Onze vragen in de commissie ruimte

BURGERFORUM Rondvraag commissie 3 juli 2018
Afvalbeleid/diftar (Martha Horstman)
In de commissie ruimte van 23 januari jongstleden zijn zowel door het CDA als BURGERFORUM vragen gesteld over het ingaan van diftar op 1 januari 2018.  We zijn nu alweer 5 maanden verder en we zouden exact dezelfde vragen kunnen stellen. Of liever gezegd het aantal vragen stijgt. BURGERFORUM heeft vorig jaar al aangegeven liever pas op de plaats te maken wat diftar betreft om zaken als beginspraak wat betreft plaatsen ondergrondse containers inleveren grijze bakken en storten speciaal medisch c.q. incontinentie afval vooraf te regelen. Wij hebben volgende vragen:
-Hoe communiceert het college een en ander naar de burger nu het plaatsen van de ondergrondse containers op zich laat wachten?
-Wordt hierbij ook meegenomen de rotzooi die het geeft rondom de diftar als we kijken naar de situatie van de ondergrondse containers voor de Martinuskerk.
-Wordt de inlevertijd voor de grijze container verruimd en hoe wordt dit gecommuniceerd?
-Zijn de problemen van bewoners in de seniorencomplexen  naar tevredenheid opgelost? (we hebben gehoord dat op het Burgemeester Eekhoutstraat en de Vlasakker wel een oranje container bijgeplaatst is – voorlopig nog bovengronds).  En hoe zit het met het storten van speciaal medisch c.q. incontinentie afval, vooral nu de ondergrondse bakken nog niet geregeld zijn, maar al wel het nieuwe diftar systeem is ingegaan.

Antwoord wethouder: De noodzaak voor een gebiedsdekkende ondergrondse container is er niet direct nu we gekozen hebben de grijze container te houden (ook op verzoek van BF). Wel hebben we afgesproken een aantal extra ondergrondse bakken te plaatsen. Maar de voorzieningenrechter heeft bepaald dat een plaatsingsbesluit nodig was. Daar is men over geïnformeerd en over de locaties kon ook zienswijzen ingediend worden. Dat kon tot 12 juni. Daaruit zijn wat wijzigingen uit gekomen en op dit moment zijn we zo ver dat we voor het grootste aantal plekken ze kunnen plaatsen. Een aantal voor de zomervakantie en de rest daarna. Dat zal ook gecommuniceerd worden met de mensen. 
De zorg van de rotzooi rondom de ondergrondse containers delen we. Bij de Martinuskerk is het zeker een punt. Daar wordt wel steeds extra gekeken en de spullen weggehaald en ook met BOA’s proberen we dat onder controle te krijgen. 
Wat het gratis omwisselen van de container betreft die was tot eind juni. Dit had niets te maken met de ondergrondse container. We kunnen nu kijken of die 30 euro in verhouding staat met het aantal keren dat gemiddeld aangeboden wordt. De mensen kunnen nog wel ingeleverd worden en dat wordt naar rato verrekend.
Bij seniorencomplexen is inderdaad ingespeeld op de klachten. Naast genoemde straten ook de Hoofdstraat.
Medisch incontinentie afval hebben we een regeling voor dat mensen met een medische verklaring tot 1 november wordt dat de eindafrekening bijgeteld. Ze krijgen dus een compensatie. Dus dat is een oplossing. Of ze moeten een extra grijze container nemen voor het incontinentiemateriaal ook tegen compensatie. Zomers kunnen daar reukproblemen ontstaan, dan zou de ondergrondse containers weer een optie zijn.

T.a.v. Afvalbakken hondenpoep: (Martha Horstman)
Zijn er veel reacties gekomen op de geplande locaties voor de afvalbakken hondenpoep? De eerste is geplaatst, maar wanneer komt nu de rest? En we nemen aan dat de BOA’s die er nu zijn ook wat dit betreft gaan handhaven?
Antwoord wethouder: De geplande locaties zijn gepubliceerd en daar zijn ongeveer 50 reacties op gekomen. Niet allemaal op decoratie van de bakken, maar ook over andere zaken t.a.v. hondenbeleid.
Volgende week beginnen met het plaatsen van de overige bakken, duurt ongeveer 3 weken. De BOA’s gaan handhaven.

Niet afgebouwde woning Heideveldweg (Jos Tijdhof)
Het blijft een doorn in het oog, de niet afgebouwde woning aan de Heideveldweg. We hebben daar al eerder vragen over gesteld en weten dat het lastig is hier in te grijpen, maar is er nu echt geen enkel middel om de eigenaar te dwingen dit af te bouwen of te verkopen?

Wethouder: We hebben en blijven proberen regelmatig in contact te treden met de eigenaar, maar het effect is gering. We hebben wel overwogen de bouwvergunning in te trekken.
Dat kan als er meer dan 26 weken geen activiteten zijn. Maar wat voor soort situatie ontstaat er dan.
We willen wel toezeggen nog meer contact met de eigenaar te hebben en dwang uit te oefenen en te zorgen dat de omgeving om het huis heen netter wordt.

Goormatenweg – Glanergrensweg – Drempels Glane(Jos Tijdhof)
Door de verkeersremmende maatregelen in Overdinkel en de vele drempels in Glane heeft de verkeersdrukte op de Goormatenweg enorm toegenomen. Dat geldt ook voor vrachtverkeer die deze weg -die hier absoluut niet geschikt voor is- gebruikt als sluiproute. Bovendien wordt er ook nog eens erg hard gereden. Datzelfde geldt voor de Glanergrensweg. Wat kan het college doen om aan deze ongewenste situatie een einde te maken? 

Antwoord wethouder:
GOORMATENWEG 
Om er een gedegen antwoord op te kunnen geven moet er eerst duidelijk zijn of en in welke mate inderdaad sprake is van meer verkeer vanwege de verkeersremmende maatregelen in Glane. Ze zegt toe dat er een meting komt om te kunnen aantonen of er inderdaad sprake is van dat effect. Ook komen er extra snelheidsborden.
GLANERGRENSWEG - Daar mag in feite alleen bestemmingsverkeer komen. Dus daar zou handhaving alleen een optie zijn. Als er blijkt dat er een toename van vrachtverkeer is dan zal ook daar naar gekeken moeten worden.
GLANE drempels is zelf om gevraagd.
De dorpsraad Glane zou het verzoek richting college nog een keer kunnen doen.

Verkeersveiligheid Hoofdstraat (Martha Horstman)
We vragen aandacht voor het stuk Hoofdstraat richting grens. Nu daar zowel een viszaak, supermarkt, die Grenze alsook soms kraampjes staan zoals zondag, is er heel veel drukte op dat punt en rijden fietsers in een soort fuik. Auto’s worden her en der geparkeerd en er ontstaan gevaarlijke situaties. Heeft het college hier al eerder opmerkingen over gekregen en hoe ziet zij deze situatie.

Antwoord wethouder: De breedte is conform richtlijn. Er mag niet geparkeerd worden en als dat regelmatig voorkomt dan zal er gehandhaafd moeten worden.
Share our website