Over het windproject


Op onderstaande brief hebben we de ontvangstbevestiging inmiddels binnen met de opmerking dat het naar een van de onderzoekers is gemaild. Overigens is nog de vraag of het in behandeling genomen wordt, omdat Follow the Money heel veel onderzoeksverzoeken krijgt. Maar ook hier #nietsdoenisgeenoptie.

Redactie Follow The Money

Losser, 27 november 2022

Betreft: uw artikel over “zeewind in overvloed, toch wil de lobby honderden extra molens op land”.

Geachte Redactie,

Met belangstelling hebben wij uw artikel gelezen over windmolens op zee en de lobby voor windmolens op land.
In onze gemeente, Losser, is dat ook het geval. In wat voorheen het Nationaal Landschap was, zijn die grenzen vervolgens na lobby vanuit het vorige college opgerekt en heeft de provincie inmiddels een intentieovereenkomst met ProWind gesloten.

Zie onderstaand een deel uit de kennisgeving van de Provincie:
“Provincie Overijssel start de ontwikkeling van 4 windturbines in de Lutte Op 27 september 2022 hebben Gedeputeerde Staten besloten om medewerking te verlenen aan het windproject De Lutte. Wij vertellen u graag meer over wat dit betekent voor u. Wat gaat er gebeuren? De provincie start de ontwikkeling van 4 windturbines in de buurt van de grensovergang de Poppe in de Lutte. Aan de andere kant van de Nederlands-Duitse grens komen ook 2 nieuwe windturbines en worden 3 bestaande windturbines vervangen. Deze windturbines aan de Duitse kant van de grens maken geen onderdeel uit van deze procedure en doorlopen aparte procedures in Duitsland. Deze kennisgeving gaat over de ontwikkeling van de 4 windturbines aan de Nederlandse kant van de grens. Informatiebijeenkomst Windproject op 8 december Dit project heeft invloed op uw directe leefomgeving en we begrijpen dat dit vragen bij u oproept. Tegelijkertijd biedt het project ook kansen. Daarom gaan we graag met u in gesprek. We organiseren een informatiebijeenkomst op 8 december vanaf 20.30 uur in de Vereeniging in De Lutte. Tijdens deze avond bespreken we graag het verloop van het project. Hoe kunnen we u het beste betrekken bij dit project en op de hoogte houden? Hoe zorgen we voor minimaal 50% lokaal eigendom? Hier kunnen we uw input goed bij gebruiken.” Einde citaat.

Onze lokale partij Burgerforum was en is tégen windmolens in ons kwetsbare landschap, maar we moesten helaas tijdens onze coalitieonderhandelingen constateren dat we dit initiatief van de provincie niet meer tegen konden houden.

Burgerforum verzet zich al jaren tegen de plaatsing van windmolens in onze gemeente. Wij zijn met u van mening -zoals ook te lezen is in het rapport van de Rijksadviseurs “Via Parijs”- dat windmolens op grote delen van ons land -en dan vooral in ons gebied- niet alleen onnodig zijn, maar ook “landschapspijn” veroorzaken en het projectontwikkelaars niet gaat om duurzaamheid, maar om financieel gewin.

Daarom is Burgerforum ook blij met uw publicatie hierover. Weggezet te worden als een partij die niets op heeft met duurzaamheid omdat je tegen windmolens op land bent, is een frame waartegen wij ons blijven verzetten. Onze strijd vergelijken wij wel eens met de strijd die Asterix en Obelix tegen de Romeinen voerden in hun gelijknamige stripboekenreeks. Een kleine lokale partij in een kleine gemeente in het Oosten van ons land vechtend tegen de plaatsing van windmolens. Maar we hebben nog wel dat toverdrankje nodig.

Onze acties tot dusverre in onze strijd tegen de windmolens:
- Alle bijeenkomsten bijgewoond voorafgaand en tijdens het opstellen van de RES 1.0 (Regionale Energie Strategie Twente).
- Daar telkens onze bezwaren geuit (zowel mondeling als schriftelijk), zowel qua plaatsing als qua participatie. Want in onze ogen heeft het juist ontbroken aan een goede participatie en werden zowel raadsleden (die de RES 1.0 moesten vaststellen) als inwoners voor een voldongen feit geplaatst. Er was slechts de keuze tussen zon en wind, waarbij de verhouding zon : wind -tegen de zin van velen, maar vanwege het feit dat dit minder maatschappelijke kosten zou betekenen, ook nog eens gewijzigd werd van 60 : 40 zon : wind, naar 40 : 60, dus nog meer windmolens!
- We hebben tégen de RES 1.0 gestemd.
- We hebben bij alle vergaderingen in onze gemeente telkens weer onder de aandacht gebracht dat windmolens niet thuis horen in ons kwetsbare landschap, simpelweg vanwege de “landschapspijn”, maar ook vanwege het feit dat ze hier te weinig rendement opleveren.
- We hebben gereageerd op de enquête die onder de inwoners is gehouden en die we te gestuurd vonden.
- We hebben de live-streams gevolgd over dit onderwerp.
- We hebben naar aanleiding van de PPE (provinciaal programma energiestrategie) een zienswijze ingediend.
- We hebben naar aanleiding van de informatiebijeenkomst windproject De Lutte, de provincie, gemeente, Natuur- en Milieu en in cc ProWind aangeschreven en vooraf al vragen ingediend (bijlage brief).

Nu we aan de vooravond staan van plaatsing van 4 windmolens met een hoogte van ca. 250 meter hoog op ons grondgebied en 2 nieuwe plus vervanging van 3 bestaande windmolens op Duits grondgebied pal aan de grens, zijn wij benieuwd naar ervaringen / onderzoek over windmolens in het algemeen, naar ervaringen over de werkwijze en organisatiestructuur van ProWind B.V en naar mogelijkheden om dit windproject alsnog tegen te houden.
Bovendien vragen wij ons af of de vastgestelde RES 1.0 -dat bestempeld werd als koersdocument- nu gebruikt mag worden als onderliggend document voor plaatsing van deze windmolens.
Indertijd hebben wij ook contact gehad met ProWind (bijlage verslag van de bijeenkomst 25.8.21 met aanvullende vragen) en vragen wij ons af of dit überhaupt wel een voordeel voor onze inwoners zal gaan opbrengen. De 50% lokaal eigendom is in onze ogen weinig realistisch. Daarnaast wordt ons niet duidelijk hoe die 50% lokaal eigendom gestalte kan krijgen / uitgewerkt gaat worden. Want 50% waarvan? En daarbij denken wij aan de investeringen en de verhouding van Vreemd Vermogen, Eigen Vermogen en externe deelnemingen. En wat ís c.q. kán dan in concreto het voordeel voor onze inwoners überhaupt zijn? Is hier onderzoek naar gedaan en waar is een mogelijke uitwerking te vinden?

Al met al vragen waar wellicht nader onderzoek naar gedaan kan worden of waar u iets voor ons zou kunnen betekenen wat informatievoorziening betreft.
Mocht u met ons in gesprek willen dan kan dat natuurlijk ook!! Dat mag ook via Teams als dat voor u praktischer is.

Met vriendelijke groeten,

Fractie Burgerforum Losser
Lies ter Haar, portefeuillehouder Energietransitie en grootschalige opwekking
Mede namens Harold Sligman, fractievoorzitter


Bijlagen: Onze zienswijze PPE
Brief aan Provincie, Natuur en Milieu en Gemeente
Verslag gesprek Prowind
Note: Prowind BV is een bedrijf dat in handen is van een buitenlandse entiteit. De tophoudster in het buitenland van Prowind BV is: Busmann Umwelt GmbH, gevestigd in 49076 Osnabrück in Bondsrepubliek Duitsland.
Statistieken en advertenties bekijken

 
Share our website