Motie Domiijn aangenomen

........over Domijn.

Er is een motie ingediend door VVD, CDA en Burgerforum die hieronder staat (formele taal, maar zo gaat dat in de raad..). In onze ogen véél te laat, maar toch... eindelijk wordt er wat gedaan.
Jarenlang heeft iedereen zitten slapen, zowel raad als college hebben de kop in het zand gestoken. Jaren lang roepen wij al dat het anders moet. Hebben brieven geschreven, in de raad mo...ties ingediend, Domijn aangeschreven en gesprekken daarmee gehad. Nu heeft dit in Overdinkel moeten gebeuren, voordat men écht tot actie kwam. Jammer van al die verloren jaren, want nu zitten we al op een glijdende schaal die moeilijk weer recht te krijgen is.
Maar goed, sámen zullen we het toch moeten gaan doen!

zie onderstaand de motie die raadsbreed is aangenomen.

De Raad, constaterende dat

• Er onder de inwoners van Overdinkel frustratie heerst over de wijze waarop huurwoningen van de woningstichting Domijn worden toegekend.
• In Overdinkel projecten zoals de 'Overdinkel generator” worden uitgevoerd om sociaal zwakkeren extra te ondersteunen.
• De gemeente Losser geen invloed kan uitoefenen op de woningtoewijzing.

De Raad, overwegende dat

• Het vreemd is dat de gemeente geen invloed heeft op de woningtoewijzing terwijl zij wel te maken heeft met de gevolgen, zowel in financiële zin als in maatschappelijk opzicht.

• Het recht op vrije vestiging gehandhaafd moet blijven, maar tegelijkertijd ook rekening moet worden gehouden met het absorptievermogen van een kerkdorp en buurten daarin.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders om
Domijn te verzoeken:

• De verhuurgegevens over januari 2010 tot oktober 2013 te verstrekken, waaruit per jaar blijkt:
o Hoeveel woningen er per kerkdorp in de gemeente Losser verhuurd zijn aan mensen die van buiten de gemeente komen
o Hoeveel woningen er per kerkdorp in de gemeente Losser verhuurd zijn aan mensen die
Verzoekt het college van burgemeester en wethouders om
Domijn te verzoeken:
De verhuurgegevens over januari 2018 tot oktober 2013 te verstrekken, waaruit per jaar blijkt:
Hoeveel woningen er per kerkdorp in de gemeente Losser verhuurd zijn aan mensen die van buiten de gemeente komen
Hoeveel woningen er per kerkdorp in de gemeente Losser verhuurd zijn aan mensen die reeds inwoner waren van de gemeente Losser

Een of meerdere alternatieven uit te werken voor het momenteel gehanteerde lotingssysteem. Hierin het volgende meenemen:
Mogelijk andere wegingselementen, bijvoorbeeld een mogelijkheid om de duur van de inschrijving te laten meetellen voor de kans op een woning (langer ingeschreven is een hogere kans)
Voorzien in een mogelijkheid om tijdelijk bij toewijzingen van woningen in een specifieke buurt van de gemeente Losser, een door de gemeente opgesteld beleid te hanteren. De gemeente specificeert de periode, buurt en beleid.
De voor- en nadelen van de verschillende alternatieven

• Deze gevraagde gegevens en alternatieven te rapporteren aan de gemeenteraad

VVD, CDA, Burgerforum
Share our website