Plannen Dinkeldal bij Glane

Weinig invloed, maar grote impact….de plannen voor dit gebied (Lies ter Haar, met inbreng van fractie)
 
Het college vraag om kennis te nemen van het provinciale inpassingsplan voor het Natura 2000 gebied Dinkeldal Zuid / Glane (stroomgebied Dinkel van grens Duitsland tot aan de brug Hoofdstraat) en tevens om te verklaren dat die plannen geen aanleiding geven tot een zienswijze. In 2016 heeft de raad besloten deze Natura 2000 ontwikkelingen aan de Provincie over te laten. Daaraan wel een aantal voorwaarden verbindend, waar het plan dat er nu ligt mee in overeenstemming is volgens het college.  
 
De natuur moeten we koesteren. Maar in een dichtbevolkt land waar zoveel belangen spelen en zoveel spelers in het spel zijn, is het altijd een ingewikkeld proces om tot een uiteindelijk plan te komen waar de meerderheid zich goed in kan vinden. We kunnen concluderen dat het proces zorgvuldig is verlopen en betrokkenen in verschillende stadia zijn gehoord. Helaas geldt dat niet voor het laatste stuk (overigens ook door de Coronacrisis). Dat blijkt ook uit de vele reacties de laatste dagen tot laat in de middag.
 
Uiteraard blijft het lastig bij dit soort plannen de uiteindelijke risico’s en daadwerkelijke gevolgen in de praktijk goed in te schatten.
Wij hebben begrepen dat de LTO heeft geen zienswijze ingediend, al kunnen een aantal boeren van deze plannen wel de nadelige gevolgen ondervinden. Er zijn zorgen met name over de wateroverlast (o.a. via Elsbeek en Glanerbeek), een hogere grondwaterstand en de kwaliteit van het water en de troep die na overstromingen op het land achterblijft. Maar ook over de grondwaterstand in het algemeen. Is goed in beeld hoe de situatie nu is (nulmeting), zodat bij klachten en schade ook duidelijk is óf en in hoevérre dit veranderd is? Graag een reactie van het college.  Daarnaast willen we van het college graag horen wat de mogelijkheden nog zijn als de gevolgen m.b.t de waterhuishouding toch groter zijn dan verwacht en tot schade leiden?
 
Inwoners van Glane hebben wel een zienswijze ingediend en die bezwaren delen wij. Dat geldt voor het struinpad dat niet verhard wordt. Burgerforum vindt het belangrijk dat iedereen van dit pad gebruik kan maken, ook gebruikers van rolstoelen, scootmobiels en minder validen. Ook wij hebben problemen met de oversteekplek van het fietspad Glane. Die wordt meer richting Overdinkel verlegd en daarmee wordt de oversteek gevaarlijker. Er wordt vaak hard gereden. Wat Burgerforum betreft moet de veiligheid altijd voorop staan.
En dat geldt ook voor het aan te leggen fietspad achterlangs industrieterrein De Pol. Wij vinden de oversteek over de Hoofdstraat levensgevaarlijk. Ook daar wordt heel hard gereden. Verder vraagt BF zich af wat voor invloed de aanleg van dit fietspad heeft op dit stukje ongerepte natuur en de nu aanwezige flora en fauna. Ook ontstaan door dit fietspad meer ontsnappingswegen voor mensen die het fietspad in Glane nu al gebruiken voor het dealen. Waar komt die zgn. “langgekoesterde wens” dan vandaan? En is dit fietspad (voor rekening vd gemeente) nu wél of niet deel van de provinciale plannen en dit voorstel? Dit willen we als discussiepunt inbrengen en de mening van het college en andere fracties horen.
 
Ons voorlopige standpunt was dat wij het voorstel konden steunen als we ons zouden kunnen vinden in de brief richting provincie mits onze opmerkingen daarin zijn verwerkt. En dat we pas als we die inhoud kennen een definitief standpunt kunnen innemen. Maar daar komt nu bij dat we willen weten wat dan de status van deze brief is. En of we dan toch niet beter een zienswijze in kunnen dienen. Maar dat laatste blijkt dus niet meer te kunnen. 
 
2e termijn BF – PIP /fietspad
 
Naar aanleiding van de beantwoording van het college het volgende:
 
Het college geeft aan dat naar haar mening de huidige situatie m.b.t. wateroverlast en de grondwaterstand bij het Waterschap goed in beeld is. Dat kunnen we dus zien als nulmeting.
 
En verder dat extra schade door wateroverlast en hoger grondwater als gevolg van de plannen vergoed zal worden via de waterschaderegelingen van het Waterschap.
Wij gaan er van uit dat dit niet alleen geldt voor boeren, maar voor iedereen?! Klopt dat? Dus niet alleen voor alleen degene die hierover ingesproken heeft, maar voor iedereen die schade door wateroverlast of hoog grondwater heeft.
 
Mooi dat de wethouder toezegt dat hij de zorgen kent uit Glane en hier aan gewerkt wordt.  Wij zien het probleem ten aanzien van de verharding van het struinpad ook niet zo. Het nieuw aan te leggen fietspad wordt nemen wij aan toch ook verhard en ligt ook deels in het stroomgebied van De Dinkel.
Er wordt voorzien in een veilige oversteek geeft u aan. Daar kun je verschillend over denken. De uitwerking moet nog komen en we blijven die oversteek heel gevaarlijk vinden, zowel in Glane als over de Hoofdstraat.
 
Wij zien de aangedragen punten in de zienswijze van de inwoners van de Glane overigens als verbeterpunten in het totale plan en de moeite waard om nog eens te benadrukken in onze reactie richting provincie.
 
Dan het fietspad achterlangs De Pol. Als we JA tegen dit voorstel zeggen, zeggen we ook JA tegen dit fietspad Wij blijven hier problemen mee hebben want
  • De oversteek blijft in onze ogen levensgevaarlijk, al geeft de wethouder aan dat het zo veilig mogelijk gemaakt kan worden.
  • Het blijft een fietspad dat in een ongerept natuurgebied ingrijpt.
  • En we hebben nog geen enkel idee wat dit gaat kosten.
 
En wat de langgekoesterde wens voor dit fietspad vanaf de LAGA-periode betreft: dat is inmiddels al zo lang geleden en de oorsprong daarvan zal vooral de wens zijn geweest voor een fietsverbinding tussen het Laga-terrein Losser en Laga-terrein Gronau. Zijn er geen andere mogelijkheden.
 
Wel positief vinden wij het feit dat er al 2 doorsteken van dit fietspad naar De Pol zijn doorgestreept en het college met de provincie in gesprek wil om ook die 3e voetgangerssluis van tafel te krijgen.
 
Verder wachten we de inhoud van de brief af om tot een definitief standpunt te komen.
 
 
 
Share our website