Onze bijdrage bij de begroting

BURGERFORUM Beschouwingen bij begroting

Bij het lezen van de begroting hebben wij onze bijdrage van de voorjaarsnota als uitgangspunt genomen en gekeken wat wij hier wel of niet van terug konden vinden in de begroting.

We hebben bij de voorjaarsnota al aangegeven dat we géén extra geld beschikbaar wilden stellen voor het aanhouden van personeel voor de duurzaamheidsopgave en geen extra budget voor flexwerken en datagericht sturen. Dát blijft staan.

Het blijft zaak wat de centrumplannen betreft de vaart er in te houden en datzelfde geldt ook voor het bouwen in onze gemeente, met name voor onze jongeren. We hebben inmiddels het actieplan woonvisie gekregen en zullen dit nog uitgebreid bespreken, maar we zien met name voor Beuningen, De Lutte en Glane nog niet veel mogelijkheden om onze jongeren te bedienen. BF staat open voor alle vormen van woningbouw die kunnen bijdragen tot oplossingen van dit knelpunt, ook voor flexibele woningen, tiny houses, invulling van leegstaande gebouwen en dergelijke.
Dat er de komende jaren weinig in de pijplijn zit wat bouwen betreft is ook te zien aan de grondexploitatie. Die loopt hard terug van ruim 5 miljoen in 2021 naar maar 5 ton in 2025.

Burgerforum is altijd kritisch geweest t.o.v. het aardgasloos maken van bestaande woningen. Wij zijn dan ook niet verbaasd dat uit onderzoek bij een 10-tal referentiewoningen duidelijk is geworden dat het aardgasloos maken  van die woningen maar liefst tussen de 20.000 en 50.000 euro zou gaan kosten. Zoals we altijd al zeiden, onhaalbaar en onbetaalbaar. Wij vragen ons af of het collége van dit kostenplaatje is geschrokken?
T.a.v. verduurzaming moet wat ons betreft eerst gekeken worden naar het zogenaamde laaghangende fruit. Nu nog belangrijker door de enorme stijging van de energiekosten en dreigende energie-armoede. Daarom ook steun voor de door D66 opgestelde motie.
Het is goed om te zien dat de gemeente er financieel gezond voor staat, daar hebben we ons altijd ook hard voor gemaakt.
Maar waar we het ook al vaker over hebben gehad, en nu door het college ook onderkend wordt, is dat er structureel te ruim begroot wordt en daardoor vaak veel geld overblijft. Nu houdt BF wel van wat vet op de botten, maar als daarentegen bijvoorbeeld ons voorstel tot verlaging van de kosten van verlenging voor de gehandicaptenkaart afgewezen wordt en moeilijk wordt gedaan over de dekking van 1.000 tot maximaal 4.000 euro, dan is dát niet de zuinigheid die wij graag zien.
De lokale lasten in onze gemeente zijn in vergelijking met gelijksoortige gemeenten hoog (in de provincie nummer 4 van hoogste lasten) en het gemiddelde inkomensplaatje daarentegen gemiddeld vrij laag. Dat raakt vooral Jan Modaal en dat blijft een zorgpunt.
Het viel ons op dat de rioolheffing met maar liefst 11,5% wordt verhoogd en dat klopt niet met wat is vastgelegd in het Gemeentelijk Rioleringsplan van 2018-2022. Wij komen met een motie om dit naar beneden bij te stellen.

Ook is géén invulling gegeven aan het raadsbesluit van 2018 om de voorziening riolering op te splitsen in 2 voorzieningen, nl een voorziening vervanging riolering en een voorziening egalisatie riolering.
In de begroting wordt ook verwezen naar het Integraal VeiligheidsPlan dat door de Raad is vastgesteld. Bij de behandeling is indertijd door de burgemeester benoemd dat er fors wordt ingezet op bestrijding van jeugdoverlast. Daarbij is ook toegezegd dat het Centrum voor Criminaliteit en Veiligheid ingeschakeld zou worden bij de overlast in Overdinkel. Dat zien we niet terug, ook niet in de beantwoording van onze technische vraag over dit onderwerp. Burgerforum wil dat deze toezegging ook nagekomen wordt.
Het afvaldossier en Twence blijft onze belangstelling houden. Wij hebben tégen het contract voor onbepaalde tijd met Twence gestemd. Sindsdien……. is er om een bemiddelaar gevraagd, is AVR een bodemprocedure begonnen en overweegt Almelo een kort geding tegen Twence. De risico's die BF zag hebben zich  - sneller dan verwacht- geopenbaard. BF zal dit kritisch blijven volgen en wil dat het college ons op de hoogte houdt van alle ontwikkelingen (en dat we dit dus niet uit de krant moeten lezen).
Burgerforum is voor nascheiding en blijft zich daar ook hard voor maken. Niet alleen in woorden maar ook in daden

De casus Twence laat zien, hoe lastig de positie en de invloed van de Raad kan zijn wanneer meerdere gemeenten met elkaar samenwerken. Bij alle samenwerkings-verbanden staat de besluitvorming op afstand, maar er worden wel heel belangrijke besluiten genomen die onze inwoners vaak direct raken. Er zit een wetsvoorstel aan te komen om de positie van gemeenteraden te verbeteren en wij denken dat dit hard nodig is. Wij zijn blij het risicomanagementsysteem NARIS terug te zien in de begroting. Hopelijk helpt dit de raad meer zicht te krijgen op de kansen en bedreigingen van samenwerkingsverbanden. We herhalen nogmaals dat bij de informatieverstrekking vanuit het college over samenwerkingsverbanden de 14 uitgangspunten uit de “nota verbonden partijen” centraal zouden moeten staan.
BF heeft aangegeven mogelijke compensatie aan verenigingen en dorpshuizen voor de te betalen OZB van harte te willen steunen. Daarom ook ons logo op de motie die vraagt om subsidiemogelijkheden te verkennen en een en ander verder uit te werken.  

We hebben een motie om de verordeningen te actualiseren én er voor te zorgen dat alle verordeningen en beleidsnotities beter op onze website te vinden zijn.
En wij komen met een motie om eens kritisch te kijken naar de bezwaarschriften-procedure en -commissie.

Tot slot een woord van dank aan allen die hebben meegewerkt aan het tot stand komen van deze begroting.

De motie afvalstoffenheffing is na overleg en aanvulling raadsbreed aangenomen.
De motie m.b.t. bezwaarschriftenprocedure en verordeningen ook.


 
Share our website