Lijst karakteristieke panden

 
 
Uw raad heeft op 16 december 2014 unaniem de ‘motie authentieke panden’ (14.0020102) aangenomen. Er is geconstateerd dat zich in het centrum van Losser, naast de rijks- en gemeentelijke monumenten, ook andere panden met cultuurhistorische- en architectonische waarden bevinden. Deze panden zijn bepalend voor het authentieke karakter van het centrum van Losser, maar zijn niet (planologisch) beschermd. Er is sprake van een zogenaamde ‘tussencategorie’. Uw raad heeft het college van B&W in de motie verzocht om de sloop van dergelijke panden te voorkomen door een regeling op te nemen in het te actualiseren bestemmingsplan voor het centrum van Losser, die deze tussencategorie beschermt.  
 
Inventarisatie door Het Oversticht Deskundigen van Het Oversticht hebben de panden vanaf de openbare weg bekeken en gefotografeerd. Per adres is de waarde van het pand bepaald aan de hand van 4 vooraf vastgestelde selectiecriteria:  Architectonische waarde   Cultuurhistorische waarde  Stedenbouwkundige waarde  Mate van gaafheid/herkenbaarheid 
 
Per criterium is een score bepaald. Elk pand kan maximaal 12 punten behalen. Vanaf 8 punten wordt een pand als karakteristiek aangemerkt. Panden met een score minder dan 8 punten zijn niet als karakteristiek aangemerkt. In de inventarisatie is een lijst opgenomen met daarin onderscheid tussen de karakteristieke en niet-karakteristieke panden. 
 
Uitwerking in de ‘Notitie karakteristieke gebouwen centrum Losser’.  Vervolgens is in de ‘Notitie karakteristieke gebouwen centrum Losser’ vastgelegd op welke wijze de karakteristieke gebouwen in het nog te actualiseren bestemmingsplan Losser centrum planologisch worden beschermd. De planologische bescherming van een karakteristiek pand gaat doorgaans minder ver dan bij een monument. Daarom is gekozen voor een regeling die daarin enige flexibiliteit biedt, passend bij het karakter van deze ‘tussencategorie’. De regels van het nog 
te actualiseren bestemmingsplan die bij de aanduiding ‘karakteristiek’ horen, geven aan dat het verboden is om zonder (of in afwijking van) een vergunning, het pand geheel of gedeeltelijk te slopen. Bij verbouw en vernieuwing dienen de specifieke waarden en karakteristieke eigenschappen van het pand meegewogen te worden. Het is een bewuste keuze om in de sloopregeling flexibiliteit te bieden aan wenselijke nieuwbouwontwikkelingen. Het is namelijk niet gewenst om potentiële centrumvernieuwing ‘op slot te zetten’. Centrumvernieuwing is namelijk noodzakelijk om de vitaliteit en ruimtelijke kwaliteit van het centrum van Losser te behouden en te versterken.  
 
Ter inzage legging  De ‘Notitie karakteristieke gebouwen centrum Losser’ en de daarbij behorende ‘Inventarisatie en waardering K-panden Losser’ liggen met ingang van 28 september 2017 voor een ieder ter inzage. Gedurende deze termijn kan een ieder zijn/haar zienswijze indienen. Voorafgaand aan de procedure worden de eigenaren van panden die als ‘karakteristiek’ zijn aangemerkt schriftelijk geïnformeerd. Tevens worden voorafgaand aan de procedure de Historische Kring Losser en de Monumentencommissie per mail op de hoogte gebracht van de ter inzagelegging van de stukken. De notitie is digitaal in te zien op www.losser.nl onder het kopje bekendmakingen.  
 
Vervolg De notitie wordt uiteindelijk vastgesteld door uw raad. De ‘Notitie karakteristieke gebouwen centrum Losser’ en de daarbij behorende ‘Inventarisatie en waardering K-panden Losser’ geven richting aan de planologische implementatie zoals verzocht in de motie van de gemeenteraad. De daadwerkelijke planologische verankering zoals neergelegd in voorgenoemde notitie vindt pas plaats nadat het nog te actualiseren bestemmingsplan voor het centrum van Losser in werking treedt. Naar verwachting zal dit in 2018 zijn.  
 
Share our website