Parapluplan

Burgerforum: Parapluplan Losser (commissie ruimte 4.12.17)

Voor het letterlijke antwoord verwijzen wij naar het audioverslag.

Het parapluplan Losser Centrum ziet er in grote lijnen goed uit. In deelprojecten wordt een en ander nog verder uitgewerkt en is er nog mogelijkheid tot bijstelling hebben wij begrepen.

De vraag is hoe het nu zit met het onderzoek slachterij Luijerink. Dit heeft immers invloed op de ontwikkeling rondom de Aloysiuslocatie. Het bureau is wel opdracht gegeven, maar niet op locatie wezen kijken. Het onderzoeksbureau wil -zo hebben we begrepen- de gegevens die aangedragen worden door de gemeente gebruiken om een rapport te maken. Klopt dit en hoever is het nu met dit onderzoek en krijg je dan wel een getrouw beeld?

Daarnaast heeft Burgerforum al eerder gevraagd naar een bredere ontwikkeling Aloysiuslocatie, dus mét omliggende panden, zoals we ook hebben aangedragen, maar daar niet wat van terug hebben gehoord.

Vreemd vinden wij dat het alternatieve plan BijoNt helemaal niet genoemd wordt. Ook niet in de antwoorden op de zienswijzen. Er is toch toegezegd (de motie hierover is ook aangenomen) dat ook dit alternatief uitgewerkt en aan de raad voorgelegd zou worden.
Antwoord: is deel project, komt afzonderlijke besluitvorming over. Komt dus nog aan de orde.

Het aantal parkeerplaatsen kan een probleem worden. Wij hebben voor lang parkeren al een aantal keren aangedragen om na te vragen of er geen gebruik gemaakt zou kunnen worden van het braakliggende terrein naast Oldenhove – Maarten-Stede. Nooit antwoord op gekregen.
Geen antwoord op gekregen.

Het onderdeel beleefbaar water wordt wel heel gemakkelijk afgedaan met de opmerking dat het niet haalbaar is. Daarnaast wordt de waterpartij aan de noordkant verplaatst, maar wat komt ervoor in de plaats? 
Antwoord: Beleefbaar water zijn meerdere opties voor. Dit wordt bij het deelproject nader uitgewerkt. Er zijn verschillende manieren om water zichtbaar te maken (denk ook aan Kulturhus Overdinkel, Roombeek e.d.)

Bestrating voor het gebied is duidelijk, maar de gevels zal veel moeilijker worden om dat aantrekkelijk te maken. Dat zal een grote kostenpost worden, vooral voor de eigenaren. 
Hoe wil men dat oppakken?
Antwoord: Het college zit te denken aan een soort stimuleringsfonds. Ik ook aan de ondernemer zelf. Als men toch wat aan de gevel wil veranderen, kan hier rekening mee gehouden worden.

En is bij het hele parapluplan voldoende rekening gehouden met gehandicapten, bijvoorbeeld mensen in een rolstoel. Als er aan weerszijden van de straat veel obstakels staan, in de zogeheten plint dus, (borden e.d. van winkels, maar ook plantenbakken – zie Brink bij Isolabella) dan worden ze a.h.w. naar de rijstrook toe gedwongen. En als molsgoten bijvoorbeeld te diep zijn is dat ook heel lastig voor scootmobiels en rolstoelen. Wordt hier rekening mee gehouden?
Antwoord: Daar is zeker rekening mee gehouden. De inrichting "de auto is te gast" speelt hier juist op in. En er zal inderdaad her en del wel een plantenbak of bord staan, maar dat zal geen probleem zijn met de inrichting die men voor ogen heeft. Daarvan is juist de bedoeling dat er meer ruimte is voor fietser, mensen te voet, maar ook rolstoelen, scootmobiels. Met name in de smalle straatjes.
De participatieraad denkt hier actief in mee.

Aan de armaturen mogen geen bloembakken meer gehangen worden. Wij nemen aan dat dit met CML is overlegd?
Antwoord: Bloembakken nemen het licht weg, maar passen ook niet echt met de lantaarnpalen.

Het Raadhuisplein blijft een onduidelijk deel. Hoe zal de straat precies gaan lopen en zal het consequenties hebben voor ondernemers en evenementen?
Antwoord: Ook komt aan de orde in het deelproject Raadhuisplein. Er blijft wel een doorgaande weg, maar gedacht wordt aan een kronkel in de weg. Dit wordt dus nog verder uitgewerkt.

De bewegwijzering zal in onze ogen nog veel verder verbeterd moeten worden, wil men bezoekers naar Losser halen.

Door het opheffen van 52 parkeerplaatsen in het winkelgebied ten opzichte van de huidige situatie. Dit aantal is onder te verdelen naar 13 parkeerplaatsen op het Raadhuisplein en 39 parkeerplaatsen gelegen in de winkelstraten. 
Wordt het dorp ook minder toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking moeilijker om de winkels in het dorp te bezoeken omdat de auto verder weg geparkeerd moet worden.
Antwoord: Voor lang parkeren komen extra parkeerplekken bij de Fakkel. Zaak is dat personeel (ook van het gemeentehuis) en ondernemers ook zelf hun auto daar dan neerzetten. Dat beroep zal op hen gedaan moeten worden en dan is de verwachting / hoop dat dit ook helpt. Laatste middel is de inzet van BOA's.

Hoe zit het met parkeren voor de inwoners? Waar kunnen die hun auto kwijt?
Antwoord: De inwoners hebben nu een parkeervergunning voor het hele centrum. Straks zal gewerkt gaan worden met parkeervergunningen voor een bepaalde locatie. Gedacht wordt aan Raadhuisplein en Brinkstraat parkeerplaats bij ingang De Brink.

Note: Het parapluplan is een soort wegwijzer waar we naar toe willen met het centrum van Losser. Dit plan bestaat uit 12/13 deelprojecten. Bij die deelprojecten is inbreng mogelijk, bij deelprojecten waarbij sprake is van een bestemmingsplanwijziging is de officiële bezwaarprocedure aan de orde. Dat was ook de reden van de reactie op de zienswijzen zoals ze door het college nu zijn gegeven. Dit zou ook zo gecommuniceerd zijn richting degene die de zienswijzen hebben ingediend. Burgerforum heeft hier overigens vraagtekens bij. Het is in ieder geval niet door iedereen zo opgepakt. De teneur was een beetje " je kunt wel wat inbrengen, maar er is niets mee gedaan". Volgens het college is hiervoor nog de ruimte bij de uitwerking van de deelprojecten.

Share our website