Over situatie Hoofdstraat bij Trefhuus - Laadpalen - Hogeboekelseweg - Verkeersproblematiek (o.a. Goormatenweg - Rosmolen)

  • Home
  • Nieuws
  • Over situatie Hoofdstraat bij Trefhuus - Laadpalen - Hogeboekelseweg - Verkeersproblematiek (o.a. Goormatenweg - Rosmolen)
BF vragenkwartier 11 mei 2021

Verkeerssituatie woonerf Trefhuus Overdinkel  (Harold Sligman)
Mijn vraag is heel kort en gaat ook over de verkeersveiligheid. De openbare basisschool het Kompas in Overdinkel heeft sinds 2016 aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid voor haar schoolgebouw.  In de bijlage wordt het e.e.a. verder uitgewerkt t.a.v de situatie en de diverse contacten. Onze vraag is kort en concreet; is de wethouder bereid om de participatiepunt van veilig verkeer Nederland te laten kijken naar de verkeerssituatie op en rondom het woonerf voor het Trefhuus in Overdinkel en de eventuele daaruit volgende adviezen uit te voeren?
https://participatiepunt.vvn.nl/
Toelichting: Sinds de opening van het Trefhuus in Overdinkel is er aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid voor het Trefhuus, door het Kompas, de medezeggenschapsraad van het Kompas en Consent. Herhaaldelijk is er gevraagd om verkeerstechnische aanpassingen bij de gemeente, dit zonder noemenswaardig resultaat. Wat zijn de knelpunten?
De knelpunten komen voort uit de woonerfconstructie waarvan sprake is er voor het Kompas. In artikel 44, 45 en 46 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens staan de regels m.b.t. het woonerf beschreven. 
In artikel 44 staat dat voetgangers de wegen binnen het erf over de gehele breedte mogen gebruiken. Artikel 45 van het reglement beschrijft de maximumsnelheid, namelijk 15 km en artikel 46 beschrijft de regels omtrent het parkeren. 
Wij zullen kort onderbouwen aan de hand van deze artikelen, dat er sprake is van het niet logisch inrichten van de verkeersveiligheid op dit deel van de Hoofdstraat.
Artikel 44 impliceert dat op een woonerf overal gespeeld en gelopen mag worden en het verkeer de voetgangers op het erf niet mag hinderen. Wie zich als een voetganger begeeft op het woonplaats zal snel ervaren dat het verkeer zich niet conform artikel 44 RVV gedraagt. De verkeersdrukte, de onbekendheid bij buitenlandse bestuurders over hoe zich te gedragen op een erf ( en ook Nederlandse bestuurders), het vrachtverkeer (mag alleen bestemmingsverkeer zijn, maar er is ook nog sprake van veel doorgaand verkeer) maken dat het verkeer zich niet houdt aan de verkeersregels op het erf.
Artikel 45 regelt de maximum snelheid namelijk 15 kilometer per uur. De aanwijzing meting verkeersovertredingen stelt dat de minimale afstand tussen het gebod en de meeting bij een 15 kilometerzone minimaal 40 meter moet bedragen. Met een snelle niet accurate meting komen wij uit op 52 passen wat uit zou komen op 36 meter. Het is dus nog maar de vraag of er gehandhaafd kan worden door de politie en als de afstand al ruim genoeg is dan zal dit hooguit enkele meters zijn en dan nog vraagt Burgerforum zich af of handhaving van de snelheid mogelijk is. Voor zover onze informatie strekt is er sinds er sprake is van een woonerf, niet gehandhaafd door de politie. Rondom het parkeren is er ook sprake van een onveilige situatie, die ook herhaaldelijk onder de aandacht is gebracht door de school zelf en het strafbureau van Consent. Artikel 46; het parkeren op een erf in combinatie met de voorrangsregels. Omdat uit de verkeerssituatie niet blijkt dat er sprake is van een in-/uitrit bij de parkeerplaats, heeft het vertrekkende verkeer van de parkeerplaats voorrang op het verkeer dat van links komt. Dit heeft al herhaaldelijk tot onveilige situaties geleid en ook hier zijn nog geen acties ondernomen door de gemeente om het veiliger te maken. Nu kan de gemeente zeggen dat tot op heden er geen ongelukken zijn gebeurd. Er is echter wel sprake van een zeer reëel risico op een verkeersongeval, temeer omdat er naast de omissies in de inrichting van de verkeersveiligheid er ook geen sprake is van verkeersmeubilair op straat (u kent wellicht de veelkleurige pilaren met het handje, slagbomen en dergelijke) die wel te vinden zijn bij vrijwel alle andere basisscholen in onze gemeente.  Er is dus geen duidelijke aanduiding dat het verkeer een school nadert, u snapt dat dit niet helpt om het veiliger te maken. De oplossing is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Zo heeft het Kompas hier al sinds de opening aandacht voor en wordt de verkeersveiligheid onder de aandacht gebracht van de kinderen en hun ouders; wethouder Wildschut is destijds hiervoor ook een keer op school geweest. Naar aanleiding van dit betoog willen wij de wethouder dan ook het volgende vragen; is de wethouder bereid om het participatie punt van veilig verkeer Nederland te vragen om de verkeersveiligheid voor het Kompas te beoordelen en de daaruit volgende eventuele aanbevelingen uit te voeren?

Vragen verkeersproblematiek (Henk Filipsen)
Geregeld komen bij BF vragen binnen over verkeerszaken. Vaak betreft het te hard rijden, vragen over handhaving, verzoek om verkeersremmende maatregelen, onveilige situaties e.d. Als voorbeeld geven wij 2 zaken:
De verkeersproblematiek Goormatenweg, iets wat al langer loopt.
Een tweede voorbeeld de verkeersproblematiek Rosmolen in De Lutte, waarover al vaker aan de bel is getrokken door aanwonenden, omdat daar te hard gereden wordt. Dit wordt ook bevestigd door metingen. Daarnaast wordt de stoep aan 1 kant voortdurend gebruikt als parkeerplaats, wat het er niet veiliger op maakt omdat deze weg ook gebruikt wordt door het bouwverkeer. Moeten die elkaar passeren, dan is dat onmogelijk zonder gebruik te maken van de stoep.
Vragen: Wat is voor de gemeente reden om wél in te grijpen (bijvoorbeeld drempels, extra handhaving, andere inrichting van de weg) als dit soort meldingen gedaan worden? Is dat op basis van de geluiden van omwonenden? Op basis van metingen? Wordt gekeken naar ongelukken die al plaats hebben gevonden? Een combinatie daarvan? Kortom op basis van welk beleid neemt de gemeente wel of niet maatregelen?

Geslotenverklaring Hoge Boekelerweg (Henk Filipsen)
De gemeente heeft gekozen voor een geslotenverklaring (en alleen toegankelijk voor omwonenden). Voor een zorgboerderij met haal/brengverkeer blijft dit lastig.
Vraag: Kan hier ook gebruik worden gemaakt van een partiële geslotenverklaring in combinatie met een goede routering van het autoverkeer?

Laadpalen (Henk Filipsen)
We lezen op de site van de gemeente Losser dat er extra laadpalen geplaatst worden en wel 2 aan de Hogeweg en 2 aan het Egbertink. Ook aan Beuningerstraat en daar heel begrijpelijk op een centrale plek bij de kerk in de buurt. Hier zullen toeristen denken wij wel gebruik van maken. En voor de revitalisering van Beuningen belangrijk.Tot dit besluit is gekomen in het kader van het realiseren aan openbare laad infrastructuur concessie GO-RAL.
Op zich vinden we extra laadpalen prima, maar daarbij denken wij in eerste instantie toch aan plekken waar veel mensen er gebruik van kunnen maken ipv aan het einde van een doodlopende straat.
Vragen:
Wat is het beleid t.a.v. plaatsing van laadpalen? Wanneer wordt een verzoek wel en wanneer niet gehonoreerd?
Welk budget wordt hiervoor gebruikt en hoe hoog is dit budget nog?


 
Share our website