Raad 11 oktober 2016 - Armoedebeleid

  • Home
  • Nieuws
  • Raad 11 oktober 2016 - Armoedebeleid
Armoedebeleid
Armoede is vernederend voor ons allen. Nelson Mandela zei het treffend.
Terwijl zorgmanagers met topsalarissen naar huis gaan, gaan steeds meer mensen zorg mijden vanwege de hoge kosten. Waar de een zich de meest luxe etentjes kan veroorloven, is de ander genoodzaakt aan te kloppen bij de voedselbank. De tweedeling in onze maatschappij wordt steeds nadrukkelijker merkbaar, al is ze niet altijd zichtbaar. Ook in Losser is bij een relatief hoog aantal huishoudens sprake van armoede. Daarom is het ook van het grootste belang dat wij met een goed armoedebeleid komen.

In het nieuwe armoedebeleid vinden wij veel terug van wat BF de afgelopen tijd heeft ingebracht. Het door ons zozeer gewenste kindpakket waarmee kinderen in armoede het meest noodzakelijke kunnen krijgen, zoals bijv. kleding of een fiets, aangevuld met zaken om mee te kunnen doen in de samenleving. Denk daarbij naast sporten en muziek maken ook aan een verjaardagbox, kookclub, sinterklaasfeest, toneel- of schilderles.

Voor volwassenen blijft de kortingsregeling en dan met méér mogelijkheden (al hadden we ook hier graag een welzijnspakket gezien zoals het kindpakket).  Verder zullen ook werkenden die op de armoedegrens zitten gebruik kunnen maken van de regelingen. Voor het beter, meer overzichtelijk en breder bekend maken van alle mogelijkheden op het gebied van armoedebeleid wordt iemand tijdelijk aangenomen als aanjager. Belangrijk, omdat veel mensen die het wél nodig hebben, nu de weg nog niet weten te vinden.
Goed ook om de grens voor bijzondere bijstand te verhogen van 101 naar 110% van het sociaal minimum*. De 101% was ook wel erg karig. We zouden graag zien dat die 110% ook zou gelden voor de langdurigheidstoeslag.

Naast de voedselbank die nu gelukkig structureel geld gaat krijgen, heeft BF ook ingebracht dat een kledingbank een goede aanvulling zou zijn.

Iets wat nog beter uitgezocht zou moeten worden is hoe de stapeling van alle voorzieningen uitwerkt op de verschillende doelgroepen, dat is op dit moment niet inzichtelijk. Al die kortingen, toeslagen, regelingen en al die verschillende zaken waar gebruik van gemaakt kan worden maken het steeds ingewikkelder. (Daar komt de roep om een basisinkomen ook vandaan.) Bedienen we wel iedereen? Bedienen we wel de juiste groep. Kan het zijn dat sommigen voor wel heel veel verschillende voorzieningen in aanmerkingen komen, terwijl anderen die net zo weinig te besteden hebben of misschien wel minder, buiten de boot vallen? Daar zouden we graag een beter beeld van krijgen. Misschien kan de participatieraad hier een rol in vervullen?

Tot slot komen we nog even terug op de collectieve zorgverzekering waarvoor men alleen bij Menzis terecht kan. We begrijpen de argumenten, maar dan moet Menzis ook iedereen accepteren als klant als ze willen overstappen. Gaat u dit regelen?

En in de informatiebijeenkomsten is gezegd dat naast Menzis ook gekeken zou worden naar andere aanbieders, dus is het nu ook zaak om dit duidelijk naar de burgers toe uit te leggen.

Samenvattend: Een goede beleidsnota, waarmee we in de ogen van Burgerforum de goede kant op gaan. Regelmatige evaluatie om in te kunnen spelen op veranderingen in de samenleving is en blijft nodig. De evaluatie is ook nodig om te bekijken of dit armoedebeleid voldoet aan wat we voor ogen hadden. Overigens is het daarbij wel van belang dat we ons doelen stellen. Wat willen we bereiken en wanneer zijn we tevreden? Daarvoor komt een motie.
 
Share our website