Raad 9 april 2019

BF Zonneveldenbeleid Raad april 2019 (Lies ter Haar)

Vanavond praten we over het zonneveldenbeleid, maar in feite over meer. Want het gaat ook over de doelen die gesteld zijn en of je die realistisch vindt. Wij vinden van niet. Niet wat duurzame opwekking betreft en niet wat wijken van het gas af halen betreft.

De vier Noordoost Twentse (NOT) gemeenten hebben als doel gesteld om in 2023 20% duurzame opwekking te realiseren. Dat is ca. 4 windmolens of 2 biovergisters of 46 hectare zonnepanelen. In de notitie bij dit raadsvoorstel wordt richting gegeven aan gewenste ontwikkelingen. Dit zonneveldenbeleid is ons handvat als er weer een nieuwe aanvraag komt. En er staan veel zaken in waar we het mee eens kunnen zijn, maar we hebben ook de nodige kanttekeningen.

Waar zonnevelden wél of niet mogen werd ietsje duidelijker als je de moeite nam om alle kaarten een voor een op te halen en te bestuderen, maar helemaal helder wordt het niet. Het blijft bij elke aanvraag opnieuw afwegen en maatwerk. En daarbij zullen wij zeker, zoals Behoud van het Twents Landschap vroeg, ook ons groene hart laten spreken want we moeten zuinig zijn op ons landschap met zijn stuwwallen, bossen, essen, historische landgoederen en natuurgebieden. Zinnig vonden wij ook hun voorstel om alles wat er aan extra kwaliteit bij komt (bijv. houtwallen en -singels) na 25 jaar NIET onder de opruim- en herstelplicht te laten vallen. Hoe ziet het college dit? Dat geldt overigens ook voor stroomkabels wat ons betreft.

BF ziet overigens wel degelijk de noodzaak van het zoeken naar nieuwe vormen van groene energie. ALLE vormen, ook wat er nog zit aan te komen zoals waterstof of thorium, al zal dat nog de nodige tijd vergen.

Ook zien wij de voordelen in duurzame opwekking van zonne-energie en kunnen ons vinden in het 1,2,3tje… te weten dat de eerste voorkeur uitgaat naar plaatsing van zonnepanelen op daken, 2) daarna tijdelijke invulling op bedrijventerreinen of braakliggende terreinen. En wordt daarmee de energietransitie niet gehaald … dan 3) wordt ook ruimte geboden voor plaatsing op landbouwgronden onder bepaalde voorwaarden. Maar inmiddels is al wel duidelijk geworden dat dit voorkeurs 1,23tje niet opgaat en alle 3 nodig zullen zijn om het gestelde doel van 20% te kunnen halen.

Daarbij geeft het college zelf al aan dat dit een complexe opgave is. En zo is het. De infrastructuur is er nog lang niet klaar voor. De energie van gas is ongeveer 9 x zo hoog als die van elektra. Er is dus heel veel energie nodig om het gas te vervangen door elektra. En zover zijn we in dit land nog lang niet. En de vraag is ook of we dat wel moeten willen. Wat ons betreft niet en zeker niet gedwongen en tegen hoge kosten. Gas is een relatief schone brandstof. Het leidingnetwerk zou mettertijd prima gebruikt kunnen worden voor het vervoer van waterstof en in de tussentijd komen er vast allerlei innovatieve nieuwe vormen van groene energie. Wij vinden dat zowel de landelijke politiek als onze eigen gemeente doorschiet.

Als de doelen gehaald zouden kunnen worden met vrijwillig overgaan op groene energie…… prima. Als die doelen gehaald kunnen worden door duurzame nieuwbouw….….prima…. Als ze gehaald kunnen worden door lokale initiatieven waar onze eigen inwoners voordeel bij hebben -en dan bedoelen we ALLE inwoners- …….prima. Dáár zijn wij warm voorstander van, evenals dat wij kansen zien in een eigen lokaal energiebedrijf zoals in Haarlemmermeer
Maar zaken afdwingen, zoals wijken van het gas afhalen en de inwoners voor de kosten laten opdraaien, daarvoor zult u BF niet aan uw kant krijgen.(In de duurzaamheidsagenda staat dat we in 2021 al klaar moeten zijn met de plannen voor wijken die vóór 2030 van het gas af gaan).

Tot slot: Het college beschouwt deze notitie zonneveldenbeleid als een dynamisch kader waarbij aanvullingen of wijzigingen op basis van opgedane ervaringen kunnen worden aangebracht. Dat is voor ons in feite de belangrijkste zin uit dit hele voorstel. Want dát betekent dat tussentijdse bijstelling mogelijk is! Daarom kunnen we met dit voorstel in grote lijnen instemmen maar wel mét de aantekening dat we de gestelde concrete doelen NIET ondersteunen.

Share our website