Raad 11 oktober 2016

Woonvisie
De woonvisie is uitgebreid en veel kunnen we ondersteunen, maar…. en dan komt een hele grote maar. Wij zeiden het in de commissie al ….niet wat huurwoningen betreft. De actuele onderzoeken over 2015 geven in onze ogen een vertekend beeld. Domijn heeft immers de laatste jaren de inwoners van onze gemeente voorrang gegeven vanwege de sloop en nieuwbouw van de Iris- en Leliestraat. Die voorrang is in 2016 helaas weer los gelaten en het gevolg is al direct weer zichtbaar. Opnieuw instroom van buitenaf (Enschede, Almelo en noem maar op) terwijl onze eigen inwoners aan de kant blijven staan. Uit eerdere cijfers van Domijn over de jaren 2008 tot en met oktober 2013 werd duidelijk, dat maar liefst 41% van de instroom in Overdinkel van buiten Losser kwam, voor Losser was dat 33% en voor De Lutte zelfs 44%. Willen we die kant weer op? Burgerforum in ieder geval niet. Want er is al gebrek aan woningen voor senioren en betaalbare woningen voor jongeren.

We willen onze jeugd hier houden, dán moeten we daar ook wat aan doen. Nu verhuizen ze vaak noodgedwongen naar omliggende plaatsen en dat moeten we niet willen.
Voor ons is de woonvisie alleen acceptabel als hier iets aan gedaan wordt en er afspraken gemaakt worden voor een ander huurtoewijzingssysteem dan het voor Losser zo slecht uitgepakte lotingsysteem.

Datzelfde geldt voor het urgentiesysteem van Domijn. Wie krijgt voorrang en in welke situatie. Ook dát moet helder en transparant vastgelegd worden.

Dit zijn zaken die wij HARD geregeld willen zien en naast prestatieafspraken moet daar in onze ogen aanvullend een huisvestingsverordening voor worden opgesteld. We komen met een motie. Als de overige fracties daarin mee gaan, kunnen we daar zélfs ook in opnemen dat het lotingssysteem moet worden omgezet in een ander toewijzingssysteem. We horen graag of dat steun krijgt.

Er zijn in onze ogen overigens ook te weinig sociale huurwoningen in de laagste prijsklasse…..én –zo staat in de woonvisie te lezen- daar wordt de komende jaren ook niet op gebouwd. Er wordt gesloopt en er komen minder woningen voor terug. Als we een leefbare samenleving willen houden dan moet er op maat gebouwd worden.    Dan zorgen we goed voor onze ouderen, zijn gek met onze jongeren en maken de gezinnen met kinderen dat onze scholen open kunnen blijven. En dan haken we aan op de toekomstvisie Losser 2025: “Het streven is een gemeente Losser, waarin voor iedereen die hier wil wonen een kwalitatief goed en levensloopbestendige woning beschikbaar is in een van de vitale kerkdorpen.” Dát moet het uitgangspunt zijn.

Wat Burgerforum betreft is het Primos 2016 verhaal –dat iedereen zo keurig als maatstaf neemt voor het aantal woningen dat we mogen bouwen- volkomen uit de lucht gegrepen. Want wáár is op gebaseerd dat Losser zal krimpen en er minder huishoudens komen en andere plaatsen wél mogen groeien. We willen graag dat het college een deugdelijke onderbouwing vraagt, volgens ons is dit het kip en ei verhaal.

Als er géén woningen zijn trekt men weg uit Losser en als er wél woningen zijn komen er inwoners bij. Dus laten we eerst kijken wat hier in onze gemeente nodig is en niet op voorhand al afboeken. We hoeven niet het liefste jongetje uit de klas te zijn.

En laten we dit ook naar regio en provincie toe duidelijk maken. Wij verwachten van het college dat ze zich hard maakt voor onze gemeente en haar inwoners.

En wat de bouwplannen betreft die er op dit moment nog liggen –concreet of nog niet concreet -  hebben we al gezegd dat het wat BF betreft  een voorwaarde is hier eerst nog met commissie en raad over te praten. We moeten hier breed naar kijken. Hoe gaan we om met leegstaande winkels, met braakliggend terrein en met leegstaande gebouwen (zoals de Aloysiuslocatie en scholen)?  Allemaal zaken waar wij als raad nog wat over te zeggen willen hebben.

Kortom, voorzitter, we hebben nogal wat wensen en kanttekeningen en zijn benieuwd naar de reactie hierop.

De motie huisvestingsverordening die regelt dat onze inwoners (jeugd en senioren) voorrang hebben bij de huurwoningen en een duidelijke urgentieregeling is met 8 op 8 aangehouden.
Burgerforum, VVD en SDGL/PvdA vóór en CDA en D66 tégen.
De volgende keer wordt deze weer in stemming gebracht.
Share our website