Oordeelsvormende vergadering 29 juni 2022

  • Home
  • Nieuws
  • Oordeelsvormende vergadering 29 juni 2022
Bijdrage van Henry Elsjan over de jaarrekening

Voor ons ligt het raadsvoorstel jaarrekening 2021.
Burgerforum wil ten eerste de ambtelijke organisatie en het college bedanken voor de inzet die is gepleegd om deze jaarrekening op deze wijze te presenteren.
De jaarrekening 2021 dienen we vast te stellen met een positieve resultaat van ruim 2,2 miljoen. Daarnaast wordt ons gevraagd om bijna 7 ton specifiek te bestemmen en dit ten laste van de algemene risicoreserve te brengen en daarnaast zijn de grondexploitaties geactualiseerd.
Het weerstandsvermogen is flink gegroeid, maar we weten dat dat voornamelijk is ontstaan vanwege de verminderende risico’s in de grondexploitaties.
Met de voorgestelde bestemmingen van het jaarrekeningresultaat kunnen we instemmen.
We hebben tevens technische vragen gesteld, die zijn wel beantwoord, maar niet altijd naar volle tevredenheid en enkele vragen moeten nog beantwoord worden. Daarnaast missen we soms een stuk onderbouwing bij de beantwoording.
We willen hier later middels het presidium op terugkomen.
Dan heb ik nog een aantal vragen aan het college waarop wij graag een reactie willen t.w.
- Op een vraag over hondenlosloopveld heb ik een antwoord ontvangen dat veel initiatieven stuk lopen vanwege het ontbreken van draagvlak bij de directe omgeving. Is dat het antwoord op het onderzoek? Dan zou mijn volgende vraag direct zijn: Hoe nu verder?
- Bij een aantal vragen van zowel het CDA als van Burgerforum wordt aangegeven dat de vragen later worden beantwoord. Kan de wethouder aangeven wanneer we die antwoorden dan wel binnenkrijgen?
- Burgerforum vindt het jammer dat de aanvraag bij het jeugdsport- en jeugdcultuurfonds via een intermediair plaats moet vinden. Dat kan een extra drempel zijn voor ouders.


Bijdrage van Henry Elsjan over de bestuursrapportage.
‚Äč
- Burgerforum kan instemmen met een krediet van 2 ton voor 2022, voor de verkeerskundige herinrichting van de Enschedesestraat en derhalve ook een begrotingswijziging vast te stellen
Als we de bestuursrapportage bekijken waarbij de meest actuele wijzigingen zijn meegenomen komt Burgerforum met enkele vragen cq. opmerkingen:
De opschalingskorting wordt voorlopig opgeschort, en daarvan profiteren we dus als gemeente Losser.
Er zijn nu 43 financiële afwijkingen ten opzicht van de programmabegroting en daar hebben we de volgende vragen over:
- Onze fractie wil graag weten hoe het staat met de lobby om de korting vanuit het Rijk ( herijking van het gemeentefonds) terug te draaien of te verzachten. Het is nu al heel lang stil gebleven. Wordt er nog samen met andere nadeelgemeenten gelobbyd? Is er overigens een overdracht geweest m.b.t. dit dossier?
- Dan heb ik nog een vraag betreffende de 1,5 % aan opleidingsbudget en de inhuur van externe deskundigheid. De krapte op de arbeidsmarkt noopt tot creatievere oplossingen dan er nu wellicht gebeurt. Kan het college aangeven wat er nu wordt ingezet om nieuwe werknemers met een specifieke deskundigheid aan onze gemeente te binden? En zijn hier ook restricties aan verbonden? Zo ja welke arbeidsstrategie wordt gehanteerd? Hoe ziet die eruit?
Er is sprake van een overschrijding van € 60.000,- , maar is dat ook die 1,5 % aan opleidingsbudget?
Moeten we hier als gemeente niet serieuzer mee omgaan? Zo’n budget kun je namelijk ook inzetten als een instrument om nieuwe ambtenaren juist aan te trekken. Het feit dat het bedrag van 1,5% niet is meegenomen is slordig en is hopelijk geen signaal hoe de gemeente Losser met het opleiden van het ambtelijk apparaat omgaat. Bij zo’n belangrijk onderwerp moet je daar aan denken en dan zou het bedrag niet achteraf beschikbaar moeten worden gesteld.
- Dan heb ik nog een vraag over de inhuur van externe deskundigen/ZZP-ers i.v.m. onvervulde vacatures. Kan de wethouder aangeven of er ook naar andere manieren is gekeken om deze deskundigheid aan de gemeente te binden. De genoemde nadelen zijn de kosten voor inhuur minus het vacaturegeld uit de begroting. Dat zijn enorm hoge bedragen op jaarbasis. Hopelijk hebben ze nu echt een incidenteel karakter. Bovendien lees ik dat er vertraging is ontstaan bij het uitvoeren van de werkzaamheden vanwege deze vacatures en daar zitten we ook niet op te wachten.
Share our website