Motie parkeerkosten MST

BF parkeerkosten MST

We komen opnieuw met een motie om breed te protesteren tegen de hoge parkeerkosten MST.

Wat ons betreft ligt de zwarte Piet bij beide partijen die indertijd de deal hebben gesloten om dit streekziekenhuis in het centrum van Enschede te bouwen.
De stukken hierover zijn duidelijk. Enschede wilde dit ziekenhuis met de hoofdingang richting van Heekplein om extra bezoekers naar het centrum te krijgen en bovendien de van Heek parkeerplaats te vullen, ..... het MST had baat bij de extra lening met rentevoordeel van Enschede, eiste op haar beurt een roltrottoir vanuit de garage naar het ziekenhuis en tegemoetkoming van de kant van Enschede voor een kortingsregeling.

De deal werd op deze basis gesloten en de patiënten en bezoekers zijn nu de dupe.

Eerder al hebben we actie gevoerd en deels heeft dit geleid tot aanpassing van tarieven en kortingsregeling. Helaas wordt die kortingsregeling nu weer teniet gedaan door een forse verhoging. (Van Heekgarage: Daar geldt een uurtarief van 2,90 euro. Kortingsregelingen zijn in de vorm van een dagkaart (langer dan vijf uur parkeren) en een strippenkaart (vijf bezoeken binnen twee weken). De prijzen van deze regelingen stijgen vanaf maandag: een dagkaart van 6,50 naar 7 euro en een strippenkaart van 14 naar 20 euro.)

Enschede heeft opnieuw aangegeven geen mogelijkheden te zien om het MST extra tegemoet te komen. Ongelooflijk als je dit afzet tegen andere besluiten die ze nemen, zoals kwijtschelding van een lening van Twente voor 5 miljoen. Dat je als centrumgemeente dan opnieuw durft te zeggen dat er geen geld is voor een extra handreiking parkeerkosten is onbegrijpelijk.
Daarom weer tijd voor actie en deze motie.

MOTIE PARKEERTARIEVEN MST

De raad van de gemeente Losser, in vergadering bijeen april 2019
Overwegende dat:
• het Medisch Spectrum Twente (MST) als top klinisch ziekenhuis de functie van streekziekenhuis vervult voor Twente en de Achterhoek en dus ook veel patiënten en bezoekers afkomstig zijn uit de regio;
• patiënten en bezoekers veelal aangewezen zijn op vervoer per auto;
• nu de kortingsregeling van het MST fors wordt bijgesteld en de gemeente Enschede de parkeerkosten ook weer heeft verhoogd de kosten alleen maar toenemen;
• deze kosten vaak nog bovenop de eigen bijdragen en andere zorgkosten komen en daardoor het risico op mijden van zorg toeneemt;
• er wel kortingsregelingen zijn, maar daarvoor slechts een kleine, selecte groep in aanmerking komt en er bovendien weinig bekendheid is gegeven aan deze regelingen;
• de hoogte van de parkeertarieven een zaak is van de gemeente Enschede en het MST die daarover samen afspraken maken;

Verzoekt het college om:
• Alles wat in haar vermogen ligt in het werk te stellen opdat de parkeertarieven in de H.J. van Heekparkeergarage voor patiënten en bezoekers van het MST Enschede fors worden verlaagd;
• Hierover contact op te nemen met het MST, de gemeente Enschede en de zorgaanbieders en hier bovendien aandacht voor te vragen in daartoe geëigende regionale bijeenkomsten;

Draagt de griffie op:
• Deze motie te sturen naar de betreffende gemeenten in Twente en de Gelderse Achterhoek, met het verzoek deze motie te ondersteunen.
En gaat over tot de orde van de dag

Burgerforum Lies ter Haar, fractievoorzitter
De motie is met 6 voor (Burgerforum) en 12 tegen (CDA, VVD, D66 en PvdA) verworpen.
Share our website