Motie Diftar

Helaast kreeg deze motie om tussentijds te kunnen bijstellen als mensen toch duurder uit zijn of er andere problemen zijn om een en ander bij te stellen GEEN STEUN van de andere partijen.

Motie

Onderwerp:      Monitoring diftar
Agendapunt 12:       Belastingverordeningen:        Reinigingsheffingen (Afvalstoffenheffing)
 
De raad, in vergadering bijeen 19 december 2017
 
Overwegende dat:
  • Per 1 januari 2018 overgegaan wordt tot Diftar conform vastgesteld beleid;
  • De gevolgen van de uitwerking in de praktijk op onderdelen nog onduidelijk is, zoals bij hoogbouw, seniorenwoningen/-appartementen, maar ook voor medisch afval waarbij een medische indicatie nodig is;
  • Ook onduidelijk is hoe het uitpakt als mensen gebruik moeten maken van incontinentiemateriaal maar dit niet onder medische indicatie valt;
  • Om deze redenen is afgesproken dat de resultaten van diftar gemonitord worden in het voorjaar van 2019;
  • Het uitgangspunt was dat scheiden moet lonen en de kosten op zijn minst gelijk moeten blijven.
Verzoekt het college
  • In de monitoring begin 2019 specifiek de financiële gevolgen voor de verschillende groepen van inwoners mee te nemen;
  • Daar waar nodig, met terugwerkende kracht, te komen met aanpassingen van de tarieven als blijkt dat de uitwerking niet uitpakt zoals verwacht of tegen extra kosten opgelopen wordt;
  • Het zwerfafval te monitoren met als doel om te kunnen beoordelen of dit toeneemt na de invoering van Diftar.
 
En gaat over tot de orde van de dag
 
 
Burgerforum                        Lies ter Haar               fractievoorzitter


 
Share our website