Nieuws

Raad 13 sept 2016


 
 
BURGERFORUM   Raad 13 sept. 2016
Privacy Sociaal Domein (Henry Elsjan)  

Ons wordt gevraagd de beleidsnota "privacy binnen het Sociaal Domein" vast te stellen. Dit naar aanleiding van het onderzoek van de rekenkamercommissie en de motie van de raad. Hoe gaan wij als gemeente Losser om met privacy gevoelige gegevens.
Ik wil een compliment maken voor de wijze waarop de nota is geschreven. We weten nu hoe we er voor staan en er wordt duidelijkheid gegeven waar met name de privacy moet worden geborgd, maar.... Er moeten nog zeker een aantal concrete acties worden gedaan. In de commissievergadering werd er al gesproken over b.v. trainingen en opleidingen die nog moeten worden opgezet voor de uitvoerders. 
Ik hoop dat de wethouder de raad  blijft meenemen en ons informeert over de vervolgstappen dus de punten die vastgelegd worden in protocollen.
De wethouder had ons toegezegd dat hij zou kijken of hij nog voor deze raadsvergadering met een planning zou komen. In een raadsinfo wordt gemeld dat we dit in maart voorgelegd krijgen.

 
Bestuursrapportage  (Lies ter Haar)
De tussentijdse rapportage, peildatum 31 mei 2016, laat een voordeel zien van 472.000 euro. Het resultaat van een aantal meevallers en tegenvallers. Voorgesteld wordt onder meer het van 472.000 toe te voegen aan de algemene risicoreserve en alvast 450.000 te reserveren ter afboeking restantboekwaarde i.v.m. de nieuwe sporthal.

De vragen die we ten aanzien van de mee- en tegenvallers hadden hebben we al in de commissies gesteld. Eén vraag is echter nog niet beantwoord en die gaat over de huishoudelijke toelage: In de bestuursrapportage staat dat de bijdrage voor 2016 wordt gelijk gesteld aan die van 2015. Dit betekent een korting op de verwachte bijdrage. Waarom geen trendmatige verhoging? Wordt er geen inflatiecorrectie toegepast? We gaan er van uit dat dit antwoord nog komt.

Het woningbouwcontingent blijft een hot item en daar zullen we bij de woonvisie nog op terug komen, evenals het huurtoewijzingssysteem.
Datzelfde geldt voor het armoedebeleid dat in de volgende commissie wordt behandeld. Daarin zien we onze inbreng t.a.v. de langdurigheidstoeslag  = individuele inkomenstoeslag en het door ons zozeer gewenste kindpakket –uit de handreiking “effectief kindgericht armoedebeleid” van de kinderombudsman gelukkig terug. Dat voorschotje willen we alvast geven.

De extra impuls m.b.t. grensoverschrijdend werken is voor een grensgemeente als de onze van groot belang. Goed dat dit gestimuleerd wordt en er nu een intensieve samenwerking is tussen Werkplein, Euregiokantoor en gemeente. Losser kent nu een wekelijks spreekuur en we hopen dat dit er toe leidt dat meer mensen weer aan het werk komen.

De financiële doorrekening verantwoording PGB’s is pas juni jl. beschikbaar gekomen en is fors lager dan begroot. Dat roept vraagtekens op maar zal ook in dit jaar nog worden verantwoord. Wordt vervolgd dus.

Ten aanzien van het Twentebedrijf wordt uitgegaan van een groeimodel. Maar volgens ons lijkt de groei daar maar niet op gang te komen. Van groeistuipen is in ieder geval geen sprake! Graag de laatste stand van zaken.

Financieel gezien hebben we weer wat ruimte en zaak is om de reserves goed op peil te houden. Want na de overheveling van taken op het gebied van werk, inkomen en zorg, die nog volop in beweging is, komt de volgende enorme klus al op ons af. De invoering van de omgevingswet, die welhaast een nog grotere impact heeft. Het amendement om hier alvast budget voor te reserveren, speelt hier al vast op in, zodat we in ieder geval financieel gezien niet voor verrassingen komen te staan.
 

Share our website