Raad juni 2020

Beschouwing bij voorjaarsnota                                  BURGERFORUM 
 
De afgelopen maanden zijn we gegeseld door het Coronavirus. Ongekend en met grote impact op de samenleving. Het heeft duidelijk gemaakt hoe kwetsbaar we zijn. Op sociaal, financieel en maatschappelijk gebied zal de Coronacrisis zijn sporen nalaten. Mensen die hun baan verliezen, hun bedrijf en soms zelfs hun huis. En we zijn er nog niet… en vooral die onzekerheid brengt onrust. …….Maar deze crisis heeft ook duidelijk gemaakt dat we niet bij de pakken neerzitten en er voor elkaar willen zijn. Het was mooi om te zien wat er allemaal aan initiatieven werd ontwikkeld.
 
CORONA NOODFONDS
Om de onvoorziene kosten die in verband staan met deze crisis op te vangen hadden we in een eerdere vergadering willen voorstellen een Corona noodfonds van 1 miljoen in te stellen. We kregen daarvoor toen geen steun. Het is goed dit als stelpost van 5 ton voor dít en volgend jaar wél terug te zien in de voorjaarsnota.
 
FINANCIEN
Hoewel we door strak financieel beleid gelukkig een goed gevulde reservepot hebben, zitten we meerjarig gezien in 2024 met een tekort. Naast de gevolgen van de Coronacrisis dreigt ook de nieuwe verdeling van het gemeentefonds slecht uit te pakken voor plattelandsgemeenten. Dat vraagt om bijsturing en de broekriem tijdig aanhalen, want BF wil niet terug naar vroegere tijden toen Losser financieel in zwaar weer zat.                                                                                                                 We begrijpen dan ook de zorgen vanuit Beuningen, De Lutte en Glane m.b.t het opknappen van de kernen. Deels is een en ander al in gang gezet of liggen er al plannen, maar het gaat uiteindelijk om de daadwerkelijke uitvoering. Is daar nog genoeg geld voor? Wij vragen het college of die zorg gerechtvaardigd is.
Dat geldt ook voor het onderhoud van wegen. We noemden al vaker de Kloppen-straat. Zaak om deze straat bij de behandeling van het MeerjarenInvesteringsPlan in oktober naar voren te halen.
Met de opknapbeurt van het centrum van Losser en de nieuwe sporthal zijn we blij. En uiteraard kun je zo’n groot project niet uitvoeren zonder de nodige overlast, maar we krijgen er een prachtig centrum voor terug.
BF gaat niet akkoord met Compensatie ziektekosten Enschede voor een bedrag van 102.800 euro. Bij de totstandkoming van de samenwerking was het argument dat een van de grote voordelen van deze samenwerking was, dat wij minder kwetsbaar zouden zijn, vooral bij ziekte, en we dan zouden kunnen terugvallen op de grote pool van Enschede. Elk jaar dik over de 1 ton hiervoor betalen vinden wij onacceptabel. Wij komen met een amendement.
Er wordt extra 2 ton -bovenop de 500.000 en 150.000 euro verkregen subsidie- gevraagd voor het fietspad achterlangs De Pol: Wij hebben al eerder aangegeven hier moeite mee te hebben. Ook hier een amendement.
Maar wél willen we de 55.000 euro voor toegankelijkheid publieke locaties voor personen met een beperking. Er ligt een amendement klaar om dit geld wél beschikbaar te stellen.
Ook willen wij budget voor voortzetting van de functie van centrummanager.
 
LOKALE WOONLASTEN
Het college spreekt van een evenwichtige ontwikkeling van de woonlasten. Maar als je onze woonlasten, m.n. de eenpersoons huishoudens, vergelijkt met gelijksoortige gemeenten, dan zitten we hoog. De komt mede door de afvalstoffenheffing. We weten dat dit ook komt door landelijke heffingen, maar dat is vaak het probleem met dit soort ontwikkelingen. De burger wordt meegenomen in een mooi verhaal dat scheiden loont, maar uiteindelijk blijkt dit toch niet het geval te zijn en dan voelt men zich belazerd. We komen hier bij de vaststelling van de lokale belastingen en heffingen aan het eind van het jaar op terug.
SUBSIDIEBELEID
De discussie over het subsidiebeleid moet nog plaatsvinden. Het kan zijn dat hier extra geld voor nodig blijkt te zijn. Dat geven wij alvast richting begroting mee. Naast doorlichting van de incidentele subsidies vinden wij het vooral belangrijk dat er sprake is van gelijkwaardigheid. Als wij verenigingen een bepaald bedrag per jeugdlid geven, moet dit wat ons betreft voor ALLE verenigingen gelden, dus bijv. ook voor de vis club of carnavalsvereniging.
 
HONDENBELASTING
Deze zou per 2022 worden afgeschaft, maar uit de tekst van de voorjaarsnota blijkt dat dit volgend jaar opnieuw ter discussie gesteld wordt. Eerst aangeven dat je het afschaft en dit dan alsnog opnieuw ter discussie stellen, dat is niet wat wij als betrouwbaar bestuur zien. Voor ons geldt, afspraak is afspraak.
 
SOCIAAL DOMEIN
Vorig jaar is er 1,2 miljoen van het budget niet besteed. Niet aangewende gelden uit het sociale domein zouden wat ons betreft geoormerkt moeten blijven voor dit domein. Het gaat de komende jaren om enorm veel geld voor dit domein, zaak om goed te monitoren of het écht overal goed gaat. Nu veel ouderen langer thuis moeten blijven wonen, zien wij de eenzaamheid toenemen. Maar ook de problemen om het huis schoon te houden. Met de toegewezen uren huishoudelijke hulp redden de mensen het niet. We komen met een motie.
 
WACHTEN OP
Het wachten was op een nieuwe woonvisie, maar dat is nu eindelijk in gang gezet. Wat nog steeds uitblijft is duidelijkheid over de ontwikkeling van de Aloysiuslocatie. Hoe staat het hiermee?
Sinds 2017 vragen wij ook al om actie m.b.t. de GroteLutterveldweg. Het was eens een fietspad en dat moet het ook weer worden wat ons betreft. Het laatste antwoord was “dat er nu in het najaar een plan van aanpak komt voor o.a. het onttrekken van dergelijke wegen aan de openbaarheid.” Het wordt maar niet opgepakt. Dat vinden we onbegrijpelijk.
En wat missen we in Losser een grote zaal. Een ontbrekende schakel en culturele aderlating. Er is altijd veel aandacht voor sport, maar kunst en cultuur is vaak het kind van de rekening. Zaak om te zorgen voor een goed evenwicht als we het straks gaan hebben over het subsidiebeleid. Ook jammer dat er voor onze kunstenaars geen expositieruimte meer is, want wat hébben we veel kwaliteit in huis. Ook dát is promotie voor onze gemeente. Eerder werd de bibliotheek hiervoor gebruikt. Is deze zaal misschien een optie?
 
NATUUR
We moeten zuinig zijn op ons landschap met fraaie doorzichten, houtwallen, singels, beken en bossen. Bij elke ontwikkeling die van invloed is op het landschap moeten we de afweging maken of die ingreep gerechtvaardigd is of niet. En daarmee denken we ook aan de warmtetransitie en de plaatsing van windmolens en zonnevelden. Overigens is Burgerforum tegen windmolens in het kwetsbare Nationaal Landschap.
 
WARMTETRANSITIE
Herhaaldelijk hebben we al aangegeven dat we achter heel veel duurzaamheids-maatregelen staan en dat we daar constructief aan zullen meewerken. Waarbij we het vooral belangrijk vinden dat kleinschalige lokale projecten gestimuleerd worden en de subsidies en voordelen niet naar de grote concerns wegslippen. Dat geldt overigens ook voor de groene leges. Nog maar eens… BF is het niet eens met de doelstelling dat iedereen verplicht van het gas af moet. Want hoe willen we recht doen aan inbreng van de burgers, als de uitkomst van tevoren al vast staat. Beuningen en Losser West staan hiervoor als eerste gepland. De bewoners moesten dat uit de krant lezen. Ze zijn zélf nog niet benaderd. Dat is dus al een valse start en versterkt het gevoel van “het is slikken of stikken”.
 
En daarmee komen we op WONEN
We moeten blijven bouwen om de groeiende vraag naar woningen en het al bestáánde tekort op te vangen. Een conclusie uit de “Staat van de woningmarkt 2020” van de Rijksoverheid. Daar is BF het hartgrondig mee eens en dat dragen we al jaren uit. Bouwen voor de toekomst en om leefbare kernen te houden. Dus ook bouwen in ALLE kernen.
Nog steeds liggen er geen concrete plannen voor een zorgwoningen-complex. Huisvesting van deze groep is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Veel ouders van jongeren met een beperking, maar ook ouderen zitten wanhopig te wachten op de realisatie hiervan. De wethouder gaf aan dat ze de komende maanden stappen hoopt te maken, maar het duurt ons allemaal veel te lang
Helaas is er ook ten aanzien van de Stichting Huurders Belangen Losser geen vooruitgang te bespeuren wat informatie náár en input ván de huurders betreft. Deze huurdersbelangenvereniging functioneert niet naar behoren en voldoet niet aan haar verplichtingen. Wethouder, waarom wijst u deze belangenvereniging niet op hun tekortkomingen?
Woningcorporatie DOMIJN doet niet mee aan het sociaal huurakkoord dat de Woonbond en Aedes hebben afgesloten m.b.t. bevriezing en verlaging van huur. Ook niet als huurders via de rekentool kunnen aantonen dat zij hiervoor in aanmerking komen. Vooral nu in Coronatijd vinden wij dat een slecht signaal en vragen nadrukkelijk Domijn hier op aan te spreken.
Wij waren blij met de voorrangsregeling voor eigen inwoners tot 23 jaar en 65 plussers. Maar liefst 167 woningen zijn hiervoor gelabeld. Des te groter ook onze teleurstelling toen constateerden dat de afgelopen 17 maanden maar 13 van deze woningen zijn vrij gekomen. Deze voorrangsregeling blijkt dus een wassen neus. Beide zaken zullen we ook zélf inbrengen bij de toegezegde bijeenkomsten over de prestatieafspraken, maar BF vindt dat wethouder hier ook een taak heeft. We komen met 2 MOTIES.
 
OVERLAST
We blijven klachten van woonoverlast binnen krijgen. Er wordt vaak onderschat welke impact dit kan hebben en hoe ingrijpend dat kan zijn. Het zijn dan ook trieste verhalen die we horen, waar naast boosheid, ook frustratie en moedeloosheid uit spreekt. Men voelt zich van het kastje naar de muur gestuurd en niet echt gehoord. We weten dat er achter de schermen in een aantal gevallen best veel gebeurt, maar in onze ogen ontbreekt een duidelijke regierol en goede terugkoppeling met betrokkenen. Van de gemeente verwachten wij dat zij deze regierol oppakt zoals wij uw college in een brief ook vroegen. Wij komen met een MOTIE
Maar ook de overlast door het dealen en het gebruik van drugs en lachgas neemt hand over hand toe. Lachgaspatronen worden overal gevonden, ook bij scholen. Is daar overigens cameratoezicht mogelijk en is dit dan een taak van de gemeente?
Het drugs- en toenemende lachgasgebruik bij jongeren vinden we zorgelijk. Hier ligt ook een taak voor het jongerenwerk. BF vindt het belangrijk dat jongeren ook daadwerkelijk hierop aangesproken worden om in beeld te krijgen om welke groep het gaat, waar het probleem zit en waar behoefte aan is. Kan dit bij de pilot jongerenwerk (doelgroep 10-15 jaar) meegenomen worden?
 
ZWERFVUIL
Het dumpen van afval bij afvalcontainers en in het buitengebied loopt de spuigaten uit. Wat kost ons dat wel niet? De inkt van onze conceptmotie hierover was nog niet droog, of de wethouder kondigde aan hier strak bovenop te gaan zitten……prima! Per direct nemen we aan? En met cameratoezicht? Motie achter de hand. En welke dagdelen gaat het afvalbrengpunt open volgende week?
 
Afrondend…..DE ROL VAN DE RAAD
Wij hebben het gevoel dat de rol van de raad steeds meer wordt uitgehold. Onze rol bij de energietransitie is heel beperkt. Bij de samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke regelingen staan we op afstand. In onze eigen gemeente wordt steeds meer via raadsinformatiebrieven afgehandeld. De rondvraag is een vragen-kwartiertje geworden. Goed om hier een keer met elkaar van gedachten over te wisselen, bijv. bij de evaluatie van het nieuwe vergadermodel.
We besluiten met een woord van dank aan allen die zich de afgelopen moeilijke tijd hebben ingezet om onze gemeente draaiende te houden.
 
MOTIES EN AMENDEMENTEN…………………………………………………………..
Share our website