Onze bijdrage over de afvalinzameling

  • Home
  • Nieuws
  • Onze bijdrage over de afvalinzameling
BURGERFORUM – Afvalbeleid (Jos Tijdhof)
 
Vanwege efficiencyredenen is al eerder besloten om in Twente tot een uniforme aanpak van afvalinzameling te komen. 
Wat besluit de raad met dit voorstel nu precies en welke rol heeft de raad hier nog in de toekomst, zijn er nog meer beslismomenten?
En hoeveel wordt het goedkoper en voor wie dan precies? En wórdt het wel goedkoper als we beter met afvalscheiding omgaan? Uit onderzoek (Kassa) bleek dat in ieder geval 2/3 van de gemeenten die Diftar hadden ingevoerd duurder uit waren als voorheen. En dan met name de gemeente die omgekeerd inzamelen. Vindt het college dat we deze cijfers van kassa serieus mogen nemen? En moeten we n.a.v. dit onderzoek niet even een stap op de plaats maken en wachten met het verder invoeren en doorvoeren van Diftar? Want wij hebben onze vraagtekens hierbij.
Net zoals we ons vraagtekens hebben of scheiden bij de bron altijd wel efficiënter en goedkoper is dan nascheiding en dan met name wat plastic betreft.
Wel is het belangrijk dat mensen bewuster omgaan met afval scheiden en produceren. Dat is hard nodig als je kijkt naar de bergen met plastic afval die de oceanen vervuilen. Maar hier ligt ook een belangrijke rol voor de producenten van al die onnodige verpakkingen en het kan niet alleen afgewenteld worden op de burger.
Wat betreft het restafval aanbieden is het duidelijk. Restafval wordt minimaal een maal per vier weken opgehaald. Dat blijft zo en dat is wat ons betreft ook een voorwaarde. Als de grijze container niet vol is kan men op de volgende afhaalbeurt 4 weken later wachten. Dat is dan een besparing van 1 aanbieding. Ook zullen de burgers waarschijnlijk creatief worden en samen de grijze container gaan gebruiken, wat extra voordeel oplevert. Dit om te voorkomen dat de container heel lang niet geleegd gaat worden. Bij het restafval geldt dus de vervuiler betaalt, de grijze container wordt per aanbieding in rekening gebracht.
Omgekeerd inzamelen, dus zelf het restafval wegbrengen, is wat Burgerforum betreft niet aan de orde. We vinden dat geen optie, vooral niet voor ouderen die steeds langer noodgedwongen thuis blijf wonen met alle beperkingen. Dat vinden wij een aspect dat meegewogen moet worden. 
 
De groencontainer wordt gewoon gratis een maal per twee weken opgehaald en dat moet ook in de toekomst zo blijven. De registratie van de groene container is alleen nodig om dubbele aanbiedingen te voorkomen, is ons medegedeeld.
Er wordt gesteld dat er flink gebruik wordt gemaakt van het gratis brengen van het groenafval naar het afval brengpunt. Hier moet echter opgemerkt worden dat er veel inwoners groenafval, zoals blad, van de gemeente opruimen. Dit gaat in de groene container of wordt naar het afvalbrengpunt gebracht. Dit moeten we ook vooral zo houden en niet extra gaan belasten. Burgerforum wil er voor pleiten dat buiten de twee x twee weken gratis aanbieden van groen om, ieder huisgezin max 5 x per jaar het groen gratis bij de gemeentewerf kan brengen. Dit kan de geregistreerd worden dmv de afval brengpas. Door dit systeem zullen bedrijven ook minder misbruik van maken om veelvuldig groen aan te leveren.
We willen hier graag een amendement voor indienen om dit af te spreken en vast te leggen.

AMENDEMENT (note: Onderzoek is toegezegd, we komen aan het eind van het jaar bij de tariefvaststelling terug met dit amendement

Voorstelnummer:                          10
Onderwerp:                                      invoering tariefdifferentiatie inzameling huishoudelijk afval

 
Wijzigt de bijlage Beleidskeuzes diftar als volgt:
  1. 4 keer per jaar gedurende 2 weken de mogelijkheid bieden het grof tuinafval gratis te brengen
Toelichting:
Het college stelt voor in te stemmen met een aantal keuzes (16 in totaal) die ten grondslag liggen aan diftar met betrekking tot onder meer de wijze van inzameling, de tariefering en het omwisselen van containers.
Dit is als beslispunt opgenomen in onderdeel 2. van het raadsvoorstel.
 
Een van de voorstellen (punt 8) is het 2 keer per jaar gratis brengen van grof tuinafval op het afvalbrengpunt.
 
De gemeente Losser is een groene gemeente met veel mooie en grote tuinen. Dit levert ook veel tuinafval op.
Voorstel is om het aantal gratis inlevermomenten te verhogen naar 4 keer per jaar. Dit afgestemd  op momenten in het groei- en snoeiseizoen. 
 
Voorgesteld wordt het aantal keren aanbieden te verhogen, de service blijft gelijk, zoals opgenomen in de bijlage bij punt 8.
 
Burgerforum                                                                       Lies ter Haar-Naafs


 
Share our website