Raad 14 juni 2016

Gemeenteraadsvergadering van 14-06-2016

7) Bestemmingplannen Natura 2000/PIP (Hans Volmbroek)
De fractie van Burgerforum was in eerste instantie, na het lezen van het raadsvoorstel, voor het gemeentelijk bestemmingsplan.Doch na bestudering van de brief, die het college van B en W en in samenwerking met de gemeenteraad van Losser, aan het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Overijssel gaat sturen, kan onze fractie akkoord gaan met het Provinciale Inpassingsplan. Wel onder voorbehoud dat G.S. akkoord gaan met de mitsen en maren die in de brief van 15 juni 2016 worden benoemd. Het akkoord gaan met het raadsvoorstel heeft een mooie bijkomstigheid. De kosten, die gemaakt worden ten gevolge van het PIP, worden gedragen door de provincie.

9) Reactie op Interpellatieverzoek van de VVD, inzake inzet projectleider Kulturhus (Henk Filipsen)
Voorzitter, We willen bij deze toch graag reageren.
Ook wij als Burgerforum vinden dat zaken transparant moeten zijn en dat kritische vragen gesteld mógen en zelfs móeten worden.
In dat opzicht is er niet zo veel mis met de vragen van de VVD. Wat ons wél bevreemd is dat gelijksoortige vragen ook in de afgelopen commissie-vergadering zijn gesteld. Toen zijn deze door de wethouder beantwoord. Na de beantwoording had de VVD in tweede termijn geen vragen meer. Maar blijkbaar was men toch niet tevreden. Maar waarom is dat tóen in de commissie dan niet gemeld? Waarom heeft de VVD toen niet doorgevraagd?

Wij als Burgerforum kunnen niet anders dan concluderen dat de VDD dit onderwerp blijft aanhalen om politiek te scoren. Dat mag, maar een constructievere houding in de raad zou ons verder brengen.
Misschien moeten ook wij eens overwegen een artikel 39 vraag te stellen over wat het aan extra ambtelijke uren gekost heeft om op al deze vragen van de VVD antwoorden te geven.

Woningbouw Beuningen
Uiteraard staan we voor 100% achter de gezamenlijke motie. Zaak dat er schot in de zaak komt. Duidelijk is al wel dat er vanuit Beuningen wel degelijk belangstelling is.
Motie woningbouw Beuningen

De raad van de gemeente Losser in vergadering bijeen op 14 juni 2016

Constaterende dat
? op 13 november 2012, 11 maart 2014 en 10 november2015 moties zijn ingediend betreffende woningbouw in Beuningen;
? er sindsdien geen enkele zichtbare vordering is gemaakt tot realisering van woningbouw in deze kern;
? inmiddels 4 potentiële locaties zijn aangedragen te weten Loman, Stg. Edwina van Heek, de achtertuin van CR ’t Sterrebos en, sinds kort, Damhuis;
Overwegende dat
? men in Beuningen niet geïnteresseerd is in de erfpacht-constructie die de Stg. Edwina van Heek voorstelt; men wil bouwgrond in eigendom verkrijgen;
? de eigenaren van CR ’t Sterrebos nog geen concreet voorstel hebben;
? de gemeente op dit moment opnieuw gesprekken voert met de familie Loman;
? op initiatief van de dorpsraad ook dhr. Damhuis bereid is gevonden grond te verkopen en geschikt te maken voor woningbouw;
? onlangs tijdens regulier ambtelijk overleg is gebleken dat er bij de provincie voor de locatie Damhuis, “geen overwegende problemen” te verwachten zijn;
Draagt het college op
1. de mogelijkheid voor woningbouw op de locatie Damhuis nader uit te werken (schetsplan en kostenberekening) en de resultaten te bespreken met de eigenaar van de grond;
2. de families Loman en Schothuis (CR ’t Sterrebos) te verzoeken een realistisch plan met een haalbare exploitatie vóór 1 augustus a.s. kenbaar te maken;
3. te onderzoeken of er voorwaarden verbonden kunnen worden aan de uitgifte van gronden (alleen jonge gezinnen, alleen Beuningers etc)
4. de resultaten van 1 t/m 3 in de commissievergadering op 30 augustus a.s. te presenteren;
5. naar aanleiding van deze resultaten én i.o.m. de dorpsraad, uiterlijk 1 november a.s. te komen met een concreet voorstel tot bestemmingsplanwijziging voor het realiseren van woningbouw in Beuningen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ellen Visschedijk fractievoorzitter CDA
Lies ter Haar fractievoorzitter Burgerforum
Jaimi van Essen fractievoorzitter D66
Harry Heegen fractievoorzitter VVD
Hans ter Heijne fractievoorzitter SDGL/PvdA
 

Share our website