Onze vragen en opmerkingen urgentieregeling

  • Home
  • Nieuws
  • Onze vragen en opmerkingen urgentieregeling
BURGERFORUM RAADSVOORSTEL HUISVESTINGSVERORDENING / URGENTIEREGELING
 
Algemene opmerking: Burgerforum is blij dat deze huisvestingsverordening er nu komt en wij denken dat dit hard nodig is. Hiermee komt er meer duidelijkheid en transparantie wie wel en niet voor urgentie in aanmerking komen en is ook vastgelegd dat onze eigen inwoners  in bepaalde gevallen voor gaan als het er om gaat dat er heel dringend een woning nodig is vanwege medische, sociale en financiële redenen. Ook mensen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld en mantelzorgers krijgen voorrang bij toewijzing. 
 
Dan inhoudelijk - > raadsvoorstel
Bij het maken van de prestatieafspraken met Domijn op 20 december 2016 hebben partijen de wil vastgelegd om er samen voor te zorgen dat Losser voor iedereen een prettige plaats is om te wonen en flexibel om te gaan met concrete vragen uit de dagelijkse praktijk. Daarbij is afgesproken actief het gesprek met bewoners op te zoeken en creatief te zoeken naar oplossingen op maat. Oplossingen die recht doen aan de persoonlijke situatie van de bewoners. Wij hechten veel waarde aan maatwerkoplossingen die we in gezamenlijkheid nemen.
Burgerforum denkt dat er wat dit betreft er nog wel wat huiswerk te doen is. Misschien goed om toch het gesprek aan te gaan met bewoners uit bepaalde buurten waar veel ontevredenheid is. (Veldkamp, Talmaplein, Kerkhofweg,  Ariënsplein, deel Spinnersweg, maar ook straten/wijken in Losser zoals Bakkerskamp, vogelbuurt).
 
Ta.v. de proef jongerenhuisvesting denk het college hiermee een gelijkwaardig of zelfs beter resultaat te kunnen halen dan met het invoeren van een huisvestingsverordening woonruimteverdeling (die formeel niet kan).
Burgerforum: Deze proef betreft echter jongeren in het algemeen en niet specifiek jongeren uit onze eigen gemeente en daar ging het ons juist om. Maar we zullen, als de cijfers over 2017 er straks liggen, kunnen zien of die voldoende aan bod zijn gekomen.
 
Per 1 juli 2017 is de Huisvestingswet aangepast, in die zin dat gemeenten niet meer verplicht zijn vergunninghouder/statushouders voorrang te verlenen. Wel blijven gemeenten een taakstelling huisvesting vergunninghouders behouden, zoals vastgelegd in artikel 28 van de Huisvestingswet 2014. Met Domijn is in de prestatieafspraken afgesproken dat Domijn op vrijwillige basis voorrang blijft verlenen aan statushouders. Dat wil zeggen maximaal 1/3 van de woningmutaties toe te wijzen aan statushouders
Daarmee is hierin al voorzien en hoeft het niet meer in de huisvestingsverordening opgenomen te worden.
We moeten oppassen voor verdringing, helemaal al vanwege het lotingsysteem, maar ook omdat bijv. bij sloop van wijken in Enschede ook die mensen voor gaan.
 
N.a.v. de reacties:
Wij hadden een aantal opmerkingen die deels zijn verwerkt in de verordening, anderen niet. We zijn daarom ook blij met de opgenomen hardheidsclausule.
 
Allereerst willen wij opmerken dat wij het belangrijk vinden dat ook Huurders Belangen Vereniging Losser en de participatieraad in dit soort processen betrokken wordt.
 
Bij elk urgentiegeval zal het Centrum voor Jeugd en Gezin/de procescoördinator betrokken worden.
Is het een van die beide of beide? We kunnen ons voorstellen dat in bepaalde gevallen indien nodig ook bijvoorbeeld het sociaal team of andere deskundigen gevraagd worden.
 
Artikel 8 geeft aan dat het moeten verlaten van een (huur)woning met tijdelijk (huur)contract onvoldoende is voor het verkrijgen van een woonurgentie. Tijdelijke (huur)contracten worden vaak gebruikt bij leegstand van koopwoningen of anti-kraak. Met als argument dat deze mensen zelf kiezen voor een in principe korte huurperiode, die redelijkerwijs niet tot urgentie mag leiden (of voorrang op reguliere woningzoekende). Deze reactie geeft geen aanleiding de concept Huisvestingsverordening gemeente Losser (urgentieregeling) aan te passen.
 
Daar zijn we het mee eens! Je kunt ook uit nood, omdat je geen huurwoning kon krijgen, tijdelijk ergens zijn gaan wonen in de hoop in de tussentijd dan toch nog voor een huurwoning van de corporatie in aanmerking te komen.
 
N.a.v. de huisvestingsverordening zelf
 
Zoals gezegd kan wat ons betreft bij lokale urgentiecategoriën punt 4 – vergunninghouders er uit, omdat hier in de prestatieafspraken al in voorzien is.
Overigens snappen wij ook niet goed waarom die onder specifieke LOKALE urgentiegronden vallen of is dat dan alleen de groep die hier al woont?
 
Bij artikel 8 – lokale urgentiegronden is de volgorde, urgentiegronden 1) medisch, 2) sociaal, 3) financieel en dan 4) vergunninghouders.
Is dat ook de volgorde van urgentie bij meerdere urgentiegevallen?

 
Share our website