Oordeelsvormende vergadering 13.4.2021

 • Home
 • Nieuws
 • Oordeelsvormende vergadering 13.4.2021
 BF ontwerp RES 1.0 – oordeelsvorming 13 april 2021
 
Gevraagd wordt:
1. Commitment uit te spreken voor de realisatie van de RES Twente 1.0 als strategisch koersdocument.
2. Commitment op de gezamenlijke ambitie van de 14 Twentse gemeenten, waterschappen en provincie:
a. Samen willen we in 2030 in Twente 1,5 Terawattuur (Twh) duurzaam elektriciteit opwekken met een combinatie van wind- en zonne-energie, waarbij elke gemeente zelf verantwoordelijk is voor de eigen bijdrage in Gwh. Hierbij is over programmering in de planfase mogelijk nodig, vanwege te verwachten planuitval (op basis van ervaring is dat 30%).
b. De uitwerking van de Regionale Structuur Warmte voor Twente.
3. Akkoord te gaan met de (proces)afspraken om te komen tot de RES Twente 1.0.
4. Akkoord te gaan met het gewijzigde bod van de Noordoost Twentse gemeenten van 225 GWh en de stuurgroep van de RES Twente te verzoeken het gewijzigde bod in de definitieve RES Twente 1.0 te wijzigen.
5. Eventuele reacties op het voorlopig ontwerp RES Twente 1.0 kenbaar te maken aan de stuurgroep RES Twente.
 
BF vindt het  vreemd dat hier geen sprake is van “het voor kennisgeving aannemen” van de ontwerp RES 1.0., zoals ook in het presidium aan de orde was. Immers, we kunnen als raden hier nog op reageren met zaken die we graag terug willen zien in de definitieve RES 1.0. Als die voorligt kunnen we als raad zien of daar wél of níet wat mee gedaan is en de afweging maken of dat voldoende is om akkoord te kunnen gaan. We willen daarom volgende week ook een amendement indienen waarmee we het besluit wijzigen in volgende tekst.
 
 1. Kennis te nemen van het voorlopig ontwerp RES Twente 1.0 en de procesafspraken
 2. De reactie op het voorlopig ontwerp RES Twente 1.0 door het college kenbaar te laten maken aan de secretaris van de stuurgroep RES Twente
 3. En de behandeling van de definitieve RES 1.0 door te schuiven naar oktober.
 
 
Dat BF kritisch staat t.o.v. het klimaatakkoord -waar de burger volkomen buitenspel stond- is bekend. Met name het uitganspunt om heel Nederland verplicht van het aardgas te halen vinden wij onrealistisch, onhaalbaar en onbetaalbaar. Maar wij ontkennen zéker niet dat er heel veel aan de hand is op onze aarde en met het milieu en dat er stappen gemaakt moeten worden. Maar we houden daarbij wél het brede beeld voor ogen. Wáár willen we heen en kiezen we wel het juiste middel om daar te komen. En dat geldt ook voor deze regionale energie strategie, overigens in onze ogen niet los te zien van het windbeleid. Zoals eerder gezegd is BF tegen windmolens ín of aan de ránd van ons kwetsbare Nationale Landschap.
 
We hebben ons intensief verdiept in dit onderwerp om zo ook een goede afweging te kunnen maken, in het belang van onze inwoners. Zij zijn immers degenen die ook geconfronteerd worden met de gevolgen van onze besluiten.
 
Goed ook om vanavond hierover met elkaar in discussie te gaan en van elkaar te horen hoe we hier in zitten.
 
Bij deze onze reactie op deze ontwerp RES die we willen meegeven aan de stuurgroep middels  een motie of meerdere moties:
 
 1. * voor het geval een amendement niet lukt …. In ieder geval in een motie hierom vragen: Verruim de planning voor het indienen van de RES 1.0  naar oktober 2021. Argument: Dan is het windbeleid ook aan de orde geweest en het kan wel, want ook de Achterhoek heeft de besluitvorming naar achteren geschoven.
 2. Controleer alle cijfermatige uitgangspunten die ten grondslag hebben gelegen aan de ontwerp RES 1.0 en publiceer die met bronvermelding.
Argument en voorbeeld: Het valt op dat Enschede met 3 turbines 38 GWh behaalt en Rijssen-Holten met 10 turbines 128 GWh, terwijl Hengelo met 2 turbine op 15 GWh blijft steken.
De overige gemeenten hanteren 10 GWh per turbine. Het zou toch getuigen van gezamenlijkheid als iedereen dezelfde kentallen (GWh per turbine) gebruikt.
 1. Begin met de eerste stap op de zonneladder, nl. zon op daken (huizen, agrarische gebouwen en daken op industrieterreinen) en kijk vervolgens wat dit opbrengt alvorens de volgende stap te maken.
Argument: We lijken door de tijd ingehaald wat de onderbouwde cijfers betreft. Actuele cijfers over 2020 (nalyse Martien Visser, PBL, Statenvoorstel) laten zien dat we de 35 TWH al bijna gehaald hebben. Laten we eerst beginnen met stap één van de zonneladder, zon op dak. Het geld komt dan rechtstreeks bij onze inwoners en lokale ondernemers terecht in plaats van bij grote (veelal) buitenlandse investeerders.
Dan kunnen we na die stap zien wat er nog overblijft aan inspanningsverplichting. Laten we geen beslissing nemen op oude cijfers zonder dat helder is waar we op dit moment staan. We willen toch niet dat we achteraf moeten constateren dat we ónnodig grootschalige zonnevelden en groepen van windmolens met een tiphoogte van 200 meter en hoger  hebben staan. Want juist dát zijn de projecten waar op dit moment al veel weerstand tegen is en die grote impact hebben op de mens, natuur en landbouw.
 1. Doe een groter beroep op de industrie, zijnde de grootverbruikers en neem dit ook op in de definitieve RES 1.0
 2. Vermeldt naast de positieve effecten ook de (mogelijk) nadelige gevolgen van de verschillende opties.
 3. Het energie besparingspotentieel is in de RES 1.0 onderbelicht. Wij vragen dit op te nemen in de definitieve versie (ook door VVD ingebracht evenals g). Argument: Hier is nog veel winst te halen, want wat je niet gebruikt hoef je ook niet op te wekken.
 4. Neem ook het onderzoeksprogramma naar alternatieven op in de definitieve versie.
 5. Benadruk het belang van kleinschalige lokale projecten (zoals energiecorporaties). Argumenten: Het geld blijft dan in de lokale gemeenschap en dat vergroot het draagvlak onder de inwoners. Nu gaan we door druk van provincie en netwerkbeheerders steeds meer de kant op van grootschalige projecten en zelfs combinaties daarvan. Bij grootschalige projecten wordt het eigenaarschap lastiger, maar is ook de communicatie richting burgers aan de ontwikkelaar.
 6. Warmte: monovergisting biedt kansen. Pleit voor het constructief meewerken van de netwerkbeheerders wat het transport hiervan betreft.
 7. Gun het de tijd, want beter goed dan achteraf spijt.
 
Dus zowel amendement als de punten voor de motie zijn van onze kant ook de discussiepunten vanavond.
 
 
Share our website