Onze bijdrage m.b.t de begroting

BF Begroting (Lies ter Haar)
 
Wij behandelen de begroting aan de hand van eerdere inbreng, te beginnen met het raadsbrede wijzigingsvoorstel.
Ten aanzien van de hondenbelasting hebben we bij de voorjaarsnota al gezegd dat deze wat ons betreft afgeschaft kan worden. De verlaging van de hondenbelasting is naar voren geschoven, laten we nu ook duidelijk zijn over de afschaffing. MOTIE
 
Wat Glane betreft is de eerste stap -nl plaatsing van het stootblok met rails- voortvarend gemaakt. Ga zo voort!
In Beuningen lopen de besprekingen over een invulling van het parochiehuis tot kleintje Kulturhus gestaag door. Is daar nog iets verrassends te melden?
 
Ten aanzien van het afstoten van gemeentelijk vastgoed de vraag of er ook gedacht wordt aan verlaging van de vraagprijs als verkoop maar uitblijft en uitblijft. Daarbij denken wij bijv. aan de panden op het Martinusplein.
Is er overigens al nieuws wat de Aloysiusschool betreft?
 
In onze eigen bijdrage vroegen we of een verlaging van de lokale lasten een optie is, omdat dat ten goede komt aan alle inwoners. We hebben inderdaad afgesproken deze met de inflatiecorrectie te verhogen. Maar als we onze lokale lasten vergelijken met soortgelijke gemeenten, dan betalen onze burgers méér. En daarnaast we zitten goed in de reserves, dus er is ruimte.
Ook hebben we moeite met verhoging van de afvalstoffenheffing. Wij weten hoe dit is opgebouwd en het antwoord van het college zal zijn dat zonder invoering van de diftar de afvalstoffenheffing nog hoger zou zijn. Maar feit blijft dat bij de invoering onze burgers voorgehouden is dat scheiden loont. En als die beloning dan is dat het toch meer gaat kosten, dan is dat knap lastig uit te leggen.
 
Afgesproken is dat de raad nog een keer dieper in het subsidiebeleid duikt.
Het plan Martinuskerk lijkt voorlopig helaas van de baan. De muziekschool is gesloten en daarmee heeft Losser ook haar enige grote zaal verloren. Overigens geldt dat ook voor Overdinkel. Welke rol kan het college hier nog spelen?
 
We zien reikhalzend uit naar het groenbeheersplan; er is nogal wat werk aan de winkel.
 
T.a.v. Overdinkel hebben we gewezen op de extra zorg die deze kern verdient. Overigens wijzen we al jaren (vanaf 2007) op de problematiek in bepaalde straten en wijken. Er komt een plan van aanpak, maar er ligt ook nog een toezegging voor een pilot Veldkamp, waar nogal wat problematiek samenkomt. In de voorbereiding op deze begroting hoorden we tot onze verbijstering dat NU pas begonnen wordt met het wijkgericht werken en met de pilot nog niets gedaan is. Waarom laten we de mensen daar zo in de steek? Waarom is dit de afgelopen jaren niet opgepakt?
We kunnen hier wat toewijzing van huurwoningen betreft deels in sturen. Laten we bij Domijn afdwingen dat ze overgaan tot de toegezegde proef met ‘n ander toewijzings-systeem, nl. een combinatie van toewijzing op inschrijfduur en loting. MOTIE.
En anders zullen we het moeten zoeken in meer invloed op de prestatieafspraken, zoals PvdA eerder ook vroeg, en waarvan afgesproken is dit bij de woonvisie aan de orde te stellen. Als dat niets brengt blijft ons nog de mogelijkheid van een nieuwe huisvestingsverordening.
De huidige, met urgentieregeling, van 2017 lijkt nú pas te landen. De afgelopen jaren is daar niets tot weinig mee gedaan. Verloren jaren dus. Hoe is dat mogelijk?
 
Eerder gaven we al aan dat huurders niet goed vertegenwoordigd worden door de st. Huurders Belangen Losser. Daarin is nog niets veranderd. We hebben zowel de stichting zelfs als Domijn hierover aangeschreven. Mocht dit niet verbeteren, dan zal het nodig zijn náást deze stichting een nieuwe huurdersorganisatie op te zetten. Het kán en mág niet zo zijn dat prestatieafspraken gemaakt worden zonder inbreng ván en terugkoppelen mét huurders. Dat moet ook uw college niet willen. Bij de woonvisie komen we hier op terug.
Dan komen we ook terug op noodzakelijke nieuwbouw en leefbaarheid en de link hierbij naar een goed vestigingsklimaat voor ondernemers.
 
We komen met een raadsbrede motie waarin we vragen hoe we eigenaren van gemeentelijke monumenten, karakteristieke panden en historische erven beter kunnen informeren over alle subsidiemogelijkheden. MOTIE
 
Was- en strijkservice: Slechts 1 persoon heeft daar gebruik van gemaakt. Dat het dan toch nog doorgaat maakt duidelijk dat het wel degelijk een ordinaire bezuinigingsmaatregel is. Want als mensen het niet meer zelf kunnen, zullen ze verwezen worden naar deze was- en strijkservice als algemene voorziening. Maar dat mensen grote moeite hebben hun vuile was door iemand anders te laten doen vinden wij niet vreemd. En als de huishoudelijke hulp dit niet kan/mag doen, dan komt het weer terecht op de mantelzorger…….en die wilden we toch ontlasten! Waarom doorgaan met die was- en strijkservice terwijl toch duidelijk aangetoond is dat het niet werkt? Zijn er nog andere mogelijkheden?
 
Een laatste punt, de handhaving: Grote verbazing bij ons n.a.v. het antwoord op onze vraag waarom de borden geslotenverklaring bij de Zandbergen zijn weggehaald. Dat zou komen omdat de politie het niet eens was met de geslotenverklaring en aan heeft gegeven handhaving niet te garanderen. Uit jurisprudentie zou gebleken zijn, dat wanneer een verkeersmaatregel niet wordt gehandhaafd, deze niet mag worden genomen, dan wel dat deze opgeheven moet worden.
Nou voorzitter, dan kennen we nóg wel een aantal voorbeelden en kunnen we alle 30 km borden ook wel weghalen. Dit is toch een heel vreemd antwoord?
 
Tot slot... We herdenken dit en volgend jaar het feit dat we 75 jaar in vrede mogen leven. In de hectische wereld vol met oorlog en geweld om ons heen, zeker geen vanzelfsprekendheid en het gedenken waard. We weten dat er activiteiten gepland staan, maar niet hoe dit allemaal gefinancieerd wordt. Kunnen we als raad hier nog iets in betekenen, bijvoorbeeld door een budget hiervoor beschikbaar te stellen? 

Rest ons nog een woord van dank aan allen die aan deze begroting hebben meegewerkt.
 

MOTIE
De raad in vergadering bijeen d.d. 12 november 2019
Onderwerp:
Proef met inschrijfsysteem huurtoewijzing
woningcorporatie Domijn

Constaterende dat:

Domijn het lotingssysteem hanteert bij de toewijzing van huurwoningen;
Dit na de fusie van de stichting Woning Belangen Losser met Domijn is
ingevoerd in plaats van het inschrijfsysteem met toewijzing op
inschrijfduur;
Daardoor instroom van huurders buiten onze gemeente fors is
toegenomen;
Al jarenlang klachten zijn over dit lotingsysteem en er geen sprake is van een transparant systeem.
Overwegende dat:

Domijn eerder heeft toegezegd over te willen gaan tot een proef
met een huurtoewijzingsysteem op basis van een combinatie van
inschrijving en loting;
Dit nog steeds uitblijft.
Verzoekt het college:

In overleg te gaan met Domijn en aan te dringen op spoedige
invoering van deze proef;
Dit zo nodig op te nemen in de komende prestatieafspraken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Burgerforum, Lies ter Haar, fractievoorzitter
PvdA, Jimme Nordkamp, fractievoorzitter

Stemming: Voor Burgerforum en PvdA, tégen CDA, VVD en D66
————————————-

MOTIE
De raad in vergadering bijeen d.d. 12 november 2019
Onderwerp: Afschaffing hondenbelasting

Constaterende dat:

De hondenbelasting gebruikt wordt als algemeen dekkingsmiddel binnen de begroting;
Van alle andere huisdieren geen belasting mag worden geheven;
Steeds meer gemeenten de hondenbelasting afschaffen;
Losser inmiddels een hondenbeleid heeft en de eerste maatregelen zijn genomen;
In 2020 en 2021 sprake is van een korting op de hondenbelasting;
In een eerdere motie is opgeroepen om te komen met een voorstel tot afschaffing.
Draagt het college op:

Om volgend jaar te komen met een voorstel om de hondenbelasting met ingang van 2022
af te schaffen;
Het hondenbeleid verder door te voeren en regelmatig te evalueren en zo nodig bij te stellen;Daarbij strikt vast te houden aan de opruimplicht van hondenpoep;
In het voorstel op te nemen dat t.a.v. de overlast hondenpoep extra handhavingsmaatregelen genomen zullen worden;
Binnen de begroting hier dekking voor te vinden.
En gaat over tot de orde van de dag

Burgerforum
VVD
PvdA
Stemming: Voor BF, VVD en PvdA, tégen CDA en D6

---------------------------------------------------------

Motie raadsbreed

Onderwerp: Actieve informatie subsidies voor monumenten e.d.

Overwegende dat:
• De raad het belangrijk vindt dat onze gemeentelijke monumenten, karakteristieke gebouwen en historische erven goed onderhouden worden;
• Het goed onderhouden en/of in stand houden de nodige kosten met zich mee brengt;
• Er diverse subsidiemogelijkheden zijn, maar die niet altijd bekend zijn bij de eigenaren.

Verzoekt het college:
Te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om eigenaren van gemeentelijke monumenten, karakteristieke gebouwen of historische oude erven regelmatig actief te informeren over alle voorhanden zijnde subsidiemogelijkheden.

En gaat over tot de orde van de dag.
Gesteund door alle fracties

———————-

Share our website