Prestatieafspraken

Deze brief ging gisteren met de bijlage uit


Geacht college,

Bij deze doen wij u een document toekomen met opmerkingen en vragen n.a.v. de prestatieafspraken met de woningcorporaties.
De inhoud van het document spreekt voor zich.

De concrete vragen die wij hierbij hebben zijn de volgende:

1) Wilt u de opmerkingen en vragen betrekken bij de evaluatie van de prestatieafspraken over 2018 en de nieuwe over 2019 en de gevraagde informatie aanleveren?
2) Wilt u naast de SHBL ook de dorpsraden en de participatieraad betrekken bij het opstellen van de prestatieafspraken en de concept prestatieafspraken voorleggen voor een reactie?
3) Domijn zou nadenken over invoering van een ander huurtoewijzingssysteem, te weten een combinatie van inschrijving en loting. Burgerforum vindt het heel belangrijk dat er een ander huurtoewijzingssysteem komt in de plaats van alleen het nu gehanteerde lotingssysteem. De laatste cijfers hebben nl. laten zien dat slechts net iets over de helft van de vrijkomende huurwoningen toegewezen wordt aan de eigen inwoners. Er is dus sprake van verdringing. Wilt u het belang van een ander huurtoewijzingssysteem waarbij meer recht wordt gedaan aan de belangen van onze eigen inwoners benadrukken richting Domijn?

In afwachting van uw antwoorden, 
Tekenen wij met vriendelijke groeten,

fractie Burgerforum,
Lies ter Haar, fractievoorzitter

BIJLAGE:

BURGERFORUM LOSSER
Onderwerp: prestatieafspraken met de woningcorporaties
Memo 29.12.2018
Goed wonen is een belangrijke pijler voor kwaliteit van leven. Mensen voelen zich gelukkiger en gezonder als ze prettig wonen. Wonen betekent veel meer dan onderdak hebben. 
Dit is voor ons aanleiding -hoewel het mandaat om te onderhandelen over de prestatieafspraken bij het college ligt- dat wij vragen en opmerkingen meegeven die bij de onderhandelingen en/of concept prestatieafspraken met de woningcorporaties betrokken kunnen worden.
Temeer daar wij vinden dat één van de belangrijkste partijen, nl. de inwoners en i.c. de huurders, onvoldoende vertegenwoordigd zijn.

De herziene Woningwet is duidelijk. Bij het maken van prestatieafspraken zijn gemeente, woningcorporatie en huurdersorganisaties gelijkwaardige partners.
De Huurders Belangen Vereniging Losser is omgezet in een Stichting Huurders Belangen Losser, waar ook Domijn de voorkeur voor heeft uitgesproken. Waarschijnlijk om meer slagkracht te krijgen, want bij een vereniging moeten besluiten eerst voorgelegd worden aan de leden, wat vertragend kan werken. Bovendien is de interesse voor dit soort ledenvergaderingen ook vaak niet groot. In sommige gevallen kan dit een juiste stap zijn, in dit geval echter niet.
Er is nu sprake van een driekoppig bestuur dat spreekt voor de huurders, maar niet námens, hoe goed de intenties ook mogen zijn. Er is géén terugkoppeling met leden, géén vorm van enquêtes en slechts één operationele buurtcommissie. Een volgende is in oprichting, maar functioneert nog niet. Beide zijn in Losser, waarmee Overdinkel. De Lutte en Beuningen zelfs helemaal niet vertegenwoordigt zijn. Legitimiteit en representativiteit zijn niet gewaarborgd. 
Veel inwoners weten zelfs niet van het bestaan af van de SHBL. 

Zolang dit zo is vinden wij dat er breder gesproken moet worden met inwonersorganisaties die huurders in deze ook kunnen vertegenwoordigen.
Dat zijn de dorpsraden en de participatieraad. Ons dringende verzoek is dan ook deze de concept prestatieafspraken voor commentaar toe te sturen.
Inhoudelijk het volgende:

Graag zien we zo spoedig mogelijk de cijfers over het 2e halfjaar 2018 en de totaalcijfers 2018, dit weer opgesplitst in verhuur aan eigen inwoners en die van elders. Bij die cijfers ook graag een overzicht van de aantallen woningen per huurklasse.

Eerder hebben wij onze zorgen uitgesproken over de uitwerking van streefhuren en markthuren en de effecten van passend toewijzen.
Wij hebben onze bezorgdheid uitgesproken over het feit dat wij verwachten dat de huren daardoor opgetrokken zouden worden en over de gehele lijn (gehele voorraad) zouden stijgen. Graag hier ook uitsluitsel over.

Domijn stelde dat bij afwijzing voor een woning ook de woonomgeving als reden werd genoemd. Daarbij is niet gevraagd waarom de woonomgeving als ongewenst werd benoemd. Daar zou nog nader naar gekeken worden.
Dit resultaat zou kunnen helpen om verbeteringen door te voeren, derhalve graag de resultaten van dit onderzoek. 

Wordt de streefhuur als instrument gebruikt om andere instroom in straten c.q. buurten te krijgen, m.a.w. om lagere inkomens te weren? Ons is opgevallen dat de maximale sociale huur alleen is toegepast op bijv. het Talmaplein , Lepelaarstraat en Herman ter Hoentelaan. Alle andere huizen zijn ongeveer 10% duurder geworden.

t.a.v de concrete afspraken:
Seniorenwoningen / Domijn zou dit jaar mogelijkheden onderzoeken voor ouderen om langer in hun woning te blijven wonen of om te verhuizen naar een betaalbare gelijkvloerse (senioren) woning. Ze zou in gesprek gaan met ouderen die hier behoefte aan hebben en daarbij andere partners inschakelen zoals Fundament en voedselbank etc. Daarbij willen we aantekenen dat de huren van de meeste seniorenwoningen rond de 600 euro liggen en dit een extra drempel kan zijn om te verhuizen van een goedkopere woning naar een duurdere seniorenwoning.
Voor zover wij weten is dit (nog) niet gebeurd en is deze afspraak niet nagekomen.
Ouderenhuisvesting zou speerpunt zijn. Wat is concreet gedaan en 
wat is het resultaat hiervan?

Jongerenhuisvesting zou 2018 speerpunt zijn. Wij vragen ons af wat behalve de pilot verder aan acties ondernomen is.

Huisvesting algemeen: Domijn monitort hoeveel woningen er wenselijk/nodig zijn. Op welke wijze? Onderzoekt ze de vraag vanuit onze gemeente of gaat dit op een andere wijze.

Doelstelling: Thuis in de buurt en wijk.
Om te bepalen of mensen zich happy voelen in de buurt zou een enquête onder de bewoners afgenomen worden. 
Voor zover wij weten is dit nog niet gebeurd! Wij vinden dit een heel belangrijk onderdeel gezien de geluiden van huurders die wij binnen krijgen. Waarom is dit nog niet gebeurd? En is de pilot voor de Veldkamp in Overdinkel al in gang gezet?

Doelstelling: focus op bestaande voorraad
Woningonderhoud en woningverbetering en duurzaamheid: 
Domijn maakt verschil tussen onderhoud en verbeteringen en gaat vraag gestuurd, klant gestuurd werken. De klant bepaalt daarbij wanneer iets vervangen moet worden, terwijl Domijn dan vaststelt of dit daarbij om onderhoud gaat of om verbetering. Dat laatste gaat dan gepaard met een huurverhoging. Wij denken dat dit tot problemen en discussies zal gaan leiden. Het zou voor huurders duidelijk moeten zijn wat onder regulier onderhoud valt en wat niet. Zoals ook energiebesparende maatregelen.
Een substantieel aantal huurwoningen zit nog een energielabel van D en verder. De huren van deze woningen zijn echter vaak net zo hoog als van vergelijkbare woningen in de A, B of C klasse. Hier zou meer vaart gemaakt moeten worden.
Daarbij willen we aantekenen dat voor volgend jaar een overeenkomst tussen Aedes en de woonbond is dat de huren maximaal mogen stijgen met inflatie + 1% en huurprijzen bevriezen bij verduurzaming of verlagen voor lagere inkomens. Ook mogen huren niet stijgen als huizen worden aangepakt vanwege klimaatplannen en verduurzaming. 

Huisvestingsverordening urgentieregeling: 
Er wordt nu melding gemaakt van de huisvestingsverordening en urgentieregeling en we zijn door Domijn geïnformeerd hoe zij dit samen met de afdeling WIJZ oppakken. Dat vinden wij een goede werkwijze.
Wel vinden wij dat afwijzingen van urgentie, conform huisvestingsverordening(!), schriftelijk moeten gebeuren, waarop de aanvrager van urgentie de mogelijkheid heeft zich tot het college te wenden die dan de situatie zelf kan beoordelen en de hardheidsclausule kan toepassen.
Dat gebeurt op dit moment niet. Die stap moet dus nog gemaakt worden.

Lotingssysteem
Uit de cijfers blijkt ook duidelijk opnieuw het effect van het lotingsysteem:
Komen we van 80% verhuringen aan mensen uit de gemeente Losser dat is nu gezakt naar 60% in 2016, 52% in 2017 en de eerste helft van 2018 laat 51,95% zien. Dat spreekt voor zich. Domijn zou nadenken over een combinatie van inschrijfsysteem met lotingssysteem, hoever staat het hiermee?
Share our website