Overlast eikenprocessierups

Overlast eikenprocessierups
De overlast is dit jaar wel heel extreem. En als we niets doen is het volgend jaar nog erger. Het is een risico voor de volksgezondheid en raakt zowel mens als dier.
Wij worden overstelpt met vragen en klachten en dat zal via de officiële kanalen hier wel niet anders zijn.
Er zijn preventieve maatregelen nodig om te voorkomen dat het steeds erger en erger wordt.
Maar daarnaast moet er ook op dit moment wat aan gedaan worden. Er is haast geen eikenboom meer waar geen nesten meer opzitten en mensen gaan zelf al met de brander aan het werk. We kunnen beter een groen lint om de bomen doen waar de rups niet zit. Er moet echt wat gebeuren, vandaar volgende motie:
Motie: Overlast eikenprocessierups
De raad: In vergadering bijeen d.d. 11 juni 2019
Overwegende dat:
  • Dit jaar het aantal eikenprocessierupsnesten schrikbarend is toegenomen;
  • Veel mensen momenteel met gezondheidsklachten rondlopen ten gevolge van de brandharen uit de nesten van eikenprocessierups.
  • De gemeente Losser op dit moment onvoldoende capaciteit tot haar beschikking heeft om de nesten te verwijderen;
  • De overlast van de eikenprocessierups alleen maar zal toenemen en nu al een grote impact heeft op de gezondheid van mens en dier.
Draagt het college op:
  • Extra inzet te plegen om de overlast op dit moment tegen te gaan, in ieder geval bij basisscholen, speeltuinen en in de bebouwde kom;
  • Voor 2020 tijdig een actieplan op te stellen met maatregelen om de overlast van de eikenprocessierups in de toekomst te verminderen;
  • Daarbij nadrukkelijk ook te kijken naar preventieve maatregelen om te voorkomen dat het stadium van rupsen met brandhaarden bereikt wordt;
  • Inzicht te geven in de extra kosten die dit met zich meebrengt en hier bij het opstellen van de begroting voor volgende jaar rekening mee te houden.
 
En gaat over tot de orde van de dag.
 
Burgerforum, Lies ter Haar, fractievoorzitter
Share our website