onze bijdragen aan de commissievergaderingen

  • Home
  • Nieuws
  • onze bijdragen aan de commissievergaderingen
BF Bestemmingsplan Lomanskamp (Wouter Hoonberg)
Lomanskamp 2, een plan wat voor Beuningen van zeer groot belang is als we kijken naar de toekomstige leefbaarheid van het dorp. Het moge dan ook duidelijk zijn dat dit plan bij Burgerforum een hoge prioriteit geniet. Wij zijn dan ook blij met het gewenste plan wat er nu ligt. Daarnaast zullen wij het dan ook zeer op prijs stellen dat de gemeente er alles aan doet om verdere oponthoud en/of vertragingen op de kortere termijn te voorkomen.
Uiteraard hebben wij nog wel een paar vragen voor de wethouder:
 
  • Mocht er toch in de nabije toekomst opnieuw protest worden aangetekend tegen het plan. Hoe schat de wethouder dan de tijdsvertraging in en wat zullen dan de eventuele kosten zijn waar de gemeente tegen kan aanlopen?
 
  • De gemeente gaf aan dat de aangegeven bouwlocatie de meest geschikte locatie is voor de stedenbouwkundige afronding van Beuningen. Bedoelt de gemeente daarmee dat het voor nú de enige geschikte locatie is? Of ook in de toekomst en dat daarmee verdere uitbouw van het dorp uitgesloten is?
 
  • In de plannen wordt vermeld dat de straat helemaal doorgetrokken zal worden zodat alle bewoners van de Lomanskamp via twee routes de Beuningerstraat kunnen bereiken. Heeft de wethouder nagedacht om de route door een simpele ingreep van bijv. uitneembare paaltjes bij de scheiding oud/nieuw af te knijpen? Dit i.v.m. de verkeershinder en wellicht belangrijker, de verkeersveiligheid (kruising met fietspad).
 
BF Gronausestraat – Dr. Frederikstraat  = bespreekstuk
(Martha Horstman)
 
We hebben al een aantal meer technische vragen schriftelijk gesteld en daar uitvoerig antwoord op gekregen, waarvoor dank.
 
Er blijven nog wel een aantal vragen over.
  1. Argumenten
Begrijpen we het goed dat het bouwvlak -zoals ook in de zienswijzen wordt gevraagd- wordt aangepast voor de vluchtroute van de EHBO en  Muziekvereniging Excelsior en daarvoor de bestemming maatschappelijk staat?
 
1.2 Slachterij
U geeft in het raadsvoorstel slachterij Luijerink niet belemmerd wordt als gevolg van de bestemmingsplan herziening.
Geldt dit ook als ze op de volle capaciteit draaien zoals zij die zelf aangegeven hebben. N.a.v. Het milieuonderzoek zijn er diverse gesprekken gevoerd met slagerij Luijerink. Dat roept de vraag op wat hier uit is gekomen gezien het verschil in aantallen. Bent u tot overeenstemming gekomen wat de vertaling van de milieuvergunning betreft?
En hoe voorkomen we dat daarover achteraf toch problemen komen? Hoe kunnen we dat vastleggen?
 
2.1. Architectuur te realiseren woonhuis
In de welstandsnota Losser, visie op beeldkwaliteit ligt de locatie in een gebied met welstandsniveau 2 en daar moet het welstandsbeleid gericht zijn op het behouden en stimuleren van de cultuurhistorische bebouwingskarakteristiek.
In het voorstel is te lezen dat gelet op de locatie én het specifieke moderne karakter van de woning we als raad daarom eerst een beeldkwaliteitsplan moeten vaststellen. U noemt dat maatwerk.
Maar past zo’n modern gebouw in de omgeving met de kerk en karakteristieke gebouwen rondom? Wij vinden van niet, maar hoe ziet het college dit?
 
BF Vragen n.a.v. Visienota cultuur gemeente Losser (Henry Elsjan)
 
BF kan de reactie van de participatieraad onderschrijven. De visienota bevat nog geen beleid. Het is puur richtinggevend.
 
Toch heb ik nog een aantal vragen:
 
- Losser participeert in de cultuurregio Twente, er is hier ook een proeftuin aangewezen te weten Twentse Maakplaatsen en generators. Hoe moet ik dat mij voorstellen?
- Ik lees over de elektrokar in het project Smokkeldorp Overdinkel die nu nog gesubsidieerd wordt. Hoe straks verder als de subsidie stopt. Verdwijnt die kar dan of wordt er een plan gemaakt om het b.v. Kostendekkend te maken.
- De provincie Overijssel stelt dat er eventueel bronnen of beken beschikbaar gesteld moeten worden voor recreatie. Hoe vindt het college dit voorstel?
- Er wordt gezocht naar een aanspreekpunt, een sparringpartner, een verbinder. Ziet het college dit als een taak voor de cultuurcoach en als dat het geval is hoe wordt dit gemonitord?
- Belangrijk is om de uitvoeringsplannen goed te communiceren met de bevolking. Een voorbeeld is b.v. Het Taalpunt Losser. Ik denk dat veel mensen uit onze gemeente te weinig hierover weten. Hoe gaat u dat verbeteren?
- We hebben een mooie lijst met karakteristieke panden voor Losser. Kan  de wethouder misschien aangeven wanneer we de lijsten van de kerkdorpen kunnen ontvangen en wordt de lijst in samenwerking met de monumentencommissie gemaakt?
- Als je deze visienota doorneemt, lees je herhaaldelijk over allerlei subsidies die vanuit rijk of provincie beschikbaar zijn. In hoeverre is Losser in staat hierop in te spelen. Is er genoeg kennis voorhanden om die subsidies eventueel binnen te halen of hebben we daarvoor kennis uit b.v. Enschede nodig?
 
 
Share our website