Onze reactie op de begroting

Er is moed voor nodig om op te staan en te spreken
Maar er is ook moed voor nodig om te gaan zitten en te luisteren
(Winston Churchill)
 
Financieel gaat het onze gemeente weer voor de wind. We komen van  ver, maar er ligt nu een solide meerjarenbegroting met een goede reservepositie en ruimte om te investeren. Daar kunnen we tevreden over zijn. Het is een resultaat dat je sámen haalt. Ambtenaren, college van burgemeester en wethouders én raad. En alleen sámen kom je tot dit resultaat, waar we met zijn allen best trots op mogen zijn.

Het gaat goed, maar dat willen we ook graag zo houden. Én –u had vast niet anders van Burgerforum verwacht- daarom willen we ook waarschuwen voor overdreven gejubel. We moeten nu niet voor Sinterklaas gaan spelen. Realistische doelen blijven stellen, kritisch kijken naar wat wel en niet verantwoord is en de reserves in de gaten blijven houden, waarbij wat ons betreft ook de stille reserves er uitgehaald worden.

In dat licht bezien ook ons vraagteken bij de bijdrage aan de stichting MAN. We hebben die hoger op de lijst “niet gehonoreerde wensen” gezet, daar echter ook nadrukkelijk bij verteld dat dit wat ons betreft een signaal van waardering was voor hun initiatief en inzet, maar dat dit óók geldt voor alle andere particulieren initiatieven. Dus wat voor de ene geldt, ook voor de ander moet gelden. We weten dat de judo ook bij MAN gaat landen, maar de optie bij de sporthal is er ook nog. Door MAN extra geld te geven schep je een precedent naar andere initiatieven en verenigingen. Denk aan sport en Natuur. Denk aan de plannen voor de Martinuskerk. En zo kunnen er nog meer volgen. Hier hebben we bij de kadernota ook op gewezen. We kunnen de één niet gaan voortrekken boven de ander. Die waarschuwing willen we meegeven.

Want….Als we alle voorzieningen in stand willen houden en ook gezónd willen houden, zullen we het totaalplaatje in de gaten moeten houden. Als er te veel accommodaties komen en men deels ook in dezelfde vijver vist wat invulling betreft, dan is het risico groot dat exploitaties niet meer dekkend te maken zijn met alle gevolgen van dien.
Kunst en Cultuur is vaak een ondergeschoven kindje en het eerste slachtoffer bij bezuinigingen. Het gaat nu weer goed met onze gemeente dus is het belangrijk dat we bij het opnieuw bekijken van het subsidiebeleid kunst en cultuur nadrukkelijk meenemen. Goed ook dat er een weer een beleidsmedewerker cultuur is.

Bij de kadernota heeft Burgerforum zich al uitgesproken voor meer geld voor handhaving. We zijn blij met het net aangenomen voorstel Wet aanpak woonoverlast, in de volksmond ASO-wet. Als extra instrument is het wat ons betreft welkom. Mensen moeten prettig en veilig kunnen wonen & leven en we weten dat er op diverse plekken forse overlast is met enorme impact.
En daarmee komen we op wonen. De woningmarkt is weer in beweging en er wordt weer volop gebouwd. Prima dus dat we als gemeente nog ruimte hebben, zowel fysiek als wat aantallen betreft.
Om te kunnen beoordelen of de prestatieafspraken met Domijn goed hebben uitgepakt -met name voor onze jongeren en senioren- is het nu nog te vroeg, al hebben we onze twijfels hierover. Als we de cijfers over 2017 binnen hebben komen we hier op terug. We hebben gezien dat Domijn in bepaalde straten de voortuinen van woningen aan het opknappen is. Dat verdient een compliment.
 
Eerder is bezuinigd op aanschaf en onderhoud van speeltoestellen. Het budget hiervoor wordt middels een amendement weer verhoogd.
 
Binnen onze gemeente is er veel in beweging en staat nog veel op stapel.                      
Ten aanzien van de Aloysiuslocatie en de ruimte er omheen gaat Burgerforum voor meer kwáliteit in plaats van méér wínkelruimte. We zijn dan ook blij met de toezegging van het college om bij de ontwikkeling Aloysiuslocatie meerdere opties uit te werken en later aan de raad voor te leggen. Wij kunnen als raad dan een afweging maken.
Beuningen en Glane: Met hun dorpsplannen laat Beuningen zien waarin een kleine kern groot kan zijn. Met heel weinig middelen heel veel bereiken. Wat Beuningen betreft komt er een motie om dit naar voren halen (CDA). In Glane zijn op verzoek van de dorpsraad inmiddels verkeersremmende maatregelen genomen, maar er blijft uiteraard ook dáár genoeg te wensen over.
Al jaren praten we over een fiets/wandelpad van het centrum van De Lutte naar het Lutterzand. Het zit vast op pakweg een paar honderd meter. In een gesprek dat dhr. Tijdhof onlangs met de eigenaar had, bleek dat de kans hierop nu vollédig verkeken lijkt. Door een uitspraak van de Raad van State is het bedrijf van Boer Frans in grote problemen gekomen. Wat moeten we hier mee, wat kúnnen we hier mee, hoor ik u denken. Weinig denken we, maar toch kunnen de gevolgen groot zijn. Bijna het hele Lutterzand is in handen van enkele grondeigenaren, waarvan hij er 1 is. Als deze eigenaren het slot er op gooien heeft dat grote gevolgen voor het toerisme. Hier wordt weer eens duidelijk dat natuur/milieu en ondernemerschap in het buitengebied fors kunnen botsen en er dan in feite alleen maar verliezers zijn.

Afvalbeleid: Onduidelijk is op dit moment nog wat de DIFTAR concreet gaat betekenen voor de portemonnee van onze burgers. Het kán en mág wat ons betreft niet zo zijn, dat onze burgers voor het scheiden niet beloond, maar bestraft worden met een hoger tarief. De kritiek op omgekeerd inzamelen (het zelf wegbrengen van het restafval) neemt toe. Burgerforum heeft eerder al aangegeven de grijze container in ieder geval te willen houden. Eerder vroegen wij al …om pas op de plaats te maken gezien de discussies hieromtrent. Ook is er nu al commotie over de plekken van de ondergrondse containers. Overigens hebben wij al eerder aangegeven dat ná-scheiding bij plastic afval in onze ogen effectiever is dan inzameling op de huidige manier. Daarbij komen nl. té veel verschillende soorten in de ton terecht waar niets mee gedaan kan worden.    

Ook hebben we eerder al aangegeven dat we vinden dat inwoners het groenafval gratis moeten kunnen blijven brengen of in ieder geval vaker dan 2 keer per jaar een aantal weken. Wij gaan er van uit dat dit samen met de tarieven in december aan de orde komt en geen problemen geeft met het feit dat we vanavond de begroting al vaststellen.

Over het groenonderhoud in onze gemeente komen veel klachten. We willen graag een groene en lommerrijke gemeente zijn, maar daar hebben we toch echt een ánder beeld bij dan wat er nu allemaal welig tiert in plantsoenen en op bestrating. Er is al toegezegd dat hier wat aan gedaan gaat worden en we gaan er dus van uit dat het volgend jaar beter wordt.

Openbaar Vervoer: Als grensgemeente zitten we aan het eind van de lijn en dat heeft zo zijn gevolgen. Lijndiensten worden geschrapt omdat ze niet rendabel genoeg zijn. Naar Oldenzaal loopt er vanaf 20.00 uur geen bus meer en zondags zelfs helemaal niet. De lijndienst ’s morgens naar  Enschede zit niet alleen bomvol met scholieren, maar sluit ook slecht aan op de treinen naar Hengelo en verder. Vervoer naar onze buren over de grens is er al helemaal niet en dan denken we bijvoorbeeld aan een buurtbus. De wethouder is hiermee al bezig geweest en ook vanuit onze eigen fractie zijn contacten met Syntus geweest. Daaruit blijkt dat er nog wel mogelijkheden zijn, maar dan moeten we de druk er wel op houden. We komen met een motie.

We komen ook met een motie hondenbelasting waarin we het college vragen om met een voorstel te komen om de hondenbelasting in een aantal jaren af te schaffen en binnen de begroting hier dekking voor te vinden, maar ook verder te gaan met het hondenbeleid en regelmatig te evalueren of dit ook daadwerkelijk minder overlast van hondenpoep tot gevolg heeft.

Het armoedebeleid komt zo langzamerhand goed van de grond en kan aan de hand van de monitor nog verder worden verbeterd en bijgesteld. De halvering inkomenstoeslag (langdurigheids-toeslag) wordt teruggedraaid, is net besloten en daar is Burgerforum blij mee. Gebleken is dat er ondanks alle inzet om mensen aan het werk te krijgen, toch een bepaalde kern overblijft met weinig perspectief. Vaak gebruikt deze groep de toeslag voor noodzakelijk onderhoud of om achterstallige rekeningen te betalen en daarmee voorkom je weer andere ellende. Overigens vinden wij wél dat misbruik van voorzieningen en regelingen streng aangepakt moet worden, juist om de aandacht te concentreren op de mensen die het echt nodig hebben.

De zorg: We hebben het al vaak gehad over de stapeling van kosten en het mijden van zorg en de administratieve rompslomp. Daar kunnen we als gemeente weinig anders aan doen dan in de gaten blijven houden wie daardoor tussen wal en schip dreigen te vallen en daar op in te spelen. We weten dat dit ook gebeurt, maar het blijft máátwerk én zaak hierop alert te blijven. Dit jaar is een aantal keren de hardheidsclausule toegepast bij woningaanpassingen voor jonge kinderen met een zware handicap. Daar zijn we blij mee en helemaal nu in de verordening is opgenomen dat we voor kinderen tot 18 jaar woningaanpassingen kunnen doen zonder dat we daar een eigen bijdrage voor hoeven te vragen.
Sociaal domein: Veel mensen weten nog niet precies waar ze met hun zorgen en vragen terecht kunnen. De centrale toegang kán en móet nog beter. Het sociaal team komt niet voldoende uit de verf. Ook de mantelzorgconsulent blijkt nog onvoldoende bekend. Er is al toegezegd dat hier aan gewerkt gaat worden. Er komt een motie voor een zorgschouw (CDA) die u kunt zien als ondersteuning van beleid.

Mantelzorg: Respijt zorg en een mantelzorgcompliment –in welke vorm dan ook- zijn heel belangrijk. De eerste om even tot rust te komen en om het vol te kunnen houden en de tweede om onze waardering uit te spreken. Wij blijven daar om vragen.

Waar we ons ook zorgen om maken is dat het bij aanbestedingen vaak vooral lijkt te gaan om het geld en daardoor de kwaliteit onder druk komt te staan. Wij krijgen klachten binnen over regiotaxi en leerlingenvervoer. Kan er bij veel klachten ook tussentijds bijgestuurd worden? Wij vragen het college nadrukkelijk om goed te blijven letten op de voorwaarden, vooral ten aanzien van het waarborgen van kwaliteit, of dat nu gaat om aanbestedingen in het vervoer gaat of in de zorg. (Motie)

Het onderwerp duurzaamheid heeft volop de aandacht, waarbij het belangrijk is dat onze inwoners goed op de hoogte gehouden worden van alle ontwikkelingen en mogelijkheden. Er wordt volop gewerkt aan duurzaamheidsbeleid en dat is heel breed. Asbestsanering, energiebesparende maatregelen en groene energie, het zijn slechts een paar onderdelen die ons de komende jaren zullen bezig houden.
Een belangrijke stap, waarbij we vooral kansen zien in “local for local” initiatieven, zoals bijvoorbeeld lokale energiecorporaties.

Agenda van Twente: Burgerforum heeft bij de kadernota aangegeven in te kunnen stemmen met een basisbedrag van 5 euro per inwoner, want we zien het belang van regionale samenwerking in, vooral op het gebied van werkgelegenheid. Maar daar bovenop nog extra geld geven, terwijl niets concreet is uitgewerkt, dat gaat ons te ver. Het gaat hier wel om gemeenschapsgeld! Bijna 3 ton per jaar is heel veel geld voor de gemeente Losser en daar mag je toch duidelijkheid voor verwachten. Burgerforum blijft tégen deze extra besteding.

Burgerparticipatie: We hebben onze inwoners de afgelopen jaren betrokken bij veel onderwerpen. Het is zaak om dit nu door te zetten en verder vorm te geven en ook bij raadsvoorstellen aan te geven welke rol hierbij voor onze inwoners is weggelegd, zoals ook afgesproken bij het coalitieakkoord.
Daar past ook het vergaderen op locatie bij. Dat is goed bevallen. Burgerforum zou graag zien dat we naast onze vaste vergaderlocatie in het gemeentehuis, ook regelmatig in De Lutte, Overdinkel, Beuningen en Glane gaan vergaderen.

Het zijn de laatste beschouwingen van deze coalitieperiode. We kunnen terugzien op 4 jaar inzet waarin veel bereikt is. Sámen werken aan een sterke en gezonde gemeente in het belang van onze inwoners. Laten we dat de komende 4 jaar ook blijven doen!

En laten we ook nadenken over onze eigen rol als raad. Burgerforum zou graag de discussie met de andere fracties aangaan of zij wat zien in een raadsprogramma of raadsagenda, zodat de raad de regie meer naar zich toe trekt. Niet alles vastgepind in een coalitieakkoord (al kan dat naast een raadsprogramma of raadsagenda ook opgesteld worden), maar gaan voor wisselende meerderheden gebaseerd op inhoud. Wij vinden dat in ieder geval een discussie hier waard.
 
Tot slot een woord van dank aan allen die aan deze begroting hebben meegewerkt!
 
Share our website