Onze bijdrage raad 16 december REFERENDUMVERORDENING

  • Home
  • Nieuws
  • Onze bijdrage raad 16 december REFERENDUMVERORDENING
BURGERFORUM – initiatiefvoorstel referendumverordening
(Lies ter Haar)
 
Het is nu 2 jaar geleden dat Burgerforum een initiatiefvoorstel voor een referendum indiende. De tijd was er blijkbaar toen nog niet rijp voor. We zijn blij dat we vanavond samen met D66 en gesteund door het CDA dit voorstel opnieuw op tafel hebben liggen.
Hiermee wordt het uitvoeren van een referendum juridisch mogelijk, als daar in de toekomst behoefte aan is.
 
Voor ons is de steeds groter wordende kloof tussen burger en gemeentebestuur een bron van zorg en daarom een reden om te pleiten voor de mogelijkheid van een referendum. In onze ogen de meest directe vorm van democratie en een nuttige aanvulling op de vertegenwoordigende democratie. Bij grote en ingrijpende beslissingen is maatschappelijk draagvlak van groot belang. Het referendum is daarnaast een goed instrument om de burgerparticipatie te bevorderen. Het biedt de inwoners de mogelijkheid zich uit te spreken óver en betrokken te voelen bíj belangrijke politieke besluiten. Dit past in het huidige tijdsbeeld én bij ons coalitieakkoord. En al ligt de uiteindelijke beslissing wat te doen met de uitslag van zo’n referendum bij de raad, wij vinden dat je de uitslag niet zonder meer naast je neer kunt leggen. Wat Burgerforum betreft zou ook een correctief referendum passen. Heb vertrouwen in de mening van je eigen inwoners, wij als raad zijn niet almachtig en alwetend. Maar gebruik een referendum ook niet te pas en te onpas, daar is het niet het instrument voor.
Tot slot: Wat de dekking betreft vragen we het college om bij de begroting 2016 een bedrag van € 35.000 hiervoor op te nemen.
·  Een raadgevend referendum is een door de bevolking aangevraagd referendum.
·  Een raadplegend referendum is een door de politiek aangevraagd referendum. Dat kan door het bestuur zijn of door de volksvertegenwoordiging.
·  Een correctief referendum is een referendum waarbij een besluit van de volksvertegenwoordiging tegengehouden kan worden.
·  Een keuzereferendum is een referendum waarbij niet voor of tegen een bepaald voorstel gestemd kan worden, maar gekozen kan worden tussen alternatieven.
 
Ingediend namens Burgerforum en D66
AANGENOMEN
 
Share our website