Over de prestatieafspraken met Domijn 2020

  • Home
  • Nieuws
  • Over de prestatieafspraken met Domijn 2020
Prestatieafspraken met Domijn

Afgelopen dinsdag hebben we vragen kunnen stellen en uitleg gekregen over de prestatie-afspraken met Domijn.

De prestatieafspraken 2020 zijn vaag en weinig concreet. Dat vinden wij jammer, omdat nu achteraf slecht te toetsen is wat wel of niet is gehaald. Wel hebben we begrepen dat naast de prestatieafspraken een verslag voorhanden is waar ook op teruggevallen kan worden.
 
Positief is de preventieve aanpak bij de dreiging van huurachterstand.

Positief is ook de verscherping van de urgentieafspraken, vooral in relatie tot scheidingen waarbij kinderen in het geding zijn. Die gevallen krijgen voorrang om de kinderen zoveel mogelijk in de vertrouwde omgeving te kunnen laten opgroeien. Dit mede dankzij de inzet van wethouder Anja Prins en dat geldt ook voor het volgende onderwerp.
Wij zijn blij met de handreiking om jongeren van 18.23 jaar en senioren vanaf 65 jaar uit onze gemeente voorrang te geven.
Deze pilot wordt in de woonvisie nader uitgewerkt. We houden u op de hoogte. Wellicht is dit systeem dan later ook te gebruiken voor andere doelgroepen.
“De Corporatie en gemeente moeten in (alle redelijkheid) zorgen dat actieve woningzoekenden binnen 12 maanden een woning aangeboden wordt”, is in de prestatieafspraken te lezen. Dat roept wel de vraag op wat verstaan wordt onder “in alle redelijkheid” en actieve woningzoekenden? We hebben schriftelijk gevraagd dit nader te onderbouwen.
Of en in welke vorm het door de SHBL ingebrachte verzoek om huren te verlagen van woningen met een heel slecht energielabel uitpakt moeten we nog afwachten. We houden vinger aan de pols.

Een punt van grote zorg blijft het sturen aan de voorkant bij het toewijzen.
Wij constateren dat dit nog niet voldoende gebeurt en dat dit bij de loting ook altijd een zwak punt zal blijven. Daarom blijft onze wens staan om terug te keren naar het inschrijfsysteem met toewijzing op inschrijfduur (wachtlijst). We krijgen als Burgerforum nog te veel klachten binnen en horen te veel geluiden van overlast en problemen in bepaalde straten en wijken. Dat moet echt anders.

Verder hebben we schriftelijk nog gevraagd om de cijfers over 2019 (hoeveel mensen van elders zijn ingestroomd en hoe is dit over de kernen verdeeld).

Er worden dus stappen gemaakt, al zouden we nog harder willen lopen. Maar zolang we de goede richting nog uit gaan is elke stap winst.
Share our website