Plannen centrum Losser

Centrumplan Losser            - vragen Burgerforum commissie ruimte (Hans Volmbroek)
 
Het voorstel centrumplan Losser is een voorstel met heel veel bijlagen en stukken. Wij zijn het overzicht een beetje kwijt van wát er nu precies op tafel ligt en waar we als raad een besluit over moeten nemen.
Het collegevoorstel gaat nl. verder dan alleen het vaststellen van bijlage 7,” ambitie centrum Losser”, waarvan op bladzijde 6 van het voorstel staat,  “dat uit het planproces naar voren komt dat het van belang is om eerst dit kaderstellend document vast te stellen.” In het collegevoorstel zélf  leggen we ons bij punt 2a echter al vast dat we op termijn willen doorgroeien van autoluw met incidenteel parkeren naar autoluw zónder parkeren. Dat is ons een stap te ver. Dus allereerst daar graag duidelijkheid over.
Dus wat is de rol van de raad nu en in het vervolg van het proces. Waar liggen nog beslismomenten?
Verder wordt  in de stukken en reacties hierop bijv. ook nog gesproken over een 4a optie met toegang vanuit de Sint Maartenstraat. Ook over de definitieve rijrichting Kerkstraat is bij ons onduidelijkheid.  Graag reactie hier op.
 
De verdere uitwerking moet nog komen, maar we willen er op voorhand toch een aantal zaken uithalen die wat ons betreft vragen oproepen.
 
 
Wij vragen ons af of er parkeerplekken voldoende zijn nu het aantal parkeerplekken op het Raadhuisplein in aantal minder wordt. Mede gezien het feit dat:
  1. Ook onzeker is wat er op den duur gebeurt met het Martinusplein en de Aloysiuslocatie. Factoren die wel hun invloed zullen hebben op de parkeerdruk
  2. We van het gemeentehuis een Kulturhus gaan maken. Dit zal leiden tot een toename van bezoekers aan dit gebouw
  3. Uitwijkmogelijkheden op de marktdag en bij evenementen nodig zijn
  4. De bewoners van bijv. De Gaffel ook hun parkeerplek moeten hebben dicht in de buurt (reserveren we dat??).
Is hier voldoende rekening mee gehouden?
En is voldoende rekening gehouden met mensen die slecht er been zijn en maar korte afstanden kunnen lopen?
 
Uit het parkeeronderzoek blijkt dat veel parkeerplekken in het centrum, ook in de blauwe zone dus, door langparkeerders in beslag worden genomen (zowel werkers als bewoners). Is overwogen eerst de stap te nemen om dit probleem aan te pakken en dan pas als volgende stap te kijken hoe we meer verblijfsruimte en meer kwaliteit in de openbare ruimte kunnen realiseren?
En hoe krijgen we bewoners zo ver dat ze de auto inderdaad op de gewenste plek neer zetten? (note: De parkeerproblemen bij de Gaffel zijn voorspeld. Domijn wilde echter de ondergrondse parkeergarage vanwege de kosten niet realiseren. Dit voorstel is er toen door gekomen met de toezegging dat er voor de bewoners voldoende parkeerplekken rondom het gebouw waren!).
 
Er zijn 4 scenario’s, maar rijrichting en afsluiting voor verkeer van straten is in alle scenario’s hetzelfde. Dat wil zeggen geen auto’s door stukje van de Kostersgaarden tot Intertoys, deel Brinkstraat, Roberinkstraat en een stuk Raadhuisstraat voor het gemeentehuis vervalt.
Het zal bedoeld zijn als ontmoediging van het autoverkeer, maar creëer je daardoor niet extra problemen omdat er geen goede circulatie  / doorstroming is?  En waarom is er geen alternatief uitgewerkt?
 
Wij vinden het afsluiten van de Brinkstraat en het ommetje Schuurkerkstraat – Kloosterstraat een onlogische. Waarom is dat gedaan en verwacht u niet extra problemen omdat ook de meester Snelschool veel verkeersbewegingen kent?
Dat zelfde geldt voor het laatste stuk Brinkstraat Noord wat éénrichtingverkeer blijft. Is tweerichting verkeer daar niet handiger en ontlast dat juist niet het verkeer richting centrum?
 
Door afsluiting van Raadhuisstraat is er ook in onze ogen inderdaad sprake van een tweedeling van het centrum, oftewel men moet toch vreemde kronkel maken om van de Jumbo richting sint Maartenstraat te komen.
Wij snappen de reactie van ondernemers die bang zijn omzet te verliezen ook vanwege afsluiting van wegen en zien dat risico ook, want men moet het toch voornamelijk hebben van de eigen inwoners en Losser is inderdaad in de eerste plaats een boodschappendorp. Als het te lastig wordt de boodschap te halen, zal men uitwijken naar andere winkels. Hoe gaat u hier mee om? Komt er inderdaad eerst een proefperiode zodat de gevolgen beter in beeld komen?
 
Als mensen éven mogen parkeren voor hun boodschappen, wat is dan éven? En hoe is dit te controleren en handhaven??

Wordt nog gekeken naar de indeling van de parkeerplaatsen bij bijv. Langenkamp en Jumbo? Een andere indeling en schuin insteken met ruimte voor fietsers en mensen te voet zou al veel helpen.
 
Fractie Burgerforum

Wethouder Wilschut heeft zeer uitvoerig geantwoord. Basisstuk is het stuk ambitie centrum. Dat zal de leidraad zijn voor de uitwerking. De concrete uitwerking wat betreft verkeerscirculatie, wel of niet afsluiten van (delen) van straten en bijv. inrichting Raadhuisplein wordt in overleg met diverse partijen nog uitgewerkt. Het is dus geen statisch gegeven wat nu voorligt. De bedoeling is wel meer groen, meer ruimte en leukere inrichting en “minder auto” in de straten. Dit is slecht een korte samenvatting van het antwoord. Voor het volledige antwoord verwijzen wij u naar het audioverslag dat van de commissie is gemaakt. Dat is te vinden op de website van de gemeente Losser en op onze eigen website burgeforum.com onder “Onder Ons” en dan audioverslagen.
 
Share our website