Nabeschouwing Raad juni 2023

Burgerforum……Lokaal belang voorop!

Begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen
De wethouder had al toegezegd klachtenregeling en privacybeleid in te brengen tijdens de vergadering van de omgevingsdienst. Beide regelingen voldoen wat ons betreft niet meer aan wat burgers tegenwoordig hiervan mogen verwachten.

Biogasmotie
Burgerforum heeft samen de VVD voorgesteld om de warmtetransitie, en in het bijzonder de opwekking van biogas, concreter vast te leggen in de RES 2.0. De gemeenteraden konden namelijk hun wensen en bedenkingen kenbaar maken n.a.v. de concept RES. Deze motie (raadsbreed aangenomen) is wat ons betreft een mooi vervolg op de eerder door de VVD ingediende motie om de regelgeving rondom biogasopwekking te vereenvoudigen.

Nulmeting
Burgerforum vindt het belangrijk dat onze agrarische sector goed in kaart wordt gebracht gezien alle problematiek die speelt. We hebben daar het afgelopen jaar dikwijls op gewezen. We hebben het college opgeroepen om na deze inventarisatie ook de gevolgen van de opgaven op het gebied van water en stikstof in kaart te brengen. Deze raadsbreed aangenomen motie past binnen een actievere houding van de gemeente Losser op dit terrein. Het afgelopen jaar is er al 1 miljoen beschikbaar gesteld voor landschapsonderhoud, extra ambtelijke capaciteit gekomen en nemen we deel aan de versnellingsagenda

www.burgerforum.com
Volg Burgerforum op Facebook, Twitter en Instagram

 
Share our website