Onze vragen t.a.v. de begroting

LOSSER Programmabegroting 2020-2023
 
pagina 8 Inhoud: verkoop onroerend goed biedt op dit moment geen soelaas. Nog los van het feit dat de verkoop van vastgoed meestal tot incidentele opbrengsten leidt is het lastig om deze suggestie concreet in een raming om te zetten.
Vraag: De Beurs staat te koop. Geldt dat ook voor het naastliggende woonhuis (Gronausestraat 7 en 7a)?  En wat is de bedoeling hiermee? Is de prijs (400.000 euro) niet extreem hoog?
En zijn hier al plannen voor?
 
Op pagina 13 van de begroting staat dat de sociale cohesie in de dorpskernen van de gemeente Losser is gestimuleerd
Vraag: Op welke wijze en met welk resultaat? En hoe pakken we dat voor de toekomst op?
 
Opmerking: Onbekendheid sociale kaart!
Welke maatregelen nemen we hiervoor?
 
Ingekochte ondersteuning en zorg is voldoende en van goede kwaliteit. Lokaal en regionaal bevorderen van kwalitatief goede en rechtmatige zorg voor (kwetsbare) inwoners door middel van controle aan de hand van het 'barrièremodel' en het kwaliteitskader Wmo en Jeugdhulp.
Vraag: Hoe voorkomen we dat een organisatie als BIONS weer een contract krijgt (met haar voorgeschiedenis). Is het barrièremiddel hiervoor geschikt?
 
pagina 16 / Opmerking: Er staat in het coalitieakkoord dat de college:  "We staan positief tegenover het initiatief  rond de Martinuskerk (zaal voor culturele evenementen).” Er was wel geld voor de Hockey en Dinkel Survival Runners, maar niet voor de Martinuskerk.
Vraag: Op welke wijze faciliteert, ondersteunt het college dit initiatief van de Martinuskerk?
 
En op welke wijze wil het college bijdragen aan een oplossing voor de huurders van De Marke?
 
Waarom komt er geen voorstel tot volledige afschaffing van de hondenbelasting, zoals in een motie gevraagd.
 
Waarom ligt het plan aanpak eikenprocessierups er nog niet? Dan had het bedrag ook meegenomen kunnen worden in de begroting.
 
pagina 31 / Opmerking: De gemeente Losser voldoet aan de doelstellingen van 'Afvalloos Twente in 2030'.
Vraag: Maar willen we nog steeds wel overgaan tot omgekeerd inzamelen? Is dat nog steeds het doel? Er zou toch eerst een onderzoek komen? Kunnen we niet beter wachten met het plaatsen van ondergrondse containers tot toegezegde onderzoek (VVD wilde dit ook) is gedaan?
In coalitieakkoord staat " in 2019/2020 zal onderzocht worden welke vorm van inzameling ben verwerken na 2022 het beste bij Losser past."
 
pagina 101 Inhoud: Voorziening Reiniging
Het saldo van deze voorziening is de afgelopen jaren in de tarieven verwerkt. Op deze wijze worden behoudens (autonome) kostenstijgingen, onregelmatige schommelingen in de tarieven beperkt. De afspraak is om deze voormalige reserve af te bouwen naar maximaal € 500.000, waarbij tevens rekening gehouden moet worden met de jaarlijkse storting vanaf
2018 van € 35.000 voor toekomstige vervanging van de ondergrondse containers. De huidige stand van de voorziening is € 721.000. Per eind 2020 is de voorziening naar verwachting op ruim € 555.000. Mede met het oog op de jaarlijkse reservering voor vervanging van ondergrondse containers stellen wij voor het meerjarige beeld bij de voorjaarsnota 2020 in beeld te brengen.
Vraag n.a.v. jaarlijkse storting vanaf 2018 van 35.000 euro. Waarom? We weten toch nog niet zeker hoe dit er uit gaat zien. Komt toch eerst een onderzoek?
 
pagina 34  Opmerking: Vestigingsbeleid.
Vraag: Wat doet de gemeente concreet om het vestigingsklimaat te optimaliseren, met name voor kleine ondernemers (wij denken daarbij aan bedrijfsverzamelgebouwen, maar ook aan voldoende industrieterrein).
 
Opmerking: Gasloos bouwen / Nieuwe voorraad prima, bestaande voorraad niet wat ons betreft. Of alleen op vrijwillige basis.
Vraag: Wanneer wordt bekend welke wijken aangewezen worden om gasloos te maken?!
 
Wat doet Domijn aan verduurzaming?? Het bestand scoort nog heel laag!
Vraag: Kunnen we dit opnemen bij de prestatieafspraken?
En in welke mate wordt de raad betrokken bij de prestatieafspraken?
Ook ivm slechte functioneren van de SHBL. Wij komen in de raad met een motie.
 
 
Share our website