Inkoopbeleid gemeente Losser

Geacht College,
 
Mede n.a.v. de art.39 brief van de VVD terzake het inkoop- aanbestedingsbeleid en uw reactie hierop, hebben wij de behoefte hier aanvullend vragen over te stellen. Deze kunnen in de eerstvolgende commissievergadering bij de behandeling van de raadsinfobrief beantwoord worden.

Vanaf het aangaan van de Centrumregeling met Enschede hebben wij met regelmaat vragen gesteld over het inkoop- en aanbestedingsbeleid en de ruimte hierin voor onze lokale ondernemers. Wij vroegen ons af hoe de contracten met Enschede zouden uitwerken op het door de raad gewenste beleid ten aanzien van het zoveel mogelijk gunnen van opdrachten aan onze lokale ondernemers. Immers niet alleen goed voor de lokale werkgelegenheid, maar de ondernemers uit onze gemeente vervullen vaak ook nadrukkelijk een rol als sponsors voor het verenigingsleven. Tot op heden hebben wij nog geen bevredigend antwoord gekregen.

Uit de contracten en stukken m.b.t. de samenvoeging bedrijfsvoering met Enschede menen wij te mogen concluderen dat de gemeente Losser met handen en voeten gebonden is aan de contracten en afspraken die zijn gemaakt met Enschede ten aanzien van het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Maar mocht dit een verkeerde conclusie zijn, dan horen wij dat uiteraard graag. Wij komen tot die conclusie omdat in de dienstverleningsovereenkomst (dvo) met Enschede onder het onderdeel “Inkoop- en contracteringsproducten” bij het product “Inkoopbeleid” dat afgenomen wordt staat “Het vaststellen van inkoopbeleid voor Losser in regionaal verband dan wel gecombineerd aan het Enschedese inkoopbeleid”.
Wij hebben dit bij het aangaan van de Centrumregeling al geconstateerd en hiervoor gewaarschuwd en vragen gesteld, helaas zonder resultaat.  Wat ons versterkt in onze conclusie dat deze dvo wel degelijk ook nadelige effecten op het door ons gewenste lokale beleid heeft, is dat in de toelichting op de Centrumregeling indertijd stond dat in de mandaatregeling bepaald kon worden dat de gemeente Enschede als aankoopcentrale voor de gemeente Losser dient. Of dit inderdaad zodanig geregeld is en wat de gevolgen hiervan (kunnen) zijn zouden wij graag van het college vernemen.

Evenals antwoord op de vraag of wij door het contract met Enschede op enigerlei beperkt worden in het voeren van het door de raad gewenste beleid met een duidelijke rol voor onze eigen ondernemers
.
Voor het overige sluiten wij ons aan bij de vragen en opmerkingen van de VVD.
 met vriendelijke groeten

Fractie Burgerforum / Lies ter Haar, fractievoorzitter

 
Share our website