Raad 11 juli / los hoes

BURGERFORUM   Raad 11 juli 2016 – Ons gemeentehuis (Lies ter Haar)

Voor ons ligt het kredietvoorstel voor de nieuwe invulling van het gemeentehuis.

Een invulling waar wij de meerwaarde van zien, omdat op deze wijze het voorzieningenniveau in stand kan blijven. Speciaal de invulling op het gebied van zorg spreekt Burgerforum aan. Instanties op dit gebied kunnen elkaar beter vinden en samenwerken en daarmee ook de burgers beter bedienen. Met daarnaast de al in huis zijnde VVV en straks de politie, woningcorporatie Domijn en bib er nog bij, kunnen we met recht spreken van een brede invulling en -samenwerking. Dwarsverbanden kunnen worden gelegd en over en weer kan snel en effectief informatie worden gedeeld. Wij denken dat hier het sterke punt van het nieuwe gemeentehuis ook ligt.

Het financiële plaatje dat er ligt laat zien dat we in feite een bedrag van rond de € 89.000 per jaar overhouden, ware het niet dat de raad in 2012 een vooruitlopende bezuiniging van € 107.000 heeft ingeboekt. Die vooruitgeschoven bezuiniging halen we nog niet helemaal. In het voorstel krijgt het college dan ook de opdracht in de beheerfase een oplossing voor het resterende minimale exploitatietekort te realiseren.

Wij vinden te verdedigen dat een deel van de kosten die incidenteel zijn en niet direct met het KHL te maken hebben uit de reserves gaan, ja… in feite horen te gaan. Maar we vinden wél dat dit bedrag als taakstelling opgenomen moet worden en zodra mogelijk weer moet terugvloeien naar de algemene reserves. Dus dat willen we het college in ieder geval als opdracht meegeven. De komende jaren komt er nog genoeg op ons af en een stabiele reservepositie is dan meer dan welkom.
Ook is Burgerforum van mening dat de inbedding van de kosten van “het nieuwe werken” in het totaalplaatje, eigenlijk een vertekend beeld geeft. Deze interne reorganisatie en andere manier van werken was er immers sowieso gekomen. Het trekt het beeld t.a.v. de nieuwe en bredere invulling scheef vanwege de extra kosten die dit met zich meebrengt en dat vinden we jammer. Maar goed, dit was zo afgesproken.

Verder willen we dat de post onvoorzien die  in dit voorstel gehalveerd is, weer naar 10% teruggebracht wordt. We willen een goede financiële buffer om tegenvallers te kunnen opvangen.
Ook is BF van mening dat er zo snel mogelijk een bouwteam moet komen en wel in de bestekfase om zodoende zeker te stellen dat bestek en uitvoering goed in beeld zijn en het budget zorgvuldig wordt bewaakt.

In dit proces is een strakke kostenbewaking voorwaarde en wat ons betreft ook een hárde voorwaarde.
Overigens zijn we wat dit project betreft, wel héél erg gefixeerd op de kosten. En we hebben daar als Burgerforum zelf ook ijverig aan mee gedaan. Terecht ook, want het gaat hier om gemeenschapsgeld. Maar….. waren we ook zo kritisch bij het Kulturhus en Hart van Overdinkel en de nieuwe Brede School in Losser?  Of straks bij de nieuwbouw van het Twents Carmelcollege of de nieuwe sporthal?  Ook projecten waarbij het om miljoenen gaat! Wellicht zijn we bij het gemeentehuis wat besmet geraakt door het verleden.

We gaan verder met het bouwtechnische:
We pleiten voor een onderhandse aanbesteding met aandacht voor lokale ondernemers en/of onderaannemers.  
Tenslotte het punt van de nog niet getekende huurcontracten. Het zal best dat partijen van plan zijn te tekenen, maar er is nog niets getekend! Dus willen we het beschikbaar stellen van dit krediet wel koppelen aan getekende huurovereenkomsten. Want zouden onverhoopt een aantal toch nog gaan afhaken of aanvullend financiële eisen stellen, dan zitten we alsnog fors in de problemen.

Een en ander hebben is vastgelegd in een amendement mede namens CDA, D66 en SDGL/PvdA en aangenomen.
 
Share our website