Raad 15.12.2015

 
MOTIE Samenwerking NOT
 
We vertellen geen geheim als we zeggen dat we altijd nadrukkelijk hebben willen kijken naar Noord Oost Twente als het gaat om samenwerking en dat Burgerforum geen voorstander was van de centrumregeling met Enschede. Voor de puur technische bedrijfsuitvoering gaan we straks boodschappen doen bij het Twentebedrijf en wordt de samenwerking met Enschede afgebouwd. Beleidsmatig zijn er wat ons betreft nog kansen in NOT verband. We weten niet wat de toekomst uiteindelijk zal brengen wat samenwerking betreft, maar landelijke logica past beter bij Losser dan stadse fratsen.
De motie van Dinkelland kwam in onze ogen wel een beetje laat, maar beter laat dan nooit zullen we maar zeggen.
De motie die voorligt sluit hier prima op dit verhaal aan.

 
De raad van de gemeente Losser in vergadering bijeen op 15 december 2015
Onderwerp: Samenwerking Noord-Oost Twentse gemeenten
 
De Raad, constaterende dat:
 • In de gemeente Dinkelland op 10 november jl. de motie “Horizonverkenning bestuurlijke toekomst Dinkelland” raadsbreed is aangenomen;
 • Het College van Dinkelland in die motie wordt opgedragen de voor- en nadelen te onderzoeken vaneen bestuurlijk samengaan van Tubbergen en Dinkelland en vervolgens die van intensivering van de samenwerking met Oldenzaal en Losser, dit in overleg met deze gemeenten.
De Raad, overwegende dat:
 • De fracties van VVD, CDA, Burgerforum en PvdA in de gemeente Losser op 13 november 2012 de motie “Samenwerking NOT gemeenten” hebben ingediend en deze is aangenomen door de raad;
 • Het college van Losser daarin werd verzocht te onderzoeken op welke beleidsvelden een samenwerking met andere NOT gemeenten zou kunnen leiden tot kwaliteits-, efficiency- en/of financiële voordelen en daartoe actief in gesprek te gaan met de NOT gemeenten;
 • De gemeenten Dinkelland en Tubbergen op dat moment daarin niets zagen omdat ze samen werkten aan een ambtelijke fusie;
 • De gemeente Losser onlangs besloten heeft de bedrijfsvoeringstaken die nu nog zijn ondergebracht bij de gemeente Enschede, op termijn en gefaseerd, zelfstandig onder te brengen bij het “Twentebedrijf”. Dit met uitzondering van de dienstverleningstaak;
 • Er al enige beleidsmatige samenwerking is tussen de vier Noordoost Twentse gemeenten o.a. op het gebied van recreatie & toerisme en het buitengebied;
 • Uitbreiding en intensivering van de huidige beleidsmatige samenwerking binnen Noordoost-Twente, waarschijnlijk voordelen zullen opleveren.
Verzoekt het college van burgemeester en wethouders om:
 • Positief mee te werken aan het onderzoek van de gemeente Dinkelland op welke beleidsvelden samenwerking/intensivering van de bestaande samenwerking met de andere Noordoost-Twentse gemeenten zou kunnen leiden tot kwaliteits-, efficiency- en/of financiële voordelen;
 • Tevens aan te geven dat intensivering van de samenwerking los staat van het eventueel bestuurlijk samengaan van Dinkelland en Tubbergen.
 
En draagt de griffie op:
 • Deze motie te zenden aan de raden van de gemeenten Dinkelland, Oldenzaal en Tubbergen.
   
  Fracties CDA, Burgerforum, D66 en SDGL/PvdA
  VVD heeft de motie ook gesteund
9?
Share our website