomstbestendigheid van de ambtelijke organisatie.
 
Share our website