Nabeschouwing voorjaarsnota

ZONDER INSPANNINGEN GEEN SUCCES

De afgelopen raadsvergadering hebben we terug gekeken op 2022 en vooruit gekeken naar 2023 en verder. Wij hebben al het nodige bereikt de afgelopen tijd, maar er blijft ook nog heel veel te doen en daar zullen we hard aan blijven werken.

De komende jaren staan er grote opgaven te wachten op het gebied van wonen, armoedebeleid, zorg, veiligheid, energietransitie stikstof- en water. Al deze opgaven worden bemoeilijkt doordat het vertrouwen in de politiek nog steeds daalt. Burgerforum vindt het daarom belangrijk dat wij ook als raad -coalitie én oppositie- werken aan het herstel van vertrouwen. Daarnaast dat de “ja mits” houding in plaats van “nee, tenzij” houding vanuit de gemeente uitgangspunt blijft in de contacten met burgers, ondernemers, verenigingen en stichtingen.

Korte terugblik… een greep uit….
Er is ingezet op energiearmoede, eenzaamheid en mantelzorg.  De grens voor inkomenstoeslag tot 130% verhoogd Er is een nieuwe opzet gekomen voor de vrijwilligersdag. De jeughuiskamer is een succes. Er kwam een avondopenstelling publieksbalie op de donderdag en de website van de gemeente is verbeterd.

Acties die al ingezet zijn of nog komen
Volgend jaar komt er een korting op de afvalstoffenheffing en dat hopen we ook de jaren er op te kunnen doen. Op het gebied van Burgerinbreng zijn stappen gezet. Er komt een kinderburgemeester en kinderraad. Ervaringsdeskundigen zullen worden ingezet op verschillende terreinen. De ontwikkelingen op de Aloysiuslocatie vorderen gestaag. Er is geld gereserveerd voor de sporthal in De Lutte en de centrumplannen in alle kernen. Dat geldt ook voor de dorpshuizen in Glane en Beuningen. Er loopt een onderzoek naar de toekomstbestendigheid van onze industrieterreinen, want het is belangrijk dat onze ondernemers kunnen blijven ondernemen.

Uitgelicht:
Wonen
Op het gebied van wonen zien we veel mooie ontwikkelingen: in Losser (het Hannekerveld, de voormalige Martinusschool, het Keizershofje en de Martinuskerk), in Overdinkel (Geurmeij), in de Lutte (de Lutte Noord en Nachtegaalstraat) en in Beuningen (Sterrebos, Edwina van Heek). Wat ons betreft zien we ook liever nog vandaag dan morgen de schop in de grond. Maar naast regionale en Brusselse afspraken en een rem op bouw door de stikstofproblematiek, is er ook sprake van krapte op de arbeidsmarkt en een tekort aan bouwmaterialen. Het wordt er dus niet makkelijker op. Burgerforum wil desondanks een verdere versnelling van de woningbouw en doorstroming op de woningmarkt.

Onze jeugd
Onze jongeren in de verschillende kernen hebben behoefte aan een plek waar zij elkaar kunnen ontmoeten en aan activiteiten kunnen deelnemen. Fundament krijgt extra geld om hiermee aan de slag te gaan. Fundament Jeugd Support organiseert overigens op dit moment al diverse activiteiten voor onze jongeren.

Er komt een jeugdhonk voor jongeren van 12 tot en met 17 jaar in de voormalige sportkantine aan de Bookholtlaan  in Losser. De locatie wordt samen met de jongeren ingericht en ook worden er gezamenlijk activiteiten bedacht.

Armoedebeleid en stapeling van kosten
Wat Burgerforum betreft wordt de eigen bijdrage van de meedoenregeling geschrapt en wordt er versneld uitvoering gegeven aan de motie kinderarmoede. Iedereen moet mee kunnen doen aan de samenleving en daarom hebben wij het college opgedragen om bij het opstellen van de inclusie-agenda ook te kijken naar de stapeling van (zorg)kosten.

Energietransitie en energiearmoede
Op het gebied van duurzaamheid gebeurt al veel en is extra geld gereserveerd. De energiemarkt blijft de komende tijd echter grillig, vandaar dat het niet gebruikte deel van de gelden voor de energiearmoede gereserveerd moet blijven. Iedereen moet mee kunnen doen aan de energietransitie, dat is voor Burgerforum het uitgangspunt!

Zorg en samenwerkingsvormen
Wij willen bij nieuwe aanbestedingen in de zorg vóóraf betrokken worden. Want ook bij veel onderdelen op het gebied van zorg komt de raad steeds meer op afstand te staan en is bijsturen lastiger. Een sterke Raad is essentieel om ook in samenwerkingsvormen de belangen voor onze gemeente goed te kunnen blijven behartigen!

Ontwikkelingen landelijk gebied
Er is 1 miljoen beschikbaar gesteld voor landschapsonderhoud en 200.000 euro voor een nulmeting en extra ondersteuning. We doen mee aan de versnellingsagenda van de landbouwers en zijn vertegenwoordigd bij de gebiedsgerichte aanpak Noord Oost Twente. Burgerforum heeft onlangs het college de opdracht gegeven na de nulmeting (de stand van zaken nu), zo snel mogelijk alle gevolgen van de actuele ontwikkelingen op het gebied van water en stikstof voor onze boeren in kaart te brengen en te kijken wat we als gemeente daarin kunnen betekenen.
Daarnaast hebben wij extra inzet gevraagd als het gaat om de productie van biogas. Andere verdienmodellen zijn essentieel voor onze boeren om met hun bedrijven toekomstbestendig door te kunnen gaan.

Tot slot
We kunnen terugzien op een vergadering waarin we -met respect voor elkaars mening- goed hebben samengewerkt. Laten we dit vasthouden in het belang van onze gemeente!

In het algemene stuk alle ingediende moties en ons stemgedrag.

BURGERFORUM LOKAAL BELANG VOOROP!
www.burgerforum.com
info@burgerforum.com
 
Share our website