Over de Kastanjebomen bij de Aloysiusschool

  • Home
  • Nieuws
  • Over de Kastanjebomen bij de Aloysiusschool
Over de kastanjebomen bij de Aloysiusschool.
Raadsinfo van het college aan de raad:

Klik op onderstaande link voor een eerder rapport
https://www.perfectmanage.eu/userfiles/36/files/Rapport%2DKastanjebomen%2DKerkstraat%2DLosser.pdf

Op verzoek van de gemeenteraad hebben wij een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden om de kastanjebomen langs de Kerkstraat (zie afbeelding 1) middels een warmtebehandeling te behandelen tegen de kastanjebloedingsziekte (kbz).

Op 13 mei 2019 zijn de bomen door een gespecialiseerd bedrijf zeer grondig onderzocht om te bepalen of een warmtebehandeling later in het jaar zinvol zou zijn. In juni is hiervan een rapportage ontvangen waarvan wij u hierbij op de hoogte willen brengen.

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat:

• Bij 3 van de 6 bomen warmtebehandeling niet zinvol wordt geacht (bomen 3, 4 en 5) omdat
deze al te veel verzwakt zijn
• Boom nr. 3 een aanzienlijk risico oplevert voor de omgeving en op korte termijn gekapt
dient te worden
• Bij bomen 1 en 5 op korte termijn breukgevaarlijke gesteltakken moeten worden verwijderd
• Bij alle bomen onderhoudssnoei noodzakelijk is om dood hout te verwijderen.
• Bij boom nr. 2 geen verschijnselen van kbz zijn aangetroffen
• Behandeling tegen kbz van de bomen 1 en 6 circa € 2.000,-- zal kosten
• De warmtebehandeling het best in november-december kan worden uitgevoerd.

Achtergrond

De kastanjebomen langs de Kerkstraat ter hoogte van de Aloysiusschool zijn een beeldbepalend onderdeel van het groen in het centrum van Losser. Dat is ook de reden dat bij de plannen rond de Aloysiuslocatie steeds als insteek is gekozen dat rekening gehouden wordt met de groene
uitstraling en de wens om deze imposante bomen te kunnen behouden. Voor veel inwoners van Losser hebben deze bomen ook emotionele waarde omdat zij al vanaf hun jeugd deze bomen hebben zien staan bij de voormalige Aloysiusschool.
Tegelijkertijd moet worden geconstateerd dat de omstandigheden rond de bomen al langere tijd niet optimaal zijn. Het gaat hierbij om de volgende aspecten:
• De bomen hebben relatief weinig doorwortelbare ruimte
• De wortels van de kastanjebomen groeien in het beekriool dat vlak langs de standplaats
van de bomen loopt
• Enkele bomen zijn in de loop der jaren beschadigd en vertonen inrottingsplekken
• Meerdere bomen zijn aangetast door de kastanjebloedingsziekte
• Bij enkele bomen zijn zwamlichamen aangetroffen wat wijst op aantasting door schimmels
• Wanneer de noodzakelijke vernieuwing van riool en beekriool in de Kerkstraat moet worden uitgevoerd zullen de bomen hier onherroepelijk nadeel van ondervinden.

Ondernomen acties

De afgelopen jaren zijn al enkele maatregelen genomen om de bomen in stand te houden.
Zo is de eerste van de oorspronkelijk 7 kastanjebomen gekapt in 2013 op het moment dat de kastanjebloedingsziekte de boom dermate had aangetast dat hij afstierf en te veel risico ging opleveren.
In 2014 is door het bureau Expedio Arbori een onderzoek uitgevoerd naar de toekomstverwachting van de 6 overgebleven paardenkastanjebomen.
Uit het rapport bleek dat 2 van de 6 bomen een redelijk tot goede toekomstverwachting hadden. De overige 4 bomen hadden om diverse redenen een matige toekomstverwachting, wat deels werd veroorzaakt door aantasting van de kastanjebloedingsziekte.
Bij boom nr. 3 is een schimmelaantasting geconstateerd waarbij de houtvaten in de boom verstopt raken. Als gevolg hiervan is een hoofdgesteltak afgestorven. Deze tak is vervolgens weggehaald in 2017.

Uit te voeren maatregelen

Bij het nemen van maatregelen rond de kastanjebomen moet veiligheid altijd voorop staan. Vervolgens moet worden beoordeeld op welke wijze het gewenste groene beeld van de Kerkstraat (als onderdeel van het centrum van Losser) kan worden gewaarborgd voor de lange termijn.
Alles afwegende leidt bovenstaande tot de volgende maatregelen:
1. Het kappen van boom nr. 3 in de periode oktober – november 2019
2. Het verwijderen van gevaarlijke gesteltakken bij boom nr. 5 in oktober – november 2019
3. Het uitvoeren van een warmtebehandeling tegen kbz bij de bomen 1 en 6 (en eventueel
ook bij nr. 2) in de periode november – december 2019
4. Het uitvoeren van onderhoudssnoei bij alle 5 paardenkastanjes in de periode december
2019 tot maart 2020. Daarbij moet ook de risicovolle gesteltak bij boom 1 worden
verwijderd.
5. Binnen 3 jaar (voor 1 januari 2023) overgaan tot kap van de 4 overgebleven
kastanjebomen (nr. 1, 2, 4 en 5) langs de Kerkstraat, in samenhang met de vernieuwing van het rioolstelsel in de Kerkstraat en het verleggen van het beekriool.
Boom nr. 6 bij de Gronausestraat heeft de beste toekomstverwachting en kan behouden blijven.
6. Planten van 6 nieuwe forse bomen (stammaat 35 – 40) op de vrijgekomen ruimte tussen Aloysiusschool en de Kerkstraat. Maatregelen nemen voor voldoende doorwortelbare ruimte om uit te kunnen groeien tot bomen van de 1e grootte met een verwachte levensduur van minimaal 60 jaar.
Share our website