Motie openbare toiletten

BURGERFORUM / Motie en betoog openbare toiletten
Je hebt hoge nood of je moet nodig je stomazakje verwisselen en er is geen WC in de buurt. Veel mensen overkomt het. En het is ook voor veel mensen de drempel om dan maar niet meer op pad te gaan. We willen dat iedereen kan meedoen, een inclusieve samenwerking met een mooi woord. Nu, dan is er nog wel wat werk aan de winkel, ook in onze eigen gemeente, en daarmee bedoel ik dan ook alle kerkdorpen. Ook in onze gemeente is behoefte aan openbare toiletten. Mensen met buik- of blaasproblemen of andere chronische beperkingen, maar ook mensen in een rolstoel zeggen namelijk dat ze soms thuisblijven uit angst niet snel genoeg bij een wc te kunnen komen.
De landelijke actie en petitie “Help, waar kan ik naar de WC” was een groot succes en heeft het probleem waar veel mensen mee kampen nog eens nadrukkelijk onder de aandacht gebracht.
Met de hoge nood app kun je de openbare toiletten aanmelden, maar ook opzoeken waar ze wel en niet zijn en of het gratis of tegen betaling is.

De petitie was een idee van het platform “Waar kan ik naar de WC” https://www.waarkaniknaardewc.nl/, een initiatief van de Maag/Lever/Darm stichting, Stomavereniging, CCUVN (ziekte van Crohn of Colitis) PDS (Prikkelbare Darm Syndroom) en SPKS Leven met kanker aan het spijsverteringsverhaal {en wordt gesteund door de KBO-PCOB, ANBO, NTFU (wielersportbond), De Zonnebloem, Ieder(in) en Continentie Stichting NL.}
Tijdens onze verkiezingscampagne, maar ook onlangs weer door de voorzitter van de stomavereniging dhr. De man werd het belang van openbare toiletten voor mensen met blaas en darmproblemen nog eens extra duidelijk gemaakt. Maar ook aan rolstoeltoegankelijke openbare toiletten is een nijpend gebrek. Als wij een inclusieve samenleving willen, waar iedereen kan meedoen, zullen we ook hier wat voor moeten regelen.
Daarom ook volgende motie.
Motie
Onderwerp: Openbare toiletten
 
De raad van de gemeente Losser in vergadering bijeen op 5 juni 2018
 
Constaterende dat
  • Er binnen de winkelgebieden van Losser geen, althans onvoldoende, openbare volledig(rolstoel) toegankelijke toiletvoorzieningen aanwezig zijn.
  • Uit onderzoek blijkt dat als mensen makkelijker en vaker naar het toilet kunnen, zij langer blijven winkelen en meer geld uitgeven, wat onze middenstand ten goede komt en de winkelleegstand tegengaat.
  • Met name door de transitie in het sociale domein (Wmo, de Participatiewet en Jeugdzorg) er een taak ligt voor gemeentelijke overheden om beleid te formuleren en kaders te stellen ten aanzien van openbare of opengestelde toiletvoorzieningen.
  • Vanwege het VN-verdrag voor de rechten van chronische zieken en gehandicapten gemeenten verplicht zijn een plan van aanpak(‘lokale inclusie agenda’) op te stellen om chronisch zieken en gehandicapten beter mee te laten doen aan het leven van alledag, waarbij voor buik- en blaas patiënten ‘meer toiletten’ een plek in dit plan moeten krijgen.
  • Door de beschikbaarheid van meer openbare toiletten met name ouderen en chronisch zieken als buik- en blaas patiënten meer de deur uit zouden durven gaan, de kans op eenzaamheid vermindert en dat indirect weer een gunstige invloed kan hebben op onder meer de kosten voor maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
  • De gemeente toiletten in gemeentelijke gebouwen kan openstellen voor passanten en dit aan kan geven met herkenbare en eenduidige stickers en de toiletlocatie kan aanmelden bij de “HogeNood”-app
  • Er veel gemeenten al in overleg met horeca, winkels en supermarkten zijn gekomen tot openstelling toiletten voor passanten en aanmelding in de HogeNood-app
 
Draagt het college op,
  1. Een inventarisatie te (laten) verrichten naar de mogelijke locaties en beschikbaarheid van openbare en opengestelde (rolstoeltoegankelijke) toiletvoorzieningen binnen de kernen van onze gemeente
  2. Toiletten in gemeentelijke gebouwen open te stellen voor passanten en aan te melden bij de HogeNood-app.
  3. Voor 1 november 2018 aan de raad terug te koppelen hoe het deze motie heeft uitgevoerd
 
En gaat over tot de orde van de dag
Burgerforum                    Lies ter Haar               fractievoorzitter
 
Share our website