Over het leerlingenvervoer

BF verordening Leerlingenvervoer (Harold Sligman)

Voor ons ligt een verordening leerlingenvervoer, een verordening waarover Burgerforum inhoudelijk een aantal vragen heeft. Deze vragen gaan over het proces met betrekking tot de totstandkoming van de verordening, de uitvoering en tot slot wil burgerforum een amendement indienen omtrent de beoordeling van de noodzaak van leerlingenvervoer.

Het proces m.b.t. de totstandkoming van de verordening
Het leerlingenvervoer is al jarenlang onder de aandacht van o.a. de Kinderombudsman. In 2019 heeft de Kinderombudsman een onderzoek gedaan naar het gehele proces rondom leerlingenvervoer; dus van hóe komt een verordening tot stand tot hóe wordt de verordening uitgevoerd. In dit rapport komt de Kinderombudsman met aanbevelingen voor iedere procesonderdeel. In de brief vanuit de VNG wordt ook gerefereerd aan o.a. het rapport van de Kinderombudsman en stelt de VNG de aanbevelingen te hebben overgenomen. Dit is maar ten dele waar, in een brief dit jaar gericht aan de koepelorganisaties adviesraden sociaal domein van de Kinderombudsman schrijft de Kinderombudsman het volgende en ik citeer:” hoewel ik in de nieuwe verordening van de VNG een aantal verbeteringen zie, ben ik er niet gerust op dat de belangen van de kinderen nu beter worden meegewogen.” 

Een van de adviezen van de Kinderombudsman was dat bij de totstandkoming ouders en kinderen betrokken moeten worden bij het vormgeven van het beleid, het besluitvormingsproces en de uitvoering. In het geval van de gemeente Losser is dat wellicht moeilijk omdat het hier niet zoveel kinderen/ouders betreft, maar advies vragen aan de participatieraad was en had volgens Burgerforum moeten gebeuren.  In reactie op een technische vraag werd gereageerd dat de veranderingen technisch waren en niet inhoudelijk. Dit staat haaks op de reactie van de Kinderombudsman en de brief van de VNG van 2 december jongstleden waarin staat dat de aanbevelingen van 2 nader genoemde rapporten zijn verwerkt in de nieuwe verordening. Burgerforum deelt de mening dat het alleen om technische wijzigingen gaat niet, het betreft hier een verordening die aangepast is op basis van inhoud en stelt voor dat de participatieraad alsnog om advies wordt gevraagd.

De uitvoering van de verordening
Burgerforum maakt zich zorgen over de uitvoering van de verordening door de gemeente Enschede in gevallen waarin maatwerk noodzakelijk is. Zo hebben wij onlangs van een inwoner vernomen dat maatwerk niet mogelijk was. Zonder teveel op de details in te gaan; het ging hier om een leerling die vanuit Hengelo in Losser ging wonen en waarvan school, het ondersteuningscentrum en ouders van mening waren dat de school in Hengelo het meest geschikt was. De school in Hengelo was niet de dichtstbijzijnde school en hoewel er geen meerkosten waren werd de aanvraag afgewezen. Het kind stond niet centraal maar de verordening, waarbij de gemeente de rol aannam van een leerkracht die de burger verteld waarom iets niet kan, in plaats van mee te denken vanuit het belang van het kind. Burgerforum heeft gevraagd of er met de gemeente Enschede afspraken zijn gemaakt over de uitvoering van verordeningen, en dit blijkt niet het geval. Burgerforum heeft ook gevraagd hoeveel in de afgelopen jaren is begroot, en daadwerkelijk is uitgegeven aan het leerlingenvervoer. Het blijkt dat er in 2019 en 2020 ruim 160.000 minder is uitgegeven dan is begroot. Dat bedrag lijkt Burgerforum ruim voldoende om maatwerk te kunnen bieden! 

Burgerforum stelt voor om met de gemeente Enschede afspraken te maken (beleidsregels/nadere regels) over de uitvoering van deze verordening. In deze beleidsregels, zo stellen wij voor, wordt ook het instrument dat is ontwikkeld door de Kinderombudsman te weten “het beste besluit” opgenomen 
In de brief van de Kinderombudsman aan de koepelorganisatie waarin zij aangeeft er niet op gerust te zijn dat de belangen van de kinderen nu beter worden meegewogen, stelt zij voor om gebruik te maken van dit instrument. Een instrument waarmee professionals bij het nemen van concrete besluiten het belang van het kind beter kunnen onderzoeken en meewegen, een instrument wat gebruikt kan worden bij alle besluitvorming waar kinderen bij betrokken zijn. Betere besluiten voor kinderen, voorzitter, wie kan daar nu op tegen zijn?! 
Share our website