Raad 12.3.19

BF – integraal beleidsplan sociaal domein (Henry Elsjan)  / raad 12.3.19

Het integraal beleidsplan 2019-2022 ligt er nu om vastgesteld te worden. Dit als vervanging van 4 andere nota's. Zoals ik al in de commissie Bestuur en Samenleving heb aangegeven een plan dat door participatie in 2018 en het ambtelijke apparaat tot stand is gekomen.

In de commissievergadering zijn er veel vragen voorbijgekomen die op een correcte wijze door het college zijn beantwoord. Ik wil echter nog een aantal onderdelen belichten:
- Het beleidsplan dat er nu ligt valt en staat met de werkwijze van het integraal team van WIJZ. Vooral het "hoe" er gewerkt gaat worden m.b.v. het uitvoeringsplan is hierbij een belangrijk issue.
- Op mijn vraag betreffende schuldhulpverlening en armoedebestrijding werd ons door de wethouder meegedeeld dat er een pilot vroegsignalering was gestart. Eén van de 20 pilots die gestart zijn. Over de vorderingen zouden wij op de hoogte worden gehouden werd ons toegezegd in de commissie.
In een artikel van Binnenlandsbestuur las ik dat wij ons als gemeente Losser in de periode tussen 9 maart en 23 maart kunnen melden bij subsidiebeoordelaar ZonMw voor een subsidieaanvraag voor onderzoek naar armoedebestrijding en schuldhulpverlening. Het Ministerie van SZW stelt 3 miljoen beschikbaar en het doel is drieledig. Ik zou het college willen vragen om hiernaar te kijken en eventueel gebruik te maken van deze geldbron.

- Daarnaast heeft de wethouder toegezegd te kijken naar subsidiemogelijkheden die horen bij het actieprogramma " Eén tegen eenzaamheid" van minister Hugo de Jonge. Minder eenzaamheid onder 75-plussers was hierbij het doel. Wederom een groot bedrag beschikbaar. Ik zou zeggen doen!
In Losser moeten we echter niet vergeten dat eenzaamheid ook bij Jongeren en volwassen kan voorkomen. Zeker een aandachtspunt.

- Tenslotte nog één punt en dat is de aansluiting ruimtelijk en sociaal domein.
Nummer 1 op de prioriteiten lijst van de participatiebijeenkomst van 4 oktober 2018.
De gemeente is verantwoordelijk voor het organiseren van beschermd wonen voor personen met een beperking ( psychisch of verstandelijk). Voor ons als BF is dit visiestuk 2019 van groot belang. Een " beschermd  thuis" waarin mensen zo zelfstandig mogelijk in een gewone woonomgeving kunnen wonen en verblijven.
Een groep inwoners in Losser die kinderen met een beperking hebben, is momenteel bezig om eventueel bij de Vlasakker zo'n beschermd thuis te laten ontwikkelen. Een mooi initiatief en ik heb vernomen dat ze al een afspraak hebben met de wethouder. Een prima kans dus om wonen en ruimtelijke ontwikkeling te verbinden met zorg en (sociaal) welzijn.
 
Al met al een beleidsplan dat ons richting moet geven aan het sociale beleid voor de komende jaren. Een plan waarin partnerschap een grote rol speelt.

 

BF Gezondheidsnota raad 12.3.19 (Inge Oort)

BF is blij met deze eerste gezondheidsnota van de gemeente Losser.

Blij zijn we ook met de reactie van de participatieraad, die overduidelijk het nut laat zien van deze raad. Het waren opmerkingen en vragen die er ook echt toe doen.
Ook de complimenten voor het opstellen voor dit goed leesbare stuk.

In de commissie werd al duidelijk dat we bij de verdere voortgang en uitwerking als raad betrokken worden, al kon het exacte tijdpad nog niet gegeven worden. Wij vinden het belangrijk om als raad vinger aan de pols te houden, omdat veel in de nota de HOE? vraag oproept. Een en ander zal hopelijk bij volgende stappen concreter uitgewerkt worden.
Wat betreft sporten en gezond gedrag van jongeren willen de kanttekening maken dat dit niet past bij het beperken van de openingstijden van het zwembad bijvoorbeeld. Ook het terugbrengen van het schoolzwemmen voor basisschooljeugd zou in dit kader passen en een goede toepassing kunnen zijn op dat ene uurtje gym in de week.

Ook is naar aanleiding van onze vragen duidelijk geworden dat het bij het alcoholgebruik en misbruik vooral gaat om voorlichting en preventie en dat het gelukkig niet de bedoeling is alle kantines droog te leggen. Er zou gedacht kunnen worden dat dit het uiteindelijke doel is. Maar de wethouder gaf een duidelijk NEE, dus is dat ook uit de wereld.

De prioriteit wordt gelegd op roken en alcoholbeleid en uitgelegd is dat dit mede is vanwege ondersteunend landelijk beleid op dit gebied.
BF maakt zich echter ook grote zorgen om het gebruik van drugs, in onze ogen een onderschat probleem. Met name in de uitgangswereld lijkt het gebruik van XTC pillen al bijna als normaal beschouwd te worden. Daarnaast neemt ook het gebruik van Bonsai, Spice, K2, of hoe het ook mag heten nog steeds toe (zeer verslavende drug van kruidenmix met synthetische cannabis). Ook het roesmiddel lachgas is enorm populair en inmiddels niet meer weg te denken in de uitgaanswereld en vaak al in de horecagelegenheid zelf te kopen. Zorgelijk zolang niet duidelijk is wat voor effecten dit heeft, met name als het heel veel en heel vaak gebruikt worden in combinatie met alcohol waardoor zuurstofgebrek ontstaat.
Onze vraag is dus om het drugsbeleid niet alleen mee te nemen als zorgpunt, maar hier ook daadwerkelijk in preventieve zin iets mee te doen.
De motie ten aanzien hiervan ondersteunen we dan ook van harte.

Tot slot -en we blijven het zeggen- wordt één heel belangrijk preventiepunt niet genoemd. Dat is dat de hoge zorgkosten leiden tot het mijden van zorg. Ook vanuit de medische wereld wordt dit inmiddels erkent. Onderzoek hiernaar blijft maar uit, zodat ook de broodnodige cijfers niet boven tafel komen. Wij snappen dat de gemeente dit niet op kan lossen, maar zij zou hier wel een rol kunnen spelen als het gaat om het steeds weer opnieuw onder de aandacht brengen van de risico’s door dit mijden van zorg.

Share our website