Motie afschaffen huurdersheffing

BURGERFORUM Toelichting Motie Verhuurdersheffing
(Lies ter Haar)

Op zich is de inhoud van de motie al duidelijk, maar toch maar een korte toelichting.

In 2013 is de verhuurdersheffing ingevoerd, indertijd mede ingevoerd om het begrotingstekort tegen te gaan.
De woningcorporaties betalen vanaf dat jaar een heffing over de WOZ waarde van de huurwoningen.

Vanaf het begin was hier al veel kritiek op en de signalen om de verhuurdersheffing af te schaffen worden alleen maar luider.
Het COELO (Centrum Onderzoek Economie Lagere Overheden, RU Groningen) deed onderzoek naar de verhuurdersheffing en concludeerde ook dat deze huurdersheffing tot economische verstoringen leidt.
De lasten komen via huurverhoging vooral terecht bij sociale huurders met een laag inkomen. Het COELO onderzoek toont verder aan dat de te verwachten effecten inderdaad zijn opgetreden: hogere huren, minder nieuwbouw en meer verkoop sociale huurwoningen.

Aedes, VNG en Woonbond vonden zich -mede n.a.v. dit onderzoek- in een gemeenschappelijk pamflet 'Stop de belasting op sociale huur', Volgens de organisaties zijn de miljarden die woningcorporaties via de verhuurdersheffing afdragen aan de schatkist hard nodig in de sociale huursector.
Het advies is dan ook “schaf de verhuurdersheffing af”.
De motie is bedoeld om dit signaal ook vanuit de gemeenten te laten horen.

De motie is mede ingediend namens D66 en kreeg steun van PvdA en CDA en is aangenomen.MOTIE:
De raad in vergadering bijeen d.d. 4 februari 2020
Onderwerp: Verhuurdersheffing woningcorporaties
Constaterende dat:
• Woningcorporaties sinds 2013 een verhuurdersheffing aan het Rijk moeten betalen over de WOZ-waarde van (sociale) huurwoningen;
• Dit betekent dat elk jaar ca. 2 maanden huur per woning afgedragen moet worden aan het Rijk;
• Het huidige systeem onvoldoende mogelijkheden en stimulans biedt voor verduurzaming en nieuwbouw van sociale huurwoningen;

Overwegende dat:
• Woningcorporaties een voortrekkersrol hebben bij de energietransitie van de bebouwde omgeving en het leefbaar houden van dorp, stad en platteland;
• Woningcorporaties door deze heffing minder kunnen investeren in nieuwbouw, leefbaarheid, verduurzaming en het betaalbaar houden van de huurprijzen;
• Woningcorporatie Domijn nauwelijks aanspraak kan maken op heffingskorting voor nieuwbouwwoningen omdat Losser geen aangewezen schaarste gebied is en er geen concrete nieuwbouwplannen zijn;
• Woningcorporatie Domijn, doordat ze al geïnvesteerd heeft in het verduurzamen van een deel van haar woningen, niet of nauwelijks in aanmerking komt voor korting op de verhuurdersheffing;
• Woningcorporatie Domijn door gezond financieel beleid nu oneerlijk benadeeld wordt;
Verzoekt het college:
• In samenwerking met de Twentse gemeenten, woningcorporaties en
de VNG er bij het Rijk op aan te dringen tot herziening of afschaffing te komen van de verhuurdersheffing;
• Deze motie via de griffies te delen met alle andere Overijsselse gemeenten en de Eerste en Tweede Kamer;
Namens de fracties van:
Burgerforum, Lies ter Haar, fractievoorzitter
D66, Ronald Ringenoldus, fractievoorzitter
PvdA, Jimme Nordkamp, fractievoorzitter

Share our website