Motie van afkeuring

BURGERFORUM  MOTIE VAN AFKEURING

 

 

 

De raad der gemeente Losser in vergadering bijeen d.d. 24 juni 2008

 

Onderwerp: Voorjaarsnota 2008           agendapunt 4

De Raad

 

Constaterend dat:

 

 

·        Het eigen vermogen van de gemeente Losser in 2007 is gedaald

·        Uit de kasstroomoverzichten blijkt dat er zowel in 2006 als 2007 sprake is van een uitstroom van middelen, dat wil zeggen meer uitgaven dan inkomsten

·        De risicoreserve onder de vastgestelde norm zit

·        De financiële positie van de gemeente op alle fronten is verslechterd

 

Tevens constaterende dat:

-         Een van de hoofdthema’s van het college was het voeren van een gedegen financieel beleid

-         Het college hierin duidelijk tekort is geschoten

 

Spreekt haar afkeuring uit over het door het college gevoerde financiële beleid dat tot deze verslechterde financiële positie heeft geleid.

 

 

en gaat over tot de orde van de dag.

Burgerforum              Jos    Tijdhof              fractievoorzitter

 

Share our website