laatste nieuws oversteek Lagafietspad Hoofdstraat

  • Home
  • Nieuws
  • laatste nieuws oversteek Lagafietspad Hoofdstraat
Het laatste nieuws over de fietsoversteek Lagapad - Hoofdstraat.

Op 21 Juli 2022 bent u per raadsinformatiebrief geïnformeerd over de uitkomsten van het bestuurlijk overleg tussen Wethouder van Essen en Gedeputeerde Boerman van de Provincie Overijssel met betrekking tot de fietsoversteek van de N731 (Hoofdstraat) ter hoogte van de Nijverheidsstraat.
In voornoemde raadsinformatiebrief bent u tevens geïnformeerd over het vervolg en is de toezegging opgenomen dat u geïnformeerd zult worden over de uitkomsten van het onderzoek en de daaropvolgende (ambtelijke) afstemming. Verkeerskundig adviesbureau Goudappel heeft een variantenstudie gedaan met betrekking tot deze locatie en de bijbehorende rapportage opgeleverd.

Middels deze raadsinformatiebrief delen we de betreffende rapportage met u, zodat u kennis kunt nemen van de onderzochte varianten.

Ambtelijke afstemming
In November/December 2022 zal ambtelijke afstemming plaatsvinden tussen de verkeerskundige van de gemeente Losser en de verkeerskundige van de Provincie Overijssel op basis van de
betreffende rapportage. Tijdens deze ambtelijke afstemming zullen de varianten (zoals onderzochdoor Goudappel) worden getoetst op basis van het vigerende beleid van de Provincie Overijssel als wegbeheerder, maar ook op (financiële en (verkeers)technische) haalbaarheid evenals ruimtelijke inpasbaarheid. Gezien de eventuele impact van de verschillende maatregelen op bijvoorbeeld industrieterrein De Pol en de aldaar aanwezige bedrijven, zullen de varianten in relatie tot de Traverse N731 (Gronausestraat, Burgemeester van de Sandtplein, Hoofdstraat) binnen de bebouwde kom moeten worden bezien.

Vervolg
Op basis van deze ambtelijke afstemming zal in kaart worden gebracht welke (on)mogelijkheden er zijn. Wij zullen u informeren over de uitkomsten van de ambtelijke afstemming met de Provincie Overijssel.

Onderzoek naar mogelijkheden fietsoversteek
Share our website