Over het Kulturhus / gemeenschapshuis

  • Home
  • Nieuws
  • Over het Kulturhus / gemeenschapshuis
Commissie 22 september 2015

Invulling gemeentehuis (Henry Elsjan)

 

De fractie van Burgerforum kan zich vinden in de uitgangspunten voor de brede invulling in het gemeentehuis. Temeer een van die uitgangspunten is dat de exploitatie sluitend moet zijn en het de burger geen extra geld mag kosten en ook meerwaarde heeft. De brede invulling zoals nu voorgesteld met VVV, Domijn, politie, dagopvang Aveleijn, deel van de stichting Fundament, Centrum voor Jeugd en Gezin en uiteraard de loketten van de gemeente zelf en de samenwerking die dit over en weer kan opleveren, heeft in onze ogen een meerwaarde voor de Losserse gemeenschap.

Vraag: Hoe is de huidige stand van zaken?  

Antwoord: Er is een positief gesprek geweest met alle participanten over de eerste indeling. Er liggen schetsplannen klaar met een sfeerimpressie. Daarop zullen na overleg nog aanpassingen op komen en vervolgens wordt er een kostenberekening op doorgevoerd. Dit wordt dan in de volgende klankbordgroep (vertegenwoordiging vanuit raad en commissie) besproken.

 

Burgerforum heeft wel een voorbehoud. Uitgangspunt was nl. dat ook het volledige muziekonderwijs in het gemeentehuis zou landen (coalitieakkoord). De invulling van het gemeentehuis is daarmee in onze ogen onlosmakelijk verbonden met de oplossing voor het muziekonderwijs. Er wordt gewerkt aan een visie (onafhankelijk) over de toekomst van het muziekonderwijs en dat zal voor ons de basis vormen voor de besluitvorming hierover. Uitgangspunt daarbij is voor ons de DAP kaart die voor muziekonderwijs staat, nl. rond de 155.000 euro. Duidelijk was dat de opgelegde bezuiniging in 2009 met 2/3 waarbij slechts 93.000 van de 270.000 budget voor het muziekonderwijs overbleef, zou leiden tot het einde. Daardoor is de fusie ontstaan en het samen onder 1 dak komen zou er voor moeten zorgen dat de bezuiniging door Fundament op het totale budget gehaald kon worden. (Budget Fundament = rond 1,5 miljoen, waarvan muziekschool dus 93.000 euro, bibliotheek ruim 4 ton en ruim ton voor Cluster)

Nu dat niet het geval is, blijft de DAP kaart in onze ogen het uitgangspunt. Verder is het belangrijk om  de visie zo spoedig in raad en commissie te behandelen, zodat er ook wat dit punt betreft duidelijkheid komt.  

 

Vraag: Wanneer kunnen we die visie in commissie en raad verwachten?

Antwoord: Eerste of tweede kwartaal volgend jaar.

 

Wij zien dus zeker kansen en meerwaarde wat de invulling van het gemeentehuis betreft. Maar het is ook een complex project, waar van verschillende kanten nog veel werk verzet moet worden.

 

Vraag: waar zitten de kansen en risico’s?

Antwoord: De kansen zitten in de samenwerking en het versterken van elkaar over en weer. Voorbeeld: De mensen van Aveleijn zouden ook kunnen meehelpen in de kantine of bibliotheek.

De risico’s kunnen zitten bij het afhaken van een huurder. Staat het concept er goed en wordt het multifunctioneler, dan zal de interesse voor nieuwe huurders echter ook groter zijn.

 

Vraag: Hoe gaan we de burger betrekken bij dit proces?  We hebben gevraagd om de burgers te betrekken bij de naamgeving die aansluit bij de invulling van het nieuwe gebruik van het gemeentehuis. Wanneer gaat dit gebeuren?                                                  

Antwoord: Er komt een communicatieplan waarin dit geregeld wordt.

 

 

Share our website