Maatregelen weren vrachtverkeer centrum DE LUTTE

  • Home
  • Nieuws
  • Maatregelen weren vrachtverkeer centrum DE LUTTE
Eind 2014 hebben wij in de commissie ruimte volgende vraag gesteld (overigens een item dat door meerdere politieke partijen en Dorpsbelangen De Lutte ook herhaaldelijk is aangehaald).

Commissie ruimte, vraag Burgerforum:

Onveilige verkeerssituatie centrum De Lutte.
In verband met het toenemend vrachtverkeer en landbouwverkeer ontstaan er veelvuldig onveilige verkeerssituaties tussen het vrachtv...erkeer en fietsers, met name schooljeugd, toeristen en wandelaars.
Deze problematiek is ook tijdens dorpsvisies aan de orde geweest.
Is het mogelijk hier een verbod voor vrachtverkeer en landbouwverkeer in te stellen. Met name de Plechelmusstraat, Dorpsstraat en de Lossersestraat ?
Eventueel deze problematiek als agendapunt op te voeren in een
commissievergadering.

Weth. Wildschut gaf toen als antwoord dat er al aan gewerkt werd en
dit is het collegebesluit dat in december is genomen t.a.v. dit onderwerp.

Besluitenlijst

16-12-2014 Geslotenverklaring Bentheimerstraat en het centrum van De
Lutte voor doorgaand vrachtverkeer.
INFO:
De Bentheimerstraat, tussen de N735 en de grensovergang, is ingericht als erftoegangsweg met een maximumsnelheid van 60 km/h. Deze weg maakt onderdeel uit van het onderliggende wegennet en is niet bedoeld voor doorgaand vrachtverkeer. Het verdient aanbeveling deze weg hiervoor gesloten te verklaren. De geslotenverklaring uitbreiden met het centrum van De Lutte.

Dit om te voorkomen dat vrachtverkeer dit als alternatieve route gaat
gebruiken.
Plaatselijke ondernemers, na toetsing, ontheffing verlenen.

• De functie van erftoegangsweg benadrukken;
• Gehoor geven aan diverse klachten uit verleden;
• Concurrerende bedrijfsvoering niet in gevaar brengen; Met als
kanttekeningen:
• Werking deels afhankelijk van handhaving;
• Oneigenlijk gebruik ontheffingverlening.
In te stemmen met:
1. Het nemen van een verkeersbesluit inhoudende de Bentheimerstraat, vanaf de N735 tot aan de grensovergang en de bebouwde kom van De Lutte, gesloten te verklaren voor doorgaand vrachtverkeer;
2. Plaatselijke ondernemers, na toetsing, in aanmerking laten komen voor ontheffing verlening van de geslotenverklaring.

....................einde tekst.............

Maar nu nog wel even de juiste borden plaatsen wat de geslotenverklaring betreft!
Share our website