Ontsluitingsweg Luttermolen

Ontsluitingsweg Luttermolen met De Lutte Zuid / Ambachtstraat

BURGERFORUM raad 17 juli 2018

Goed dat er een ontsluitingsweg komt, laat dat duidelijk zijn. Maar het tracé waar deze ontsluitingsweg langs zou moeten komen roept verzet op. Indertijd is meerdere keren door de gemeente en door verschillende personen toegezegd aan de stichting Dorpsbelangen en buurtbewoners, dat er ten aanzien van dit tracé nog overleg zou zijn. 
Maar dat is niet gebeurd! Vanmiddag ben ik nog door 1 van de bewoners gebeld die dit ook bevestigd. Op geen enkele wijze is men benaderd en dat vinden we onbegrijpelijk.

Met het tracé zoals dat nu is uitgezet kunnen de buurtbewoners zich niet verenigen en ze vragen om een doortrekking zo zuidelijk mogelijk. Dit om zo meer afstand te krijgen van ontsluitingsweg naar de woningen (behouden woongenot en waarde woningen), maar zeker ook om 4 karakteristieke zeer oude eikenbomen te kunnen sparen. Dit laatste was ook een argument van historische vereniging De Dree Marken, die er terecht op wijst dat er in het Luttermolen al zoveel eiken gesneuveld zijn.

Daarom vragen wij in deze motie om het nu uitgezette tracé alsnog te wijzigen. Het gaat dan om een verschuiving van minimaal 15 meter van het tracé in zuidelijke richting, richting de autobaan A1. Het betreft een verlegging die geen afbreuk doet aan toekomstige bouwpercelen. 
Een en ander uiteraard in overleg met buurtbewoners, Dree Marken en stichting Dorpsbelangen.

MOTIE : ontsluitingsweg Luttermolenveld

De raad bijeen in de vergadering van 17 juli 2018
Overwegende dat:

- de ontsluitingsweg van Luttermolen met De Lutte Zuid – Ambachtstraat is uitgezet zonder overleg met de directe buurtbewoners, terwijl dat van de kant van de gemeente meerdere keren en door meerdere personen wel is toegezegd;
- dit tracé op weerstand stuit bij de buurtbewoners omdat het tracé dicht langs hun woningen gaat, maar de karakteristieke eikenbomen daarmee ook dreigen te sneuvelen;
- dit laatste ook als argument wordt aangedragen door de Dree Marken;
- er voldoende ruimte en mogelijkheden zijn het tracé in zuidelijke richting, dus richting A1 op te schuiven;
- daarmee bezwaarprocedures worden voorkomen en buurt en de Dree Marken tegemoet wordt gekomen in hun wensen.

Verzoekt het college
• Het besluit terug te draaien en te kiezen voor een tracé dat minimaal 15 meter opschuift in zuidelijke richting.

En gaat over tot de orde van de dag

Burgerforum, Lies ter Haar, fractievoorzitter

Share our website