Oud Papier, Goederenvervoer en Luttermolenveld

  • Home
  • Nieuws
  • Oud Papier, Goederenvervoer en Luttermolenveld

BURGERFORUM

RONDVRAAG GEZ. COMMISSIES MAANDAG 17 JUNI 2013

 

OUD PAPIER (Hans Volmbroek)

Op 14 mei 2013 heeft het college besloten om van de ruim 68 duizend euro, die het oud papier extra opleverde, maar 30 duizend aan de verenigingen uit te keren.   -
-Waarom heeft het college de resterende ca 38.000,- euro naar de algehele reserve overgeheveld, i.p.v. net als in 2011 aan de verenigingen die het oud papier ophalen uit te keren?   
 Als je kijkt naar wat de gemeente heeft ingezameld, nl. maar 36.120 kg van de in totaal opgehaald 1.507.240 kg, dan vindt Burgerforum het toch heel vreemd dat daarvoor maar liefst een bedrag van bijna 38.000 euro naar de algemene reserve gaat (en waarom niet in de reserve reiniging?). Dan vraag je je af WIE hier eigenlijk recht op heeft? De verenigingen lopen zich het vuur uit de sloffen!   

 

Antwoord wethouder: Dit is consistent beleid, want ook 2011 is het zo gedaan. Van de 80.000 euro die er toen stond voor extra uitbetaling, is 50.000 euro naar de inzamelaars gegaan en 31.500 euro naar de reserve reiniging. Dit jaar doen we dus niet anders, alleen is het in de algemene reserve gegaan.

 

 

Goederenvervoer - PHS (niet het hele stuk is voorgelezen, maar wel schriftelijk ingediend)

De gevolgen van de PHS plannen (Programma Hoogfrequent Spoor) zijn ook voor onze gemeente groot. Het betekent in ieder geval een forse toename van het aantal goederentreinen. (4 x zoveel als nu -> ca. 40 tot 100 extra goederentreinen per etmaal). De MER (Milieu Effect Rapportage) van de 4 goederenspoorvarianten  Zutphen ligt voor. Op basis van die MER wordt bepaald hoe de goederenroute door Nederland gaat lopen. Het definitieve besluit is eind 2013 en in een later stadium worden in een 2e fase de gevolgen voor het milieu voor het totale traject van Elst tot aan Oldenzaal en het grensgebied onderzocht. Ondanks dat Oldenzaal en ook Losser op dit moment nog geen directe belanghebbende zijn, baren de eerste resultaten van de milieueffectenrapportage wel zorgen. Alle varianten komen uiteindelijk weer samen op het traject bij Hengelo-Oldenzaal. Eerder was gepleit om ook een variant buiten Oldenzaal om in de MER mee te nemen.Maar wát er ook uitkomt, vanaf Oldenzaal kan het in ieder geval maar 1 kant op, nl. via De Lutte richting grens.    
-Oldenzaal gaat daarom ook een zienswijze indienen over het goederenvervoer over het spoor in Oost Nederland. Wij hopen dat Losser dat ook gaat doen! Bent u dat van plan?     

 

Antwoord wethouder: De wethouder geeft aan dat dit nog maar de eerste fase MER is nl. van het traject Zutphen – Hengelo en dat Hengelo -> Oldenzaal -> De Lutte -> grens in een tweede fase als MER (Milieu Effect Rapportage) uitgewerkt wordt. Oldenzaal heeft een andere route gevraagd, maar de problematiek in Oldenzaal is ook anders omdat het spoor door de bebouwde kom loopt. Losser wil nog even de 2e MER afwachten en uiteraard tegen doorsnijden van Losser van dit extra goederenvervoer haar bezwaar kenbaar maken en in het voortraject zijn die geluiden ook al richting Minister geventileerd. We zullen kijken wat de minister met deze kritiek gaat doen.

We doen n.a.v. die 1ste MER rapportage als Losser nog even niets. Wel conformeert Losser zich aan de algemene zienswijze van de Regio Twente ten aanzien van dit Project Hoog Frequent Spoor (PHS) en daar is al veel mee afgedekt.

(note: Het kan zijn dat de letterlijke vertaling op onderdeling qua tekst iets afwijkt, doch niet qua inhoud)

 

Uitspraak commissie bezwaarschriften inzake Luttermolenveld (Jos Tijdhof)

De conclusie hiervan is glashelder, zij concludeert: ”het bestreden besluit is niet zorgvuldig en zonder vooringenomenheid voorbereid. Verder is het besluit in strijd met de onherroepelijke rechterlijke uitspraken en in strijd met het gelijkheidsbeginsel genomen. De commissie vindt dan ook dat de bezwaren ..(..) ..van diverse bewoners van het park Luttermolenveld gegrond verklaard moeten worden. Het besluit kan in de ogen van de commissie niet in stand blijven.” De gemeente moet ook de proceskosten betalen.

Burgerforum roept nu al jaren en keer op keer dat de woonbestemming op oneigenlijke gronden is geweigerd.

-Waarom houdt dit college toch zo hardnekkig vast aan het onthouden van die woonbestemming?   
-Deze uitspraak is gedateerd 25 april 2013. We hebben nu 17 juni. Waarom is de raad pas ná een artikel in de Tubantia hierover geïnformeerd?  
-Waarom komt er niet direct in de volgende raad een aangepast voorstel waarin woonbestemming wordt toegekend?
 

Antwoord wethouder: (vrijwel identiek aan raadsinfo!)

De bezwarencommissie zend het advies rechtstreeks naar het college en dat is ook de gebruikelijk procedure. Ons college heeft niet de gewoonte om de raad daar dan direct over te informeren, maar nadat er vragen kwamen omdat het advies van de hoorcommissie gepubliceerd was (niet via ons), kwamen er vragen over en toen hebben we direct actie ondernomen en hebben toen een raadsinfo met daarbij het advies toegestuurd. (Vervolgens geeft de wethouder de tijdsspanne weer – zie raadsinfo). Hij vervolgt er mee dat de problematiek zodanig is dat het college er aan hecht om dit heel zorgvuldig voor te bereiden. 2 Juli (volgende raad) wordt dan niet gehaald. Dit zal ook overlegd worden met de advocaat van de tegenpartij.

 

Share our website