Over grondaankoop in Beuningen, De Lutte, Glane en de andere kernen

  • Home
  • Nieuws
  • Over grondaankoop in Beuningen, De Lutte, Glane en de andere kernen
Over grondaankoop Beuningen, De Lutte en Glane.
Dit brachten we gisteren in:
BF betoog motie woningbouw (Inge Oort van Wakeren)
In een eerdere motie is raadsbreed gevraagd om een actievere houding van het college wat woningbouw betreft. Een actieve houding betekent wat ons betreft ook het actief benaderen van grondeigenaren en vragen of ze bereid zijn grond te verkopen zodat er gebouwd kan worden om aan de vraag te kunnen voldoen, ook in het belang van de leefbaarheid van onze kernen.
Want het is ondertussen duidelijk geworden dat het woningaanbod al jarenlang niet divers genoeg is om in de behoefte van onze inwoners te voorzien. Daarbij moeten wij ons als gemeente vooral toespitsen op de jongeren in onze kernen en in het bijzonder die van Beuningen en De Lutte, maar ook Glane waar het erg knelt. Veel jongeren zijn namelijk ondertussen al vertrokken naar naastgelegen dorpen buiten de gemeente Losser. Door het jarenlange uitblijven van nieuwbouwmogelijkheden, is dit de laatste jaren helaas een trend geworden. Dit is iets wat zorgelijk en zeker niet wenselijk is.
Wat Beuningen betreft heeft bevolking al geruime tijd laten zien graag te willen meewerken aan projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van het dorp. De enquête van de gemeente Losser (i.s.m. Kennispunt Twente) is door de jongeren in Beuningen massaal ingevuld. Met 48% veruit het hoogste van de gemeente. Dat geeft des te meer aan dat er in Beuningen niet lang gewacht kan worden en dat er in flinke getale gebouwd zou moeten worden.
Neem bijvoorbeeld de huidige situatie in Beuningen als voorbeeld. De kavels aan de Lomanskamp 2 waren erg snel verkocht. Terwijhet STEC Woonbehoefte onderzoek van 29 mei 2019 meldde dit plan niet nodig werd geacht. Voor elk kavel waren meerdere gegadigden, maar helaas hebben weer velen (vooral jeugd) achter het net gevist. Dat slechts een deel van deze kavels momenteel bebouwd wordt door jonge Beuningers, is te wijten aan de (wederom) grote kavels en hoge kavelprijzen, voor jonge starters helaas vaak onbetaalbaar.
En opnieuw staat Beuningen er niet goed op in de woonvisie. In de statistieken wordt aangehaald dat er in Beuningen slechts 2% groei zal zijn in de periode van 2020 tot 2030. Dit is minder dan de helft van de andere kernen. Dit lage percentage is te wijten aan de beperkte bouwmogelijkheden in Beuningen de laatste jaren. In de andere kernen van de gemeente Losser is de laatste jaren gestaag doorgebouwd, maar in Beuningen helaas niet. Als de mogelijkheden niet worden geboden om als dorp te groeien, is het des te schrijnender dat de statistiek die hier direct uit voortvloeit wordt gebruikt om de nieuwe plannen daarop te baseren. Nu lazen we opnieuw dat de wethouder wil vasthouden aan inbreiding en uitbreiding niet aan de orde is. Simpelweg betekent dit dat er dan voor de jongeren uit Beuningen geen woningen zullen komen. Dat moeten we koste wat kost voorkomen.
Datzelfde nijpende tekort aan betaalbare woningen voor jongeren geldt ook voor De Lutte.
Teksten in de woonvisie als: “Met ons woonbeleid willen we voorzien in voldoende geschikte huisvesting, van onze inwoners, jong en oud.” zullen we moeten nakomen We hopen dan ook dat onze motie de steun krijgt van de gehele raad.
Vandaar volgende motie:
De raad in vergadering bijeen d.d. 18.5.2021
Overwegende dat:
1) Duidelijk is geworden dat er op dit moment al een tekort is aan betaalbare woningen voor starters/jongeren in alle kernen;
2) Dit tekort aan woningen vraagt om een actieve houding van het college om gronden te verwerven en zodoende woningbouw mogelijk te maken;
3) Daarbij ook gekeken moet worden naar uitbreiding in alle kernen;
4) Aankoop van grond(en) de enige manier is om uit de jarenlange woningbouwimpasse te komen;
5) Voor Beuningen de in de woonvisie aangegeven 25 woningen onvoldoende is om te voorzien in de vraag en uitgegaan moet worden van 40 tot 50 woningen om zo gefaseerd te kunnen bouwen naar behoefte;
6) Dat er Beuningen te weinig ruimte is om de behoefte aan woningen te dekken met inbreidingsplannen.
Draagt het college op:
1) Voor aankoop van grond z.s.m. in overleg te gaan met eigenaren van grond;
2) In de voortgang van het proces de raad mee te nemen wat aankoop, maar daarna ook wat kavelverdeling, grondprijs en vermarkting betreft;
3) Te komen met een concreet uitbreidingsplan voor Beuningen.
En gaat over tot de orde van de dag.
De motie is ingetrokken na uitleg van de wethouder dat hij donderdag nog een gesprek heeft over mogelijkheden van bouw met een gegadigde. Mocht dat niets brengen dan komen we hier de volgende raad opnieuw mee.
Share our website